Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostęp do informacji publicznej

Informacja publiczna, która nie została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie, jest udostępniana na wniosek.

Urząd Miejski w Namysłowie umożliwia skopiowanie informacji, jej wydrukowanie, przesłanie lub przeniesienie na powszechnie stosowany nośnik informacji.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku Urząd Miejski w Namysłowie obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny.

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, Urząd Miejski w Namysłowie musi ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, Urząd Miejski w Namysłowie może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Urząd Miejski w Namysłowie w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.