Przejdź do treści strony WCAG

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko Naczelnika Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami - rozstrzygnięty

Namysłów, dnia 28.08.2019 r.

BURMISTRZ NAMYSŁOWA
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

Naczelnika Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois 3, 46-100 Namysłów

 1. Wymagania niezbędne:
  1. wykształcenie wyższe,
  2. co najmniej pięcioletni staż pracy,
  3. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  4. brak skazania za przestępstwo umyśle ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśle przestępstwo skarbowe,
  5. posiadanie nieposzlakowanej opinii.
 2. Wymagania dodatkowe (pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonanie zadań na stanowisku):
  1. preferowane wykształcenie w kierunkach: rolnictwo, administracja, zarządzanie, geodezja, gospodarki nieruchomościami, nauki ekonomiczne, ochrona środowiska,
  2. 2 - letni staż pracy w jednostce samorządu gminnego,
  3. biegła znajomość obsługi sprzętu komputerowego w środowisku Windows, w tym Pakietu Microsoft Office,
  4. zdolności organizacyjne,
  5. komunikatywność,
  6. kreatywność,
  7. umiejętność pracy w zespole,
  8. szybkość podejmowania decyzji, odporność na stres.
 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  Kierowanie Wydziałem Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami, w tym nadzorowanie zadań realizowanych przez Wydział, a w szczególności:
  1. prawidłowe zorganizowanie pracy wydziału,
  2. nadzorowanie i kontrolowanie pracy podległych pracowników,
  3. dokonywanie oceny pracy pracowników oraz wnioskowanie o wyróżnianie, nagradzanie, awansowanie, bądź ukaranie,
  4. ustalenie szczegółowych zakresów czynności pracowników wydziału oraz zastępstw.
  5. ustalenie obowiązującego w wydziale obiegu dokumentów,
  6. przyjmowanie skarg i wniosków dotyczących pracy nadzorowanego wydziału,
  7. bieżące zapoznawanie się z przepisami prawnymi i omawianie ich na bieżąco z pracownikami wydziału,
  8. bieżące sprawowanie kontroli i nadzoru nad rzetelnym i terminowym załatwieniem spraw,
  9. współpraca z sołectwami, w tym opracowanie statutów sołectw,
  10. przyjmowanie i czuwanie nad realizacją wniosków rad sołeckich,
  11. sporządzenie zezwoleń na utrzymywanie psów ras uznanych za agresywne,
  12. realizacja zadań w zakresie melioracji na terenach gminnych,
  13. współpraca ze służbą weterynaryjną w zakresie zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych i organizacja profilaktyki weterynaryjnej,
  14. przeprowadzanie kontroli gruntów odłogowanych,
  15. przeprowadzanie kontroli przestrzegania zakazu uprawy maku i konopi,
  16. programowanie, inicjowanie i koordynacja działań modernizacji i rozwoju infrastruktury na terenach wiejskich,
  17. wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie roślin uprawnych,
  18. współdziałanie z organami statystyki w zakresie spisu powszechnego,
  19. podejmowanie działań w zakresie zapobiegania klęskom żywiołowym,
  20. prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa i ochrony zwierząt,
  21. prowadzenie spraw z zakresu gospodarki zadrzewieniowej lasów gminnych i prywatnych,
  22. utrzymywanie gminnych terenów zielonych (teren wiejski) i innych nieruchomości komunalnych,
  23. regulacja stanu prawnego nieruchomości stanowiących własność Gminy,
  24. prowadzenie spraw związanych z rozwojem i likwidacją ogrodów działkowych,
  25. prowadzenie ewidencji mienia gminnego,
  26. prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów w Gminie w systemie teleinformatycznym,
  27. nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości i nazewnictwa ulic i placów,
  28. tworzenie zasobu gruntów na cele budowlane,
  29. prowadzenie spraw związanych z opłatą za wieczyste użytkowanie,
  30. naliczanie opłat planistycznych i adiacenckich,
  31. organizowanie przetargów na zbywanie prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy,
  32. poświadczanie osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego,
  33. prowadzenie kontroli w zakresie spełnienia obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników i umowy obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolnych,
  34. koordynacja programu "Odnowa Wsi w Gminie Namysłów",
  35. realizacja zadań dotyczących zwrotu podatku akcyzowego,
  36. koordynacja zadań wynikających z ustawy o funduszu sołeckim,
  37. przygotowanie informacji dotyczących przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego oraz dotyczących stanu mienia komunalnego,
  38. prowadzenie spraw związanych z prawem pierwokupu,
  39. nadzorowanie właściwej eksploatacji i konserwacji urządzeń melioracyjnych, cieków wodnych, rowów i przepustów, będących we władaniu gminy,
  40. koordynacja prac związanych z opracowaniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy,
  41. dokonywanie okresowych ocen skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy,
  42. realizacja zadań wynikających z ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
  43. sporządzanie ofert terenów inwestycyjnych gminy,
  44. prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą, zmianą nieruchomości stanowiących własność Gminy,
  45. prowadzenie spraw w zakresie nabywania nieruchomości do zasobu Gminy,
  46. wykonywanie zadań w zakresie podziału oraz rozgraniczeń nieruchomości,
  47. prowadzenie spraw związanych z przekształceniem użytkowania wieczystego w prawo własności,
  48. prowadzenie spraw związanych z lokalami mieszkalnymi i użytkowymi stanowiącymi własność Gminy,
  49. prowadzenie spraw związanych z ustanowieniem służebności,
  50. wydawanie zaświadczeń potwierdzających pracę w gospodarstwie rolnym,
  51. organizacja wyborów sołtysów.
 4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
  Praca administracyjno - biurowa. Stanowisko wyposażone jest w komputer i sprzęt biurowy. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Praca jednozmianowa w pełnym wymiarze czasu pracy. Planowane zatrudnienie od dnia 16 września 2019 r.
  Wynagrodzenie określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936) oraz zarządzenie Nr 37/17 Kierownika Urzędu z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, z późn. zm.
 5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
 6. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny,
  2. oświadczenie dotyczące danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  3. kserokopie dokumentów określających przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
  4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
  5. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe,
  6. oświadczenie o braku skazania,
  7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  8. oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze lub kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim.
 7. O stanowisko mogą ubiegać się, poza obywatelami polskimi, również obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Nabór na stanowisko Naczelnika Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami":
  • osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3,bud A, pok. Nr 12,
  • drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów,
  • w terminie do dnia 9 września 2019 r. do godz.16:00.
   Dopuszcza się składanie dokumentów drogą elektroniczną na adres: , opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym, w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 162).
   Za termin złożenia dokumentów przesłanych drogą pocztową lub elektroniczną uważa się datę ich wpływu do Urzędu Miejskiego, a w przypadku dokumentów przesłanych drogą elektroniczną, również godzinę ich wpływu.
   Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
 9. Składane dokumenty winny być opatrzone podpisaną własnoręcznie klauzulą:
  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych, tj. Urząd Miejski w Namysłowie dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru na wolne stanowisko Naczelnika Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są zgodne z prawdą.".
 10. Niezwłocznie po przeprowadzeniu naboru informacja o wyniku naboru kandydatów zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.
 11. Wybrany kandydat, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.
 12. Braki formalne w złożonej dokumentacji powodują odrzucenie oferty.
 13. Kandydatowi nie przysługuje roszczenie o nawiązanie stosunku pracy.
 14. W stosunku do czynności związanych z naborem nie przysługuje droga odwoławcza.
 15. Nabór kandydatów na stanowisko Naczelnika Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami odbywać się będzie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) oraz zarządzenia Nr 394/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Miejskim w Namysłowie oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych (z późniejszymi zmianami).
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze lub kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Namysłowie oraz na wolne stanowisko kierownika gminnej jednostki organizacyjnej na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Namysłowie reprezentowany przez Burmistrza Namysłowa.
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA Adres pocztowy: ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów
Adres e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
Numer telefonu: +48 77 4190300
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH Administrator – wyznaczył inspektora ochrony danych Pana Jana Hołowacza, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez:
adres e-mail iod@namyslow.eu
numer telefonu + 48 77 4190351
pisemnie pod adresem ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
CELE PRZETWARZANIA IPODSTAWA PRAWNA Pani / Pana dane będą przetwarzane w oparciu o przepisy prawa, w szczególności Kodeksu pracy, ustawy o pracownikach samorządowych oraz innych przepisów szczególnych i ich podanie jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego, jakim jest przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze lub kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Namysłowie oraz na wolne stanowisko kierownika gminnej jednostki organizacyjnej.
ODBIORCY DANYCH Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z przepisami prawa, osobom i podmiotom, które reguluje cel przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji wsprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz innych przepisów prawa oraz wewnętrznych regulaminów.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ichusunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych, a także do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania do momentu wycofania zgody.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie dotyczących Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.
INFORMACJA ODOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Podawanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem ustawowym, warunkiem zawarcia umowy lub dobrowolne.

BURMISTRZ
/-/ dr Bartłomiej Stawiarski

Dokumenty do pobrania:


Namysłów, dnia 12.09.2019 r.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU KANDYDATÓW NA STANOWISKO

Naczelnika Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

w jednostce: Urząd Miejski w Namysłowie

Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, informuje, że w wyniku procedury naboru kandydatów na w/w stanowisko została wybrana Pani Ilona Różniecka zamieszkała w Namysłowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrana kandydatka uzyskała w ogólnej klasyfikacji największą liczbę punktów.

Burmistrz
/-/ dr Bartłomiej Stawiarski