Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawieszanie i cofanie zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Spraw Obywatelskich
budynek B, pok.10, tel. 77 419-03-50.

Wymagane wnioski i dokumenty:

Formularz zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów dowodu osobistego

Opłaty:

Brak opłat

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych ( Dz. U. z 2021 r. poz. 816 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz. U. z 2019 r. poz. 400).

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

Inne informacje:

 • Zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego dokonuje posiadacz dowodu osobistego mający pełną zdolność do czynności prawnych, który czasowo utracił kontrolę nad dokumentem.
 • W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych zgłoszenia dokonuje rodzic, opiekun lub kurator.
 • Zgłoszenia może również dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania takiej czynności.
 • Zgłoszenie zawiera dane posiadacza dowodu osobistego takie jak: imię(imiona),nazwisko, numer PESEL.
 • Zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego dokonuje się :
  • osobiście w siedzibie organu dowolnej gminy, w formie pisemnej, po opatrzeniu własnoręcznym czytelnym podpisem zgłaszającego,
  • w formie dokumentu elektronicznego do organu gminy, który wydał dowód osobisty, po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym, a w przypadku zgłoszenia przez rodzica, opiekuna, kuratora lub pełnomocnika, który dokonuje zgłoszenia w imieniu posiadacza dowodu osobistego, również podpisem osobistym,
  • przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji po uwierzytelnieniu posiadacza dowodu osobistego.
 • Certyfikaty zamieszczone w warstwie elektronicznej dowodu osobistego podlegają zawieszeniu na okres nie dłuższy niż 14 dni, licząc od dnia dokonania zgłoszenia. Jeśli w tym okresie nie nastąpi cofnięcie zawieszenia tych certyfikatów, certyfikaty te oraz dowód osobisty zostaną unieważnione z mocy prawa.
 • Zawieszenie certyfikatów powoduje zawieszenie ważności dowodu osobistego.