Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaświadczenie o stanie cywilnym oraz zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby

Krok po kroku: 
 1. Uzupełnij wniosek o wydanie zaświadczenia (wniosek do pobrania poniżej lub w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego).
 2. Złóż wniosek w siedzibie urzędu i dokonaj opłaty skarbowej. Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu Gminy lub dokonać  przelewu na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów, dane rachunku: Bank Spółdzielczy nr konta
  89 8890 0001 0000 1124 2000 0001.
 3. Zabierz dowód osobisty do wglądu.
 4. Istnieje możliwość złożenia wniosku elektronicznego

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia
 • Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej
 • Dowód osobisty do wglądu

Opłaty:

Opłata skarbowa: 
 • 38 zł – zaświadczenie o stanie cywilnym
 • 24 zł - zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby

Miejsce złożenia i odbioru:

Urząd Stanu Cywilnego w Namysłowie lub wybrany Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Polsce. Odbiór osobisty.
 

Termin odpowiedzi:

Zaświadczenie wydaje się w terminie 7 dni (jeżeli akt stanu cywilnego znajduje się w tutejszych księgach stanu cywilnego lub w terminie 10 dni (gdy akt stanu cywilnego znajduje się w księgach stanu cywilnego prowadzonych przez inne USC).
 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji, odmawiającej wydania zaświadczenia, wydanej przez Kierownika USC w Namysłowie, przysługuje odwołanie do Wojewody Opolskiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
 

Uwagi:

 1. Z ksiąg stanu cywilnego wydaje się odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego, zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby, zaświadczenia o stanie cywilnym
 2. Podmioty uprawnione do uzyskania zaświadczeń: osoba, której akt dotyczy, jej małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, przedstawiciel ustawowy, opiekun, pełnomocnik oraz osoba,  która wykaże interes prawny, sąd, prokurator, organizacja społeczna, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny oraz organy administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.
 3. Interes prawny zachodzi wtedy, gdy przedstawienie odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia ma istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia danej sprawy. Interes prawny należy wykazać przez przedstawienie dokumentów, wskazujących na to, że odpis jest niezbędny w konkretnej sprawie, np.  wezwanie sądu lub organu administracji do przedłożenia tego dokumentu lub okazania potwierdzonego przez sąd pozwu sądowego względnie zawiadomienia organu administracyjnego o toczącym się postępowaniu.
 4. Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym lub zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.
 5. Zaświadczenie o stanie cywilnym lub zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby mogą zostać wydane, na wniosek, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 6. Zaświadczenie o stanie cywilnym jest wydawane osobie, której dotyczy.
 7. Zaświadczenia są ważne przez okres 6 miesięcy od daty ich sporządzenia. 
Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz. U. z 2022 r., poz. 1681).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2021 r., poz. 1923).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2021 r., poz. 735).
 4. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( Dz.U z 2021 r., poz. 670).
 5. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 18 kwietnia 2020 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego ( Dz.U z 2020 r., poz. 698).
Załączniki:
 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym.
 2. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby.