Przejdź do treści strony WCAG

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko ds. księgowości jednostek oświatowych i Żłobka - rozstrzygnięty

Namysłów, dnia  14.08.2019 r.

BURMISTRZ NAMYSŁOWA
OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE  STANOWISKO 
ds. księgowości jednostek oświatowych i Żłobka

w jednostce: Urząd Miejski w Namysłowie,  
ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów

 

 1. Wymagania niezbędne  (konieczne do podjęcia pracy na stanowisku):
  1. wykształcenie wyższe,
  2. 1 rok doświadczenia zawodowego w księgowości jednostki samorządu gminnego,
  3. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  4. brak skazania za przestępstwo umyśle ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśle przestępstwo skarbowe,
  5. posiadanie nieposzlakowanej opinii,
  6. znajomość przepisów prawa w zakresie prowadzonych spraw.
 1. Wymagania dodatkowe (pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonanie zadań na stanowisku):
  1. biegła znajomość obsługi sprzętu komputerowego w środowisku Windows, w tym Pakietu Microsoft Office,
  2. samodzielność,
  3. kreatywność,
  4. odpowiedzialność,
  5. dobra  organizacja pracy, systematyczność, terminowość.
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

 1. prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej w jednostkach oświatowych i żłobku, a w szczególności:
 1. bieżące kompletowanie i przechowywanie dowodów księgowych, w tym: dotyczących zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych środków ze źródeł zagranicznych,
 2. dekretowanie dowodów księgowych zgodnie z zakładowym planem kont,
 3. systematyczne dokonywanie zapisów komputerowych w porządku chronologicznym operacji gospodarczych na podstawie dowodów księgowych,
 4. bieżące uzgadnianie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 5. bieżące uzgadnianie kont rozrachunków,
 6. bieżące uzgadnianie wydatków i kosztów,
 7. comiesięczne uzgadnianie sald kont zespołu 1,
 8. bieżące uzgadnianie sald kont rachunków bankowych placówek
  z wyciągami bankowymi,
 9. sporządzanie wydruków dzienników oraz zestawienia obrotów i sald  w okresie miesięcznym.
 1. sporządzanie  sprawozdań jednostkowych w jednostkach oświatowych i żłobku: Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-Z, Rb-34S, Rb-ZN, Rb-UZ i Rb-50 oraz sprawozdań finansowych dla tych jednostek.
 2. bieżące kontrolowanie operacji bankowych.
 3. wykonywanie czynności w zakresie przekazywania dochodów uzyskanych przez  jednostki oświatowe  i żłobek do gminy Namysłów.
 4. przeprowadzanie inwentaryzacji sald kont w jednostkach oświatowych i żłobku.
 5. sprawdzanie rachunków pod względem formalno-rachunkowym.
 6. prowadzenie rejestru ewidencji przebiegu pojazdów.
 7. prowadzenie rejestru umów zawieranych przez jednostki oświatowe  i żłobek.
 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Praca  administracyjno – biurowa.  Stanowisko wyposażone jest w komputer i sprzęt biurowy. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku.  Praca jednozmianowa w pełnym wymiarze czasu pracy.  Planowane zatrudnienie od dnia 1 września 2019 r.  

Wynagrodzenie określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r.  w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936) oraz zarządzenie Nr 37/17  Kierownika Urzędu  z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, z późn. zm.

 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
 2. Wymagane dokumenty:
  1.   list motywacyjny,
  2.   oświadczenie dotyczące danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  3.   kserokopie dokumentów określających przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
  4.   kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
  5.   kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe,
  6.   oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  7.   oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu  z pełni praw publicznych,
  8. oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim.
 1. O stanowisko mogą ubiegać się, poza obywatelami polskimi, również obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Wymagane dokumenty  należy składać w zamkniętej kopercie  z dopiskiem : „Nabór na stanowisko ds. księgowości jednostek oświatowych i Żłobka”:
  1. osobiście  w  sekretariacie Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3,  bud A, pok. Nr 12,
  2. drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3,  46-100 Namysłów,
  3. w terminie do dnia  26 sierpnia  2019 r. do godz.1600.

Dopuszcza się składanie dokumentów  drogą elektroniczną na adres: , opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym,  w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r.  o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej  (Dz. U. z 2019 r. poz. 162).

Za termin złożenia dokumentów przesłanych drogą pocztową  lub elektroniczną uważa się datę ich wpływu do Urzędu Miejskiego, a w przypadku dokumentów przesłanych drogą elektroniczną, również godzinę ich wpływu.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu  Miejskiego po upływie wyżej określonego  terminu nie będą rozpatrywane.

 1. Składane dokumenty winny być opatrzone podpisaną własnoręcznie klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych, tj. Urząd Miejski w Namysłowie dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru na wolne stanowisko ds. księgowości jednostek oświatowych i Żłobka. Podaję dane osobowe dobrowolnie  i oświadczam, że są zgodne z prawdą.”

 1. Niezwłocznie po przeprowadzeniu naboru informacja o wyniku naboru kandydatów zostanie  umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.
 2. Wybrany kandydat, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć informację z Krajowego Rejestru Karnego o  niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 3. Braki formalne w złożonej dokumentacji powodują odrzucenie oferty.
 4. Kandydatowi nie przysługuje roszczenie o nawiązanie stosunku pracy.
 5. W stosunku do czynności związanych z naborem nie przysługuje droga odwoławcza.
 6. Nabór kandydatów na stanowisko ds. księgowości jednostek oświatowych i Żłobka  odbywać się będzie zgodnie z  postanowieniami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) oraz zarządzenia Nr 394/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Miejskim w Namysłowie oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych  (z późniejszymi zmianami).

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze lub kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Namysłowie oraz na wolne stanowisko kierownika gminnej jednostki organizacyjnej na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Namysłowie reprezentowany przez Burmistrza Namysłowa.
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA Adres pocztowy: ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów
Adres e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
Numer telefonu: +48 77 4190300
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH Administrator - wyznaczył inspektora ochrony danych Pana Jana Hołowacza, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez:
adres e-mail iod@namyslow.eu
numer telefonu + 48 77 4190351
pisemnie pod adresem ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
CELE PRZETWARZANIA IPODSTAWA PRAWNA Pani / Pana dane będą przetwarzane w oparciu o przepisy prawa, w szczególności Kodeksu pracy, ustawy o pracownikach samorządowych oraz innych przepisów szczególnych i ich podanie jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego, jakim jest przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze lub kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Namysłowie oraz na wolne stanowisko kierownika gminnej jednostki organizacyjnej.
ODBIORCY DANYCH Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z przepisami prawa, osobom i podmiotom, które reguluje cel przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz innych przepisów prawa oraz wewnętrznych regulaminów.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych, a także do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania do momentu wycofania zgody.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie dotyczących Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.  
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Podawanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem ustawowym, warunkiem zawarcia umowy lub dobrowolne.

                                               BURMISTRZ

                     /-/   dr Bartłomiej Stawiarski

 

Dokumenty do pobrania:


Namysłów, dnia 30 sierpnia 2019 r.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU KANDYDATÓW NA STANOWISKO

ds. księgowości jednostek oświatowych i Żłobka

w jednostce: Urząd Miejski w Namysłowie

Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, informuje, że w wyniku procedury naboru kandydatów na w/w stanowisko została wybrana Pani Monika Kocańda zamieszkała w Ziemiełowicach.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Umiejętności zawodowe kandydatki, w ocenie komisji, pozwolą na prawidłowe wykonywanie zadań na stanowisku ds. księgowości jednostek oświatowych i Żłobka w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.

Zastępca Burmistrza
/-/ Ewelina Moniuszko-Czuczwara