Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe dot. zagospodarowania zieleńca przy ul. Kolejowej w Namysłowie

ZAPYTANIE OFERTOWE


Gmina Namysłów, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów, zaprasza do złożenia oferty na zadanie o wartości poniżej 30.000 euro, o nazwie Zagospodarowanie zieleńca przy ul. Kolejowej w Namysłowie.

 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie zieleńca przy ul. Kolejowej w Namysłowie.
Zamówienie należy wykonać na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiaru robót, stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego, oraz aktualnie obowiązujących przepisów prawa budowlanego i norm budowlanych.
Okres gwarancji na cały przedmiot zamówienia wynosi 36 miesięcy od daty bezusterkowego końcowego protokołu odbioru robót.
Cena ryczałtowa winna zawierać wszystkie czynności i koszty wykonawcy związane z realizacją przedmiotu zamówienia niezbędne do jego wykonania, w szczególności:
1) koszty oznakowania i zabezpieczenia robót na czas trwania budowy;
2) koszty wykonania przedmiotu zamówienia;
3) koszty rozwiązania wszelkich kolizji wynikających z realizacji przedmiotu zamówienia;
4) koszty napraw napotkanych i uszkodzonych urządzeń obcych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia;
5) koszty wywiezienia gruzu i uprzątnięcia placu budowy oraz terenu przyległego do placu budowy;
6) koszty przywrócenia terenu budowy do stanu pierwotnego;
7) koszty opłat i odszkodowań za szkody oraz straty wynikłe w związku z realizacją przedmiotu zamówienia;
8) podatek od towarów i usług.
Wszystkie dokumenty i materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia wykonawca zorganizuje we własnym zakresie, a ich koszt uwzględni w cenie oferty.

2. Termin realizacji zadania i warunki płatności.

Termin wykonania: do dnia 13.12.2019 r.
Warunki płatności: płatność jednorazowa do 14 dni od dnia przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury.

3. Kryteria oceny ofert:

Cena – 100%.

4. Termin składania ofert.

Oferty należy składać do dnia 19.11.2019 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Namysłowie, z siedzibą ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów (pokój nr 12A).
O ważności oferty decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego.

5. Sposób przygotowania oferty.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być podpisana przez osobę/osoby władne do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.
Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, na której należy napisać „OFERTA NA ZAGOSPODAROWANIE ZIELEŃCA PRZY UL. KOLEJOWEJ W NAMYSŁOWIE”.

6. Istotne warunki zamówienia.

Zamawiający nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian warunków zapytania ofertowego w uzasadnionych przypadkach, a także jego odwołania oraz zakończenia postępowania bez wyboru oferty, w szczególności w przypadku, gdy wartość ofert przekroczy wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.

7. Dodatkowe informacje.

Osoby upoważnione do kontaktów:
Roman Kania – tel. /77/ 419 03 55, Urząd Miejski, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów, Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, budynek B, pokój nr 23, w godz. 8:00-16:00 w poniedziałki oraz w godz. 7:30-15:30 od wtorku do piątku.

8. Załączniki.

1. Formularz oferty.
2. Dokumentacja projektowa.
3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
4. Przedmiar robót.
5. Klauzula informacyjna.

Do pobrania:

  1. Ogłoszenie.
  2. Formularz oferty.
  3. Dokumentacja projektowa.
  4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
  5. Przedmiar robót.
  6. Klauzula informacyjna.