Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przyznawanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Edukacji, Sportu i Zdrowia

Budynek b, parter, pok. 3b, tel. 774190395

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji administracyjnej.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego,
 • dokumenty potwierdzające przychody członków rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o:
  • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
  • składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenia społeczne,
  • kwotę alimentów na rzecz innych osób.

Opłaty:

Nie pobiera się.

Termin składania wniosków:

Wiosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku:

 • uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego - do dnia 15 lutego danego roku szkolnego,
 • słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego.

W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu.

Czas załatwienia sprawy:

30 dni.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2230),
 • Uchwała Nr XXIV/192/05 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Namysłów (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 04.07.2005 r. nr 44, poz. 1394).

Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Samorządowego Kolegium odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Kategoria archiwalna:

B 5