Przejdź do treści strony WCAG

Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia

Burmistrz Namysłowa podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie przy ul. Stanisława Dubois nr 3 (budynek B, III piętro) zostały wywieszone wykazy nieruchomości, obejmujące:

  1. działki nr 4/8 i 4/16, k. m. 2 położone w Przeczowie oraz działki nr 400/2, 400/4, 400/8 i 400/11 k. m. 2 położone w Krasowicach,o łącznej powierzchni 30,1938 ha, zapisane w księdze wieczystej nr OP1U/00033810/1, przeznaczone do zamiany.

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobom wymienionym w art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.), jeżeli złożą wnioski o nabycie w terminie określonym w ustawie.

Burmistrz Namysłowa
/-/ dr Bartłomiej Stawiarski