Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko dyrektora w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie

Namysłów, dnia 07.11.2019 r.

BURMISTRZ NAMYSŁOWA
OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO

dyrektora

w jednostce: Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie,
ul. Harcerska 1, 46-100 Namysłów

 1. Wymagania niezbędne (konieczne do podjęcia pracy na stanowisku):
  1. wykształcenie wyższe o specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej lub ukończone studia podyplomowe o specjalizacji organizacja pomocy społecznej,
  2. co najmniej 5 lat stażu pracy, w tym co najmniej 3 lata pracy w pomocy społecznej,
  3. niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  4. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  5. nieposzlakowana opinia,
  6. bardzo dobra znajomość przepisów prawnych w zakresie zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym o ochronie danych osobowych.
 2. Wymagania dodatkowe (pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonanie zadań na stanowisku):
  1. umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego,
  2. znajomość przepisów prawa w zakresie: prawa pracy, finansów publicznych, zamówień publicznych,
  3. umiejętność zarządzania finansami,
  4. umiejętność kierowania pracą zespołu.
 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  Sprawne, racjonalne i efektywne zarządzanie Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Namysłowie, będącym jednostką budżetową Gminy Namysłów, zwanym dalej OPS, a w szczególności:
  1. realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych i innych wynikających z przepisów prawa oraz ze statutu OPS,
  2. ustalanie wewnętrznej organizacji i zasad funkcjonowania OPS,
  3. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników OPS, w tym czynności związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, określaniem zakresu obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień,
  4. podejmowanie decyzji w zakresie ustalonym planem finansowym zatwierdzonym przez Burmistrza Namysłowa,
  5. zawieranie umów cywilnoprawnych i porozumień w zakresie udzielonych pełnomocnictw,
  6. czuwanie nad planowym i terminowym wykonywaniem zadań,
  7. ustalanie potrzeb w zakresie powierzonych zadań,
  8. ochrona powierzonego mienia,
  9. opracowanie projektów strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz lokalnych programów pomocy społecznej,
  10. składanie Radzie Miejskiej corocznego sprawozdania z działalności OPS oraz przedstawianie trzeb w zakresie pomocy społecznej,
  11. opracowanie rocznej oceny zasobów pomocy społecznej,
  12. opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
  13. opracowanie i realizacja gminnych programów wspierania rodziny,
  14. sporządzanie sprawozdań rzeczowo–finansowych z wykonywanych przez OPS zadań,
  15. wydawanie zarządzeń w sprawach wewnętrznych OPS,
  16. współpraca z Urzędem Miejski w Namysłowie w zakresie zadań realizowanych przez OPS,
  17. współpraca z organami administracji rządowej oraz instytucjami i organizacjami zajmującymi się pomocą społeczną,
  18. prowadzenie kontroli zarządczej,
  19. przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków,
  20. reprezentowanie OPS na zewnątrz.
 4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
  Praca administracyjno - biurowa. Stanowisko wyposażone jest w komputer i sprzęt biurowy. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Praca jednozmianowa w pełnym wymiarze czasu pracy. Planowane zatrudnienie od dnia 25 listopada 2019 r.
  Wynagrodzenie określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 936, ze zm.) oraz zarządzenie Nr 597/VI/14 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek gminnych.
 5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
 6. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny,
  2. oświadczenie dotyczące danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  3. kserokopie dokumentów określających przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
  4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
  5. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe,
  6. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  8. oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1440),
  9. oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko kierownika gminnej jednostki organizacyjnej.
 7. O stanowisko mogą ubiegać się, poza obywatelami polskimi, również obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Nabór na stanowisko Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie".
  1. osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Dubois 3, bud A, pok. Nr 12,
  2. drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Dubois 3, 46-100 Namysłów,
  3. w terminie do dnia 18 listopada 2019 r. do godz. 16:00.
   Dopuszcza się składanie dokumentów drogą elektroniczną na adres: , opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym, w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019, poz. 162 z późn. zm.).
   Za termin złożenia dokumentów przesłanych drogą pocztową lub elektroniczną uważa się datę ich wpływu do Urzędu Miejskiego.
   Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
 9. Składane dokumenty winny być opatrzone klauzulą:
  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych, tj. Urząd Miejski w Namysłowie dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru na wolne stanowisko dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie Dane osobowe podaję dobrowolnie i oświadczam, że są zgodne z prawdą.".
 10. Niezwłocznie po przeprowadzeniu naboru informacja o wyniku naboru kandydatów zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej: Urzędu Miejskiego w Namysłowie i Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie.
 11. Wybrany kandydat, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć informację z Krajowego Rejestru Karnego o braku skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 12. Braki formalne w złożonej dokumentacji powodują odrzucenie oferty.
 13. Kandydatowi nie przysługuje roszczenie o nawiązanie stosunku pracy.
 14. W stosunku do czynności związanych z naborem nie przysługuje droga odwoławcza.
 15. Nabór kandydatów na stanowisko Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie odbywać się będzie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) oraz zarządzenia Nr 394/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Namysłowie oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych(z późniejszymi zmianami).

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko kierownika gminnej jednostki organizacyjnej na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA Adres pocztowy: ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów
Adres e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
Numer telefonu: +48 77 4190300
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH Administrator – wyznaczył inspektora ochrony danych Pana Jana Hołowacza, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez:
adres e-mail iod@namyslow.eu
numer telefonu + 48 77 4190351
pisemnie pod adresem ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Pani / Pana dane będą przetwarzane w oparciu o przepisy prawa, w szczególności Kodeksu pracy, ustawy o pracownikach samorządowych oraz innych przepisów szczególnych i ich podanie jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego, jakim jest przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze lub kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Namysłowie oraz na wolne stanowisko kierownika gminnej jednostki organizacyjnej.
ODBIORCY DANYCH Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z przepisami prawa, osobom i podmiotom, które reguluje cel przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz innych przepisów prawa oraz wewnętrznych regulaminów.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych, a także do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania do momentu wycofania zgody.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie dotyczących Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.

INFORMACJA ODPOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podawanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem ustawowym, warunkiem zawarcia umowy lub dobrowolne.


BURMISTRZ
/-/ dr Bartłomiej Stawiarski

Dokumenty do pobrania:


Namysłów, dnia 20 listopada 2019 r.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU KANDYDATÓW NA STANOWISKO

dyrektora

w jednostce: w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie

Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, informuje, że w wyniku procedury naboru kandydatów na w/w stanowisko została wybrana Pani Jadwiga Kulczycka zamieszkała w  Brzegu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrana kandydatka posiada odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie oraz umiejętności zawodowe, pozwalające na zatrudnienie jej na stanowisku dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie.

Burmistrz
/-/ dr Bartłomiej Stawiarski