Przejdź do treści strony WCAG

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko strażnika Straży Miejskiej - rozstrzygnięty

Namysłów, dnia 17.07.2019 r.

BURMISTRZ NAMYSŁOWA
OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO

strażnika Straży Miejskiej

w jednostce: Urząd Miejski w Namysłowie,
ul. Stanisława Dubois 3 46-100 Namysłów

 1. Wymagania niezbędne (konieczne do podjęcia pracy na stanowisku):
  1. obywatelstwo polskie;
  2. wykształcenie co najmniej średnie;
  3. ukończone 21 lat;
  4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
  6. nieposzlakowana opinia;
  7. sprawność pod względem psychicznym i fizycznym;
  8. uregulowany stosunek do służby wojskowej;
  9. prawo jazdy kat. B;
  10. znajomość przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U.z 2018 r. poz. 928).
 2. Wymagania dodatkowe (pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonanie zadań na stanowisku):
  1. doświadczenie zawodowe w ochronie mienia lub osób, albo w służbach mundurowych;
  2. predyspozycje osobowe: samodzielność, kreatywność, rzetelność, odpowiedzialność, odporność na stres;
  3. biegła znajomość obsługi sprzętu komputerowego.
 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  1. wykonywanie zadań w zakresie ochrony porządku publicznego na terenie Gminy Namysłów, wynikających z ustawy o strażach gminnych i aktów prawa miejscowego, a w szczególności:
   1. ochrona porządku w miejscach publicznych,
   2. współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zdarzeń,
   3. zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia, albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb,
   4. ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
   5. współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
   6. doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu, albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
   7. informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach, mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennymi współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
   8. konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy;
  2. czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym;
  3. podejmowanie działań w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami;
  4. kontrola terenu za pomocą urządzeń wizyjnych, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości, szczególnie stwarzających zagrożenie życia lub mienia, podejmowanie stosownych działań;
  5. udzielanie asysty administratorowi nieruchomości przy wejściu do lokalu w razie awarii, jeżeli najemca jest nieobecny lub odmawia udostępnienia;
  6. współpraca z Policją, SOK, PIH, służbami sanitarnymi, weterynaryjnymi, Urzędem Skarbowym, Strażą Pożarną, instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie prowadzonych spraw;
  7. noszenie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaku identyfikacyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  8. uczestnictwo w kontrolach m.in. w zakresie:
   1. czystości i porządku na terenie nieruchomości,
   2. prawidłowości oznakowania ulic,
   3. estetyki w miejscach publicznych, miejsc plakatowania i ogłoszeń,
   4. wykonywania zadań i obowiązków przez administratorów i gospodarzy domów,
   5. handlu w wyznaczonych miejscach,
   6. zezwoleń na prowadzenie zarobkowego przewozu osób,
   7. legalizacji urządzeń pomiarowych,
   8. i innych, stosownie do udzielonych upoważnień;
  9. ochrona imprez okolicznościowych.
 4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
  Stanowisko wyposażone jest w komputer i sprzęt biurowy. Praca wiąże się z częstymi wyjazdami służbowymi w granicach Gminy Namysłów. Praca zmianowa, w wyjątkowych sytuacjach również w porze nocnej, praca w zmiennym mikroklimacie, praca wymagająca pełnej sprawności psychoruchowej. Planowane zatrudnienie od dnia 19 sierpnia 2019 r.
  Wynagrodzenie określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 936) oraz zarządzenie Nr 37/17 Kierownika Urzędu z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, z późn. zm.
 5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
 6. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny,
  2. oświadczenie dotyczące danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  3. kserokopie dokumentów określających przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
  4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
  5. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe,
  6. oświadczenie o braku skazania,
  7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  8. oświadczenie o uregulowanym stosunku do służby wojskowej wraz z kserokopią wpisu do książeczki wojskowej,
  9. oświadczenie o sprawności fizycznej i psychicznej,
  10. oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.
 7. Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Nabór na stanowisko strażnika Straży Miejskiej":
  1. osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Dubois 3, bud A, pok. Nr 12,
  2. drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Dubois 3, 46-100 Namysłów,
  3. w terminie do dnia 9 sierpnia 2019 r. do godz. 15:30.
   Dopuszcza się składanie dokumentów drogą elektroniczną na adres: , opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym, w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 162).
   Za termin złożenia dokumentów przesłanych drogą pocztową lub elektroniczną uważa się datę ich wpływu do Urzędu Miejskiego, a w przypadku dokumentów przesłanych drogą elektroniczną, również godzinę ich wpływu.
   Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
 8. Składane dokumenty winny być opatrzone podpisaną własnoręcznie klauzulą:
  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych, tj. Urząd Miejski w Namysłowie dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru na wolne stanowisko strażnika Straży Miejskiej. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są zgodne z prawdą.".
 9. Niezwłocznie po przeprowadzeniu naboru informacja o wyniku naboru kandydatów zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.
 10. Wybrany kandydat, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.
 11. Braki formalne w złożonej dokumentacji powodują odrzucenie oferty.
 12. Kandydatowi nie przysługuje roszczenie o nawiązanie stosunku pracy.
 13. W stosunku do czynności związanych z naborem nie przysługuje droga odwoławcza.
 14. Nabór kandydatów na stanowisko strażnika Straży Miejskiej odbywać się będzie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) oraz zarządzenia Nr 394/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Miejskim w Namysłowie oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych (z późniejszymi zmianami).
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze lub kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Namysłowie oraz na wolne stanowisko kierownika gminnej jednostki organizacyjnej na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Namysłowie reprezentowany przez Burmistrza Namysłowa.
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA Adres pocztowy: ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów
Adres e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
Numer telefonu: +48 77 4190300
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH Administrator – wyznaczył inspektora ochrony danych Pana Jana Hołowacza, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez: adres e-mail iod@namyslow.eu, numer telefonu + 48 77 4190351, pisemnie pod adresem ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
CELE PRZETWARZANIA IPODSTAWA PRAWNA Pani/Pana dane będą przetwarzane w oparciu o przepisy prawa, w szczególności Kodeksu pracy, ustawy o pracownikach samorządowych oraz innych przepisów szczególnych i ich podanie jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego, jakim jest przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze lub kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Namysłowie oraz na wolne stanowisko kierownika gminnej jednostki organizacyjnej.
ODBIORCY DANYCH Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z przepisami prawa, osobom i podmiotom, które reguluje cel przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz innych przepisów prawa oraz wewnętrznych regulaminów.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych, a także do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania do momentu wycofania zgody.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie dotyczących Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.
INFORMACJA ODOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Podawanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem ustawowym, warunkiem zawarcia umowy lub dobrowolne.

BURMISTRZ
/-/ dr Bartłomiej Stawiarski

Dokumenty do pobrania:


Namysłów, dnia 27.08.2019 r.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU KANDYDATÓW NA STANOWISKO

strażnika Straży Miejskiej

w jednostce: Urząd Miejski w Namysłowie

Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, informuje, że w wyniku procedury naboru kandydatów na w/w stanowisko został wybrany Pan Dariusz Przytulski zamieszkały w Wilkowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kwalifikacje, doświadczenie oraz umiejętności zawodowe kandydata, w ocenie komisji, pozwolą na prawidłowe wykonywanie zadań na stanowisku strażnika Straży Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.

Burmistrz
/-/ dr Bartłomiej Stawiarski