Przejdź do treści strony WCAG

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zadania - Dowóz ucznia niepełnosprawnego, wraz z zapewnieniem opieki, do Zespołu Szkół Specjalnych w Brzegu

                                                                                                           Namysłów, 02.01.2020 r.  

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Gmina Namysłów zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania: „Dowóz ucznia niepełnosprawnego, wraz z zapewnieniem opieki, do Zespołu Szkół Specjalnych w Brzegu”

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

 

 1. Przedmiotem zapytania o cenę jest usługa polegająca na dowożeniu ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim oraz na opiece w czasie przewozu do szkoły umożliwiającej realizację zespołowych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, t.j. do Zespołu Szkół Specjalnych w Brzegu, ul. Mossora 4.
 2. Przewóz dotyczyć będzie jednej uczennicy przemieszczającej się na wózku inwalidzkim (jednak przewóz może być realizowany samochodem osobowym, po złożeniu wózka i umieszczeniu go w bagażniku), mieszkającej w Namysłowie (adres uczennicy zostanie podany w umowie).
 3. Wykonawca zobowiązany będzie zawieźć uczennicę w godzinach rannych (ustalonych z rodzicami uczennicy) do szkoły, a następnie przywieźć ją po zajęciach z powrotem do domu. W trakcie przewozu Wykonawca zapewni uczennicy opiekę, przy czym kierowca nie może być jednocześnie opiekunem.
 4. Opiekunem podczas przewozów może być wyłącznie osoba pełnoletnia, mająca zdolności do czynności prawnych.
 5. Opiekun zobowiązany będzie przejąć ucznia od rodzica, sprawować nad nim opiekę w czasie dowozu i po przyjeździe do szkoły – przekazać pod opiekę nauczycielowi lub opiekunowi w szkole, następnie po zakończonych zajęciach odebrać ucznia od nauczyciela, sprawować nad nim opiekę w czasie przewozu i po powrocie przekazać rodzicowi.
 6. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:
  1. zapewnienie środka transportu niezbędnego do prawidłowej realizacji określonych w umowie zadań,
  2. zapewnienie opiekuna sprawującego opiekę nad przewożonym uczniem,
  3. zapewnienie zastępstwa w czasie urlopu, choroby lub awarii samochodu,
  4. przestrzeganie przepisów prawa regulujących ruch drogowy oraz określających warunki techniczne środka transportu,
  5. zapewnienie odpowiedniego standardu przewozu ucznia, zapewnienie terminowego i punktualnego podstawiania samochodu,
  6. posiadanie aktualnych badań technicznych samochodu oraz aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków,
  7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania osób, którym powierzy wykonanie określonych czynności związanych z wykonaniem przedmiotu umowy.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby dowożonych uczniów, uwzględniając możliwości samochodu, którym dokonywany będzie przewóz, jak również  możliwość zapewnienia opieki nad przewożonymi uczniami.
 8. Dokumenty wymagane od Wykonawcy: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, w dniu podpisania umowy dysponował następującymi dokumentami:
  1. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią decyzji administracyjnej upoważniającej do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego osób, tj. licencji (zezwolenia, uprawnienia, koncesji) na wykonywanie transportu drogowego osób,
  2. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią ważnego dowodu rejestracyjnego pojazdu,
  3. potwierdzeniem zawarcia umowy ubezpieczenia OC i NNW,

Termin realizacji zamówienia:

Od dnia podpisania umowy do 26 czerwca 2020 r. we wszystkie dni zajęć szkolnych.
 

Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, zgodnie z załączonym formularzem, na adres Zamawiającego tj.; Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów do dnia 10 stycznia 2020 r. do godz. 1200.

Do pobrania:

 1. Zaproszenie do złożenia oferty - dowóz ucznia niepełnosprawnego 2020.
 2. Załącznik do zapytania ofertowego na dowóz ucznia niepełnosprawnego.