Przejdź do treści strony WCAG

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko ds. księgowości analitycznej dochodów niepodatkowych - rozstrzygnięty

Namysłów, dnia 21.08.2019 r.

BURMISTRZ NAMYSŁOWA
OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO

ds. księgowości analitycznej dochodów niepodatkowych

w jednostce: Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów

 1. Wymagania niezbędne (konieczne do podjęcia pracy na stanowisku):
  1. wykształcenie wyższe ekonomiczne lub podyplomowe w kierunku księgowości,
  2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  3. brak skazania za przestępstwo umyśle ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśle przestępstwo skarbowe,
  4. posiadanie nieposzlakowanej opinii,
  5. posiadanie wiedzy w zakresie wykonywanych zadań.
 2. Wymagania dodatkowe (pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonanie zadań na stanowisku):
  1. doświadczenie zawodowe w księgowości jednostki samorządu gminnego,
  2. biegła znajomość obsługi sprzętu komputerowego w środowisku Windows, w tym Pakietu Microsoft Office,
  3. samodzielność,
  4. kreatywność,
  5. odpowiedzialność,
  6. dobra organizacja pracy, systematyczność, terminowość.
 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  1. prowadzenie księgowości analitycznej dochodów niepodatkowych, w tym z tytułu:
   1. opłat za użytkowanie wieczyste gruntu,
   2. sprzedaży mienia komunalnego,
   3. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności,
   4. czynszu z najmu mieszkań i budynków,
   5. czynszu za dzierżawę terenu,
   6. sprzedaży miejsc grzebalnych i opłat za korzystanie z urządzeń cmentarnych,
   7. mandatów i grzywien,
   8. licencji transportu osobowego,
   9. opłat adiacenckich i renty planistycznej,
   10. opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych,
   11. innych wpłat niewymiarowych,
  2. wykonywanie czynności w zakresie księgowości analitycznej dochodów niepodatkowych, a w szczególności:
   1. bieżące kompletowanie dowodów księgowych,
   2. dekretowanie dowodów księgowych zgodnie z zakładowym planem kont Urzędu,
   3. systematyczne dokonywanie zapisów komputerowych w porządku chronologicznym operacji gospodarczych na podstawie dowodów księgowych,
   4. codzienne rozliczanie wyciągów bankowych i wystawianie poleceń księgowania,
   5. dokonywanie zwrotu nadpłat dochodów wpłaconych nienależnie,
   6. sporządzanie dokumentów o zarachowaniu dokonanej wpłaty,
  3. uzgadnianie z innymi wydziałami i księgowanie na podstawie otrzymanych od nich dokumentów, przypisów i odpisów dotyczących dochodów niepodatkowych,
  4. uzgadnianie co miesiąc należności wynikających z wystawionych faktur VAT, dotyczących dochodów niepodatkowych, w celu ustalenia przypisów netto,
  5. prowadzenie ewidencji szczegółowej w celu ustalenia stanu zaległości i nadpłat z tytułu:
   1. dochodów budżetowych niepodatkowych – konto 221,
   2. długoterminowych należności budżetowych – konto 226,
   3. przychodów zaliczanych do okresów przyszłych – konto 840,
  6. sporządzanie zestawień zaległości faktycznych w okresach kwartalnych z wyszczególnieniem dokonanych czynności windykacyjnych,
  7. naliczanie odsetek od należności niezapłaconych i należności zapłaconych po terminie oraz od należności prawidłowych, w tym sporządzanie not odsetkowych,
  8. sporządzanie zestawienia skutków udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy,
  9. sporządzanie zestawień dot. wykonania dochodów niepodatkowych,
  10. prowadzenie dokumentacji w zakresie udzielania ulg, umorzeń, odroczeń i rozkładania na raty dochodów niepodatkowych,
  11. bieżące uzgadnianie z bankiem prowadzącym obsługę gminy sald z tytułu należności za spłaty ratalne sprzedanego mienia komunalnego,
  12. bieżące sporządzanie upomnień i wezwań do zapłaty należności zaległych w zakresie dochodów niepodatkowych,
  13. prowadzenie windykacji sądowej i komorniczej należności cywilnoprawnych,
  14. sporządzanie wykazu wierzytelności dot.dochodów niepodatkowych w celu zgłoszenia do komornika sądowego na dzień licytacji,
  15. sporządzanie wniosków o nadanie klauzuli wykonalności aktom notarialnym i tytułom wykonawczym dot. dochodów niepodatkowych,
  16. sporządzanie sprawozdań cząstkowych statystycznych – Rb-27S, Rb-N.
  17. sporządzanie rocznego wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie opłat w roku poprzednim udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł,
  18. sporządzanie rocznej informacji o wykonaniu dochodów niepodatkowych mienia komunalnego.
  19. bieżące uzgadnianie z bankiem prowadzącym obsługę gminy sald z tytułu należności za spłaty ratalne sprzedanego mienia komunalnego,
  20. przeprowadzanie inwentaryzacji sald kont w zakresie prowadzonych spraw.
 4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
  Praca administracyjno - biurowa. Stanowisko wyposażone jest w komputer i sprzęt biurowy. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Praca jednozmianowa w pełnym wymiarze czasu pracy. Planowane zatrudnienie od dnia 16 września 2019 r.
  Wynagrodzenie określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936, z późn. zm.) oraz zarządzenie Nr 37/17 Kierownika Urzędu z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, z późn. zm.
 5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
 6. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny,
  2. oświadczenie dotyczące danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  3. kserokopie dokumentów określających przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
  4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
  5. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe,
  6. oświadczenie o braku skazania,
  7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  8. oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim.
 7. O stanowisko mogą ubiegać się, poza obywatelami polskimi, również obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Nabór na stanowisko ds. księgowości analitycznej dochodów niepodatkowych":
  • osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, bud A, pok. Nr 12,
  • drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów,
  • w terminie do dnia 3 września 2019 r. do godz.15:30.
   Dopuszcza się składanie dokumentów drogą elektroniczną na adres: , opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym, w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 162).
   Za termin złożenia dokumentów przesłanych drogą pocztową lub elektroniczną uważa się datę ich wpływu do Urzędu Miejskiego, a w przypadku dokumentów przesłanych drogą elektroniczną, również godzinę ich wpływu.
   Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
 9. Składane dokumenty winny być opatrzone podpisaną własnoręcznie klauzulą:
  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych, tj. Urząd Miejski w Namysłowie dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru na wolne stanowisko ds. księgowości analitycznej dochodów niepodatkowych. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są zgodne z prawdą.".
 10. Niezwłocznie po przeprowadzeniu naboru informacja o wyniku naboru kandydatów zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.
 11. Wybrany kandydat, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.
 12. Braki formalne w złożonej dokumentacji powodują odrzucenie oferty.
 13. Kandydatowi nie przysługuje roszczenie o nawiązanie stosunku pracy.
 14. W stosunku do czynności związanych z naborem nie przysługuje droga odwoławcza.
 15. Nabór kandydatów na stanowisko ds. księgowości analitycznej dochodów niepodatkowych odbywać się będzie zgodnie zpostanowieniami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) oraz zarządzenia Nr 394/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Miejskim w Namysłowie oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych (z późniejszymi zmianami).
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze lub kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Namysłowie oraz na wolne stanowisko kierownika gminnej jednostki organizacyjnej na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Namysłowie reprezentowany przez Burmistrza Namysłowa.
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA Adres pocztowy: ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów
Adres e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
Numer telefonu: +48 77 4190300
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH Administrator – wyznaczył inspektora ochrony danych Pana Jana Hołowacza, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez:
adres e-mail iod@namyslow.eu
numer telefonu + 48 77 4190351
pisemnie pod adresem ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Pani / Pana dane będą przetwarzane w oparciu o przepisy prawa, w szczególności Kodeksu pracy, ustawy o pracownikach samorządowych oraz innych przepisów szczególnych i ich podanie jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego, jakim jest przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze lub kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Namysłowie oraz na wolne stanowisko kierownika gminnej jednostki organizacyjnej.
ODBIORCY DANYCH Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z przepisami prawa, osobom i podmiotom, które reguluje cel przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz innych przepisów prawa oraz wewnętrznych regulaminów.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych, a także do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania do momentu wycofania zgody.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie dotyczących Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Podawanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem ustawowym, warunkiem zawarcia umowy lub dobrowolne.

 
BURMISTRZ
/-/ dr Bartłomiej Stawiarski

Dokumenty do pobrania:


Namysłów, dnia 11.09.2019 r.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU KANDYDATÓW NA STANOWISKO

ds. księgowości analitycznej dochodów niepodatkowych

w jednostce: Urząd Miejski w Namysłowie

Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, informuje, że w wyniku procedury naboru kandydatów na w/w stanowisko została wybrana Pani Roksana Mykitów zamieszkała w Namysłowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrana kandydatka uzyskała w ogólnej klasyfikacji największą liczbę punktów.

Zastępca Burmistrza
/-/ Ewelina Moniuszko-Czuczwara