Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przyznawanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie zasiłku szkolnego

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Edukacji, Sportu i Zdrowia

Budynek b, parter, pok. 3b, tel. 774190395

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji administracyjnej.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie zasiłku szkolnego,
 • dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzenia losowego, mającego miejsce w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku tj.:
  • zniszczenie domu (mieszkania) przez pożar, powódź lub inny żywioł,
  • nagła choroba lub utrata zdrowia w wyniku wypadku ucznia lub członka jego rodziny, wymagająca podjęcia leczenia,
  • śmierć członka rodziny,
  • nagłe pogorszenie się sytuacji materialnej rodziny ucznia spowodowane utratą pracy przez jednego lub dwoje rodziców,

Opłaty:

Nie pobiera się.

Termin składania wniosków:

Do dwóch miesięcy od dnia wystąpienia zdarzenia losowego.

Czas załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, nie więcej jak 30 dni.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.),
 • Uchwała Nr XXIV/192/05 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Namysłów (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 04.07.2005 r. nr 44, poz. 1394).

Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Samorządowego Kolegium odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Kategoria archiwalna:

B 5