Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Akt urodzenia – sporządzenie aktu urodzenia dziecka pochodzącego z małżeństwa – rejestracja noworodka

Miejsce załatwienia sprawy:

Rejestracja narodzin dziecka następuje w urzędzie stanu cywilnego na terenie działania którego miał miejsce fakt narodzin lub możliwa jest online  (szczegóły na stronie: https://www.gov.pl/cyfryzacja/rejestracja-narodzin-dziecka-online)

W Namysłowie jest to:
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Rynek - Ratusz
I piętro, pok. 5
tel. +48 77 4 107 125
faks +48 77 410 03 34
e mail:

Sposób załatwienia sprawy:

Rejestracja urodzenia w Bazie Usług Stanu Cywilnego.

Wymagane wnioski i dokumenty:

W celu zarejestrowania dziecka należy przedłożyć:

 • dokumenty tożsamości rodziców dziecka
 • w przypadku działania przez pełnomocnika – dokument tożsamości pełnomocnika, oryginał lub urzędowo potwierdzony odpis pełnomocnictwa wraz z oryginałem dowodu uiszczenia opłaty skarbowej lub wydrukiem przelewu bankowego.

Opłata:

Sporządzenie aktu urodzenia dziecka oraz odpis skrócony aktu urodzenia dziecka wydawany po rejestracji są wolne od opłaty skarbowej.

Opłacie skarbowej w wysokości  17 zł podlegać będzie pełnomocnictwo, za wyjątkiem pełnomocnictw udzielonych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, które zwolnione są z opłaty skarbowej.

Płatności można dokonać :

 • gotówką
 • przy użyciu terminala płatniczego
 • przelewem na konto: 
  Gmina Namysłów, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów
  Bank Spółdzielczy w Namysłowie 89 8890 0001 0000 1124 2000 0001 podając w tytule przelewu dane pełnomocnika i zakres pełnomocnictwa 

Czas załatwienia:

W dniu wstawienia się.
Rodzice dziecka otrzymują w szpitalu, po urodzeniu dziecka, informację o wymaganych dokumentach oraz o terminie w jakim mają zgłosić się do USC celem rejestracji dziecka.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Tryb odwoławczy:

Nie występuje.

Dodatkowe informacje:

Podstawą sporządzenia aktu urodzenia dziecka jest karta urodzenia dziecka.

Karta urodzenia dziecka przekazywana jest do urzędu stanu cywilnego bezpośrednio przez oddziały noworodków.

Zgłoszenia urodzenia dziecka dokonuje się w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia, a w przypadku gdy dziecko urodziło się martwe – w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia.

Zgłoszenia urodzenia dziecka dokonują:

 • matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych
 • matka lub ojciec dziecka, którzy ukończyli 16 lat, jeżeli posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych
 • w pozostałych przypadkach – przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki

Zgłoszenia urodzenia dziecka można dokonać przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie, opatrzone datą sporządzenia i wskazywać kto kogo do jakiej czynności upoważnia.
Osoba zgłaszająca urodzenie składa oświadczenie o wyborze nie więcej niż dwóch imion dla dziecka. Wybrane imię lub imiona nie mogą być zamieszczone w akcie w formie zdrobniałej oraz nie mogą mieć charakteru ośmieszającego lub nieprzyzwoitego. Niezależnie od obywatelstwa i narodowości rodziców dziecka wybrane imię lub imiona mogą być imionami obcymi. Można wybrać imię, które nie wskazuje na płeć dziecka, ale w powszechnym znaczeniu jest przypisane do danej płci. 

Jeżeli zgłoszenia urodzenia dziecka dokonuje pełnomocnik, w pełnomocnictwie należy wskazać imiona, jakie maja być wpisane do aktu urodzenia dziecka.

Kierownik USC rejestrując noworodka nadaje mu numer Pesel oraz dokonuje zameldowania na adres wskazany przez rodziców.

Kategoria archiwalna: A