Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Spraw Obywatelskich
budynek B, pok.10, tel. 77 419-03-50.

Wymagane wnioski i dokumenty:

 • Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym.
 • Dowód opłaty za udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym w wysokości 31,00 zł za dokumentację związaną z jednym dowodem osobistym.
 • Pełnomocnictwo szczególne, w którego zakresie wpisane jest upoważnienie do reprezentowania w sprawie udostępnienia dokumentacji związanej z dowodami osobistymi oraz dowód opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł za pełnomocnictwo ( w przypadku działania przez pełnomocnika ).
 • Dokumenty, które mogą potwierdzić interes prawny, między innymi wezwania sądowe, wezwania komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie wobec wnioskodawcy osoby, której dane mają być udostępnione ( np. kopia wyroków sądowych, umów, wezwań do zapłaty, faktur, postanowień i decyzji innych organów ).

Opłaty:

 • Opłata za udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi w wysokości 31,00 zł za dokumentację związaną z jednym dowodem osobistymi
 • Opłata skarbowa za pełnomocnictwo, gdy strona działa przez pełnomocnika w wysokości 17,00 zł
 • Opłaty można wnieść w Punkcie Obsługi Bankowej lub na rachunek bankowy prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Namysłowie o numerze 89 8890 0001 1124 2000 0001.

Termin załatwienia sprawy:

Sposób załatwienia sprawy oraz terminy temu towarzyszące są uregulowane przez Kodeks postępowania administracyjnego.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych ( Dz. U. z  2021r. poz. 816.).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi ( Dz. U. z 2016 r. poz.319).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi ( Dz.U. z 2015 r. poz. 1604).

Tryb odwoławczy:

Od decyzji odmawiającej udostępnienia dokumentacji związanej z dowodami osobistymi przysługuje odwołanie do Wojewody Opolskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Inne informacje:

Dokumentację związaną z dowodami osobistymi udostępnia się na uzasadniony wniosek złożony przez uprawniony podmiot.

W przypadku powoływania się na interes prawny wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania udostępnienia dokumentacji związanej z dowodami osobistymi oraz wskazać okoliczności uzasadniające żądanie. Istnienie interesu prawnego mogą potwierdzić między innymi dokumenty takie jak: wezwanie sądowe, wezwanie komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie wobec wnioskodawcy, której dane mają być udostępnione ( np. kopie wyroków sądowych, umów, wezwań do zapłaty, faktur, postanowień i decyzji innych organów ).

Do uzyskania dostępu do dokumentacji związanej z dowodami osobistymi uprawnione są:

 • organy prokuratury, organy Policji, Komendant Główny Straży Granicznej, Szef Służby Wywiadu Wojskowego, Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, organy, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, Szef   Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szef Agencji Wywiadu, Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, Komendant Straży Marszałkowskie, Komendant Służby Ochrony Państwa, Inspektor Nadzoru Wewnętrznego, organy Krajowej Administracji Skarbowej, minister właściwy do spraw finansów publicznych, Minister Sprawiedliwości, organy informacji finansowej, inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego oraz strażnicy gminni (miejscy)
 • sądy
 • inne podmioty ( jeżeli wykażą interes prawny).