Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr X/19 z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 czerwca 2019 roku

Protokół Nr X/19
z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie,
która odbyła się w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie
24 czerwca 2019 roku

Przewodniczący Rady poinformował, że 24 czerwca 1914 r. urodził się Jan Karski, kurier i emisariusz władz Polskiego Państwa Podziemnego w czasie II wojny światowej, który jako jeden z pierwszych raportował o Holokauście.

Ad. 1.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jacek Fior otworzył X sesję Rady Miejskiej w Namysłowie. Na protokolanta obrad sesji powołano pracownika Wydziału Organizacyjnego - Justynę Cieślak.

Przewodniczący Rady powitał wszystkich obecnych na sesji, a następnie stwierdził, na podstawie listy obecności (zał. nr 1 do protokołu), że w sesji uczestniczy 20 radnych, co oznacza prawomocność obrad.

(W tym punkcie sesji doszła radna Teodorczyk. Na sesji obecnych było 21 radnych).

Przewodniczący Rady oddał głos Burmistrzowi Stawiarskiemu, który podziękował, odchodzącej na emeryturę, dyrektor Przedszkola nr 3 w Namysłowie Małgorzacie Ruszczak za lata pracy dla najmłodszych.

Wiceburmistrz Moniuszko-Czuczwara przybliżyła karierę zawodową dyrektor Ruszczak.

Dyrektor Ruszczak podziękowała wszystkim i stwierdziła, że to dla dzieci pracowała 37 lat.

Przewodniczący Rady wnioskował o zmianę porządku obrad poprzez wprowadzenie dwóch projektów uchwał - w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Namysłów za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

"Za" wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Namysłów za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny głosowało 21 radnych.

"Za" wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej głosowało 21 radnych.

Po zmianach porządek obrad sesji przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 3. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawach:
  1) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021,
  2) zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Namysłów oraz określenia granic ich obwodów,
  3) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Objazda,
  4) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Michalice,
  5) uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów,
  6) przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Namysłów na lata 2018-2021,
  7) określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego,
  8) dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Namysłów za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny,
  9) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 6. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miejskiej.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad X sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.

Ad. 2.

Burmistrz Bartłomiej Stawiarski przedstawił sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami, tj. od 13 czerwca 2019 r. do 24 czerwca 2019 r., oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na sesji w dniu 13 czerwca 2019 r. - sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad. 3.

Przewodniczący Fior przystąpił do podjęcia uchwał Rady Miejskiej w sprawach:

1) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021.

Przewodniczący Julian Kruszyński poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Tomasz Łuczak poinformował, że Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Krzysztof Dzidowski poinformował, że Komisja Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Przewodnicząca Maria Teodorczyk poinformowała, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Jacek Ochędzan poinformował, że Komisja Budżetu i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodnicząca Leokadia Czarny poinformowała, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Artur Włodarczyk poinformował, że Komisja Skarg, wniosków i petycji pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 91/VIII/19.

2) zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Namysłów oraz określenia granic ich obwodów.

Przewodniczący Julian Kruszyński poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Tomasz Łuczak poinformował, że Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Krzysztof Dzidowski poinformował, że Komisja Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Przewodnicząca Maria Teodorczyk poinformowała, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Jacek Ochędzan poinformował, że Komisja Budżetu i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodnicząca Leokadia Czarny poinformowała, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Artur Włodarczyk poinformował, że Komisja Skarg, wniosków i petycji pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 92/VIII/19.

3) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Objazda.

Przewodniczący Julian Kruszyński poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Tomasz Łuczak poinformował, że Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Krzysztof Dzidowski poinformował, że Komisja Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Przewodnicząca Maria Teodorczyk poinformowała, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Jacek Ochędzan poinformował, że Komisja Budżetu i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodnicząca Leokadia Czarny poinformowała, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Artur Włodarczyk poinformował, że Komisja Skarg, wniosków i petycji pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poinformował, że w pierwszej kolejności radni przegłosują złożoną uwagę, a później ww. projekt uchwały. Prosił urbanistę o informację, czego dotyczyła uwaga.

Urbanista Bartosz Maluga poinformował, że złożona uwaga została uwzględniona i wyjaśnił, czego dotyczyła.

"Za" uwzględnieniem uwagi dotyczącej dz. nr 47 głosowało 21 radnych. Uwaga została uwzględniona.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 93/VIII/19.

4) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Michalice.

Przewodniczący Julian Kruszyński poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Tomasz Łuczak poinformował, że Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Krzysztof Dzidowski poinformował, że Komisja Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Przewodnicząca Maria Teodorczyk poinformowała, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Jacek Ochędzan poinformował, że Komisja Budżetu i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodnicząca Leokadia Czarny poinformowała, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Artur Włodarczyk poinformował, że Komisja Skarg, wniosków i petycji pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Rady stwierdził, że do ww. projektu uchwały zostały złożone 2 uwagi. Obie zostały nieuwzględnione. Prosił o wyjaśnienie przyczyn nieuwzględnienia pierwszej uwagi.

Urbanista Maluga złożył wyjaśnienia dotyczące pierwszej uwagi, zgodnie z treścią załącznika nr 2 ww. projektu uchwały.

"Za" nieuwzględnieniem pierwszej uwagi dotyczącej dz. nr 126/4 głosowało 21 radnych. Uwaga została nieuwzględniona.

Urbanista Maluga złożył wyjaśnienia dotyczące drugiej uwagi, zgodnie z treścią załącznika nr 2 ww. projektu uchwały.

"Za" nieuwzględnieniem drugiej uwagi dotyczącej dz. nr 126/4 głosowało 21 radnych. Uwaga została nieuwzględniona.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 94/VIII/19.

5) uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów.

Przewodniczący Julian Kruszyński poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Tomasz Łuczak poinformował, że Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Krzysztof Dzidowski poinformował, że Komisja Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Przewodnicząca Maria Teodorczyk poinformowała, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Jacek Ochędzan poinformował, że Komisja Budżetu i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodnicząca Leokadia Czarny poinformowała, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Artur Włodarczyk poinformował, że Komisja Skarg, wniosków i petycji pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Urbanista Maluga złożył wyjaśnienia w sprawie nieuwzględnienia pierwszej uwagi dotyczącej dz. nr 444, zgodnie z załącznikiem nr 5 do projektu uchwały.

"Za" nieuwzględnieniem ww. uwagi dotyczącej dz. nr 444 głosowało 21 radnych. Uwaga została nieuwzględniona.

Urbanista Maluga złożył wyjaśnienia w sprawie nieuwzględnienia drugiej uwagi dotyczącej dz. nr 857/31, 857/32, 857/22 i 857/26, zgodnie z załącznikiem nr 5 do projektu uchwały.

"Za" nieuwzględnieniem ww. uwagi dotyczącej dz. nr 857/31, 857/32, 857/22 i 857/26 głosowało 19 radnych, 2 radnych "wstrzymało się" od głosu. Uwaga została nieuwzględniona.

Urbanista Maluga złożył wyjaśnienia w sprawie nieuwzględnienia trzeciej uwagi dotyczącej dz. nr 1233, zgodnie z załącznikiem nr 5 do projektu uchwały.

"Za" nieuwzględnieniem ww. uwagi dotyczącej dz. nr 1233 głosowało 21 radnych. Uwaga została nieuwzględniona.

Urbanista Maluga złożył wyjaśnienia w sprawie nieuwzględnienia czwartej uwagi dotyczącej dz. nr 501/261, zgodnie z załącznikiem nr 5 do projektu uchwały.

"Za" nieuwzględnieniem ww. uwagi dotyczącej dz. nr 501/261 głosowało 20 radnych, 1 radny "wstrzymał się" od głosu. Uwaga została nieuwzględniona.

Urbanista Maluga złożył wyjaśnienia w sprawie nieuwzględnienia piątej uwagi dotyczącej dz. nr 581/4, zgodnie z załącznikiem nr 5 do projektu uchwały.

"Za" nieuwzględnieniem ww. uwagi dotyczącej dz. nr 581/4 głosowało 20 radnych, 1 radny "wstrzymał się" od głosu. Uwaga została nieuwzględniona.

Urbanista Maluga złożył wyjaśnienia w sprawie nieuwzględnienia szóstej uwagi dotyczącej dz. nr 599/9, zgodnie z załącznikiem nr 5 do projektu uchwały.

"Za" nieuwzględnieniem ww. uwagi dotyczącej dz. nr 599/9 głosowało 18 radnych, 3 radnych "wstrzymało się" od głosu. Uwaga została nieuwzględniona.

Radny Wilczak poruszył temat powiększenia powierzchni lasu w związku z rezygnacją powiększenia cmentarza. Zapytał, jak Burmistrz planuje pozyskać nowe miejsca na pochówek.

Naczelnik Ciupa wyjaśniła, że prowadzone są rozmowy w sprawie przejęcia 5 ha terenu lasu.

Radny Kruszyński stwierdził, że skoro gmina chce przejąć teren lasu pod cmentarz to jest to niezgodne ze Studium.

Urbanista Maluga pokazując przedmiotowy teren na mapie, wyjaśnił, że zapis studium dotyczy terenu pod linią energetyczną, który nie może być przeznaczony pod cmentarz.

Naczelnik Ciupa wyjaśniła, że planowane do przejęcia ponad 5 ha terenu na cmentarz zostanie w tym roku przejęte.

Radny Czubkowski apelował, aby w przyszłości, gdy radni będą mieli procedować tak ważne i obszerne dokumenty jak Studium były przekazywane z wyprzedzeniem. Zauważył przy tym, że Przewodniczący dochował wszelkich terminów.

Przewodniczący Fior zgodził się z radnym i stwierdził, że w przyszłości można organizować wcześniejsze spotkania z urbanistą.

Radny Włodarczyk zauważył, że radni poznali i głosowali jedynie nad uwagami, które zostały nieuwzględnione. Prosił o informację na temat uwag, które zostały uwzględnione.

Urbanista Maluga poinformował, że wpłynęło 18 uwag do Studium, w tym 6 zostało nieuwzględnionych, a 12 uwzględnionych. Urbanista poinformował, że może przedstawić uwagi uwzględnione, ale nie ma przygotowanych załączników obrazujących lokalizację przedmiotowych działek, ponieważ nie jest to przedmiotem głosowania. Zgodnie z ustawą, radnym przedstawia się wykaz uwag nieuwzględnionych

Przewodniczący Fior stwierdził, że radni głosują nad projektem uchwały, którego częścią są uwagi uwzględnione.

Burmistrz Stawiarski zauważył, że uwzględnione uwagi są częścią całego projektu uchwały, który radni otrzymali i mieli możliwość się zapoznać.

Przewodniczący Fior prosił o wymienienie uwag uwzględnionych.

Urbanista Maluga przedstawił kolejno 12 uwag, które zostały uwzględnione.

Przewodniczący Fior zapytał o uwzględnioną uwagę nr 16. Zapytał o lokalizację działki, którą przeznaczono na zabudowę wielorodzinną.

Radny Ochędzan prosił, aby urbanista przedstawił procedurę wyłożenia projektu Studium do publicznego wglądu. Nie zgodził się z wypowiedziami radnych, że mieli mało czasu na zapoznanie z tak obszernym materiałem. Stwierdził, że wcześniej nie brali udziału w tym procesie.

Urbanista Maluga w odpowiedzi na pytanie Przewodniczącego odpowiedział, że zmiana na zabudowę mieszkaniowo-usługową dotyczy działki przy ul. 1 Maja za budynkiem PKS. Poinformował również o przeznaczeniu w miejscowym planie działek sąsiadujących. Następnie przedstawił procedurę, wraz z terminami, związaną z uchwalaniem Studium.

Przewodniczący Fior odniósł się do zapisu w projekcie uchwały, że w Namysłowie nie ma potrzeby dalszego rozwijania mieszkalnictwa wielorodzinnego. Zapytał, jaka była interpretacja w przypadku przedmiotowej działki.

Urbanista Maluga przedstawił bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę. Dodał, że z wyliczeń wynika, że rezerwa terenów pod zabudowę jest wystarczająca i nie ma uzasadnienia, aby wyznaczać nowe tereny pod zabudowę.

Radny Dzidowski zapytał, czym kierowano się przy odrzuceniu wniosku o zmianę przeznaczenia terenu za budynkiem należącym do Świadków Jehowy przy ul. 1 Maja na zabudowę wielorodzinną, a na działce za budynkiem PKS-u uwzględniony został wniosek na zabudowę wielorodzinną.

Urbanista Maluga wyjaśnił, że zależy to od uwarunkowań lokalizacyjnych. Na załączniku graficznym przybliżył wspomniane tereny i uzasadnił podjęte w tym zakresie decyzje.

Burmistrz Stawiarski w odpowiedzi na pytanie radnego Dzidowskiego poinformował, że przy podejmowaniu decyzji kierował się ładem urbanistycznym. Dodał, że każde uwagi są merytorycznie konsultowane z urbanistą. Zwrócił uwagę, że żaden z mieszkańców nie zwrócił się z protestem w sprawie przekształcenia działki za budynkiem PKS-u. Następnie odniósł się do danych związanych z przyrostem naturalnym i liczbą mieszkańców Namysłowa.

Urbanista Maluga dodał, że w obecnie obowiązującym Studium wspomniany teren jest przeznaczony pod zabudowę przemysłową i gdyby chciano tak zostawić to byłoby to niezgodne z ładem przestrzennym, więc zmiana przeznaczenia tej działki jest jak najbardziej uzasadniona.

Wiceprzewodniczący Biliński odniósł się do niskiej świadomości i braku zainteresowania mieszkańców tematem zagospodarowania przestrzennego.

Urbanista Maluga odpowiadał na pytania radnych i udzielał szczegółowych wyjaśnień. Ponadto poinformował, że trwają prace nad opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Namysłowa i zaoferował możliwość spotkania z radnymi przed sesją na której mieliby podjąć uchwałę.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, 6 radnych "wstrzymało się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 95/VIII/19.

6) przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Namysłów na lata 2018-2021.

Przewodniczący Julian Kruszyński poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Tomasz Łuczak poinformował, że Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Krzysztof Dzidowski poinformował, że Komisja Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Przewodnicząca Maria Teodorczyk poinformowała, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Jacek Ochędzan poinformował, że Komisja Budżetu i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodnicząca Leokadia Czarny poinformowała, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Artur Włodarczyk poinformował, że Komisja Skarg, wniosków i petycji pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 96/VIII/19.

7) określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego.

Przewodniczący Julian Kruszyński poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Tomasz Łuczak poinformował, że Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi negatywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Krzysztof Dzidowski poinformował, że Komisja Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska negatywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Przewodnicząca Maria Teodorczyk poinformowała, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Jacek Ochędzan poinformował, że Komisja Budżetu i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodnicząca Leokadia Czarny poinformowała, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Artur Włodarczyk poinformował, że Komisja Skarg, wniosków i petycji pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Radny Ochędzan stwierdził, że ponownie został przedłożony ww. projekt uchwały. Poinformował, że radni nadal nie są w posiadaniu wykazu potrzeb sołeckich, o którą wnosił na spotkaniu z sołtysami. Poinformował, że jest przeciwny złożonemu projektowi uchwały.

Burmistrz Stawiarski zauważył, że ww. projekt uchwały został złożony ponownie, ponieważ na jednej z ostatnich sesji nie został przyjęty. Stwierdził, że każdą uchwałę można w ten sposób procedować i składać do skutku. Przypomniał o złożonej sołtysom obietnicy, że przekaże dla każdego sołectwa 18 tys. zł, więc jeśli radni nie przegłosują ww. projektu uchwały to obiecane środki otrzymają.

Wiceprzewodniczący Włodarczyk, w imieniu wnioskodawców, czyli Klubu Radnych "Przyjazny Samorząd" prosił o podjęcie ww. projektu uchwały.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 9 radnych głosowało "przeciw".
Uchwała została podjęta - Nr 97/VIII/19.

8) dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Namysłów za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.

Przewodniczący Julian Kruszyński poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Tomasz Łuczak poinformował, że Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Krzysztof Dzidowski poinformował, że Komisja Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Przewodnicząca Maria Teodorczyk poinformowała, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Jacek Ochędzan poinformował, że Komisja Budżetu i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodnicząca Leokadia Czarny poinformowała, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Artur Włodarczyk poinformował, że Komisja Skarg, wniosków i petycji pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 98/VIII/19.

9) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Julian Kruszyński poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Tomasz Łuczak poinformował, że Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Krzysztof Dzidowski poinformował, że Komisja Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Przewodnicząca Maria Teodorczyk poinformowała, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Jacek Ochędzan poinformował, że Komisja Budżetu i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodnicząca Leokadia Czarny poinformowała, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Artur Włodarczyk poinformował, że Komisja Skarg, wniosków i petycji pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosów "przeciwnych" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 99/VIII/19.

Ad. 4.

Przewodniczący Rady poinformował, że od czasu ostatniej sesji nie wpłynęły do niego pisemne interpelacje.

Radny Ochędzan zapytał, czy podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia środków funduszu sołeckiego nie spowodowało, że radni przegłosowali nieważną prognozę finansową.

Skarbnik gminy wyjaśniła, że uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej jest zgodna z pozostałymi podjętymi uchwałami.

Radny Ochędzan dopytał, czy zwiększone środki funduszu sołeckiego są uwzględnione w wieloletniej prognozie finansowej.

Skarbnik gminy odpowiedziała, że nie ma obowiązku, aby obecnie w wieloletniej prognozie finansowej uwzględniać zwiększone środki funduszu sołeckiego.

Radny Kos poinformował, że po sesji, na ręce Przewodniczącego Rady, złoży wnioski w sprawach:

 • podjęcia rozmów z dyrekcją PKP we Wrocławiu w celu wybudowania windy umożliwiającej osobom niepełnosprawnym wjazd na kładkę,
 • dobudowania brakującej części chodnika przy ul. Kościuszki,
 • możliwości budowy kolumbarium w Namysłowie.

Ponadto zapytał, jaki status mają osoby, które w ostatnich latach otrzymały tytuł "Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów" oraz wyraził chęć pracy w Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.

Ad. 5.

Przewodniczący Rady poinformował, że od czasu ostatniej sesji wpłynęły następujące pisma:

 • skarga na dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie, którą przekazał do Komisji Skarg, wniosków i petycji,
 • opinia prawna w sprawie upublicznienia na jednej z ostatnich sesji danych osobowych mieszkanki Jastrzębia przez jej sąsiada, pismo w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania publicznego w m. Pawłowice Namysłowskie,
 • do wiadomości, a skierowane do Zarządu Namysłowskiej Rady Seniorów w sprawie umożliwienia korzystania z sali sportowej przy Namysłowskim Ośrodku Kultury oraz zabezpieczenie funduszy na zajęcia seniorów na basenie,
 • odpowiedź Burmistrza w sprawie remontu ul. Parkowej w Kowalowicach,
 • petycja mieszkańców Smarchowic Wielkich w sprawie budowy drogi,
 • odpowiedź Klubu Radnych "Niezależnych" na pismo o usprawiedliwienie nieobecności na sesji 4 czerwca br.

Przewodniczący Rady poinformował o trwającym naborze kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020-2023.

Ad. 6.

"Za" przyjęciem protokołu z IX sesji głosowało 16 radnych, 3 radnych głosowało "przeciw", 2 radnych "wstrzymało się" od głosu.

Ad. 7.

Wiceprzewodniczący Biliński zapytał o termin zakończenia inwestycji dotyczącej budowy ścieżki rowerowej w Kamiennej, który upływa 25 czerwca. Stwierdził, że inwestycja nie zostanie wykonana w terminie i zapytał o obawy przed utratą dofinansowania. Zapytał również, czy przewidziane są kary umowne w przypadku nieterminowego wykonania zadania.

Naczelnik Kania odpowiedział, że dokładnego terminu zakończenia umowy nie pamięta. Poinformował, że w umowie z Wykonawcą są zawarte kary umowne. Ponadto nie ma obaw przed koniecznością zwrotu dofinansowania.

Radny Dzidowski zapytał, na jakim etapie jest projekt związany z ochroną bioróżnorodności.

Burmistrz Stawiarski poinformował, że termin realizacji projektu został przesunięty i nie rozpocznie się w tym roku. Ponadto sprawa dotycząca "Grzybka" jest nadal w Prokuraturze i należy poczekać do jej rozstrzygnięcia.

Wiceprzewodniczący Włodarczyk zapytał, w jakim zakresie zostanie wydatkowe 800 tys. zł przeznaczone z budżetu gminy na modernizację basenu.

Burmistrz Stawiarski odpowiedział, że nie jest znany jeszcze zakres prac, ponieważ z powodu złego stanu technicznego basenu wymagane są dodatkowe analizy, prawdopodobnie również odwierty, które mają stwierdzić, czy proces osiadania basenu się zakończył. Stwierdził, że remont basenu na pewno nie odbędzie się w trwającej przerwie technologicznej.

Wiceprzewodniczący Biliński zapytał, kiedy będzie ogłoszony przetarg na termomodernizację Przedszkola w Bukowie Śląskiej. Ponadto zauważył, że podczas remontu obiektu, w którym znajduje się również świetlica wiejska odbędą się wybory parlamentarne i zapytał, gdzie zostanie przeniesiony lokal wyborczy.

Burmistrz Stawiarski wyjaśnił, że inwestycja zostanie zrealizowana zgodnie z harmonogramem. Przetarg zostanie niebawem ogłoszony. Natomiast lokal wyborczy pozostanie w dotychczasowym miejscu.

Wiceprzewodniczący Biliński stwierdził, że przetarg miał być ogłoszony w II kwartale 2019 r. Ponadto wyraził obawy, czy uda się sprawnie przeprowadzić głosowanie w generalnie remontowanym budynku. Poruszył temat barier architektonicznych przedmiotowego lokalu wyborczego.

Radny Kruszyński prosił o informację na temat sprawy sądowej z mieszkańcem Smarchowic Wielkich, który twierdził, że nabył prawo własności gruntu poprzez zasiedzenie.

Burmistrz Stawiarski prosił o zapytanie na piśmie.

Wiceprzewodniczący Włodarczyk zapytał o termin przeglądów gwarancyjnych budowanych dróg.

Naczelnik Kania odpowiedział, że Gmina nie przewiduje wykonywania co roku przeglądów gwarancyjnych budowanych dróg.

Wiceprzewodniczący Biliński, w imieniu mieszkańców Woskowic Małych mieszkających za Ośrodkiem Leczenia Odwykowego, zapytał o podpisane porozumienie z ówczesnym Burmistrzem Kuchczyńskim, na mocy którego Gmina zobowiązała się do wybudowania drogi dojazdowej do posesji.

Burmistrz Stawiarski prosił o przekazanie mieszkańcom, że chętnie spotka się z nimi w tej sprawie, ponieważ w chwili obecnej nie ma wiedzy na ten temat.

Radny Kubicki zapytał, dlaczego w Boże Ciało basen był nieczynny.

Prezes Bieda odpowiedział, że podjął taką decyzję z uwagi na święto.

Wiceburmistrz Moniuszko-Czuczwara poinformowała, że Prezes Opolskiego Centrum Zarządzania Projektami zaproponował kolejne spotkanie z radnymi na temat gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Namysłów w dniu 12 lipca br. Zapytała, czy radni mogliby zarezerwować sobie tę datę. Stwierdziła, że wskazany termin byłby optymalny, aby do końca lipca móc zwołać sesję i podjąć ostateczną decyzję na temat gospodarki odpadami komunalnymi.

Przewodniczący Fior zapytał o możliwość zorganizowania spotkania 11 lipca.

Wiceprzewodniczący Włodarczyk prosił o wcześniejsze dostarczenie materiałów związanych z analizowanym tematem.

Ad. 8.

Przewodniczący Rady zamknął obrady X sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Jacek Fior

Protokołowała
Justyna Cieślak