Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności (www.bip.namyslow.eu)

Koordynatorami ds. dostępności Urzędu Miejskiego w Namysłowie są:

 • Joanna Jankowska, tel. 77 419-03-45, e-mail:
 • Magdalena Tomczyk, tel. 77 419-03-43, e-mail:

Dostępność cyfrowa

Urząd Miejski w Namysłowie zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.bip.namyslow.eu.

Aplikacje mobilne: Urząd Miejski posiada aplikację mobilną. Link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej: http://bip.namyslow.eu/5976/deklaracja-dostepnosci.html

Data publikacji strony internetowej: 2016.08.29

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2016.08.29

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020.01.24

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Zgodność ze standardami

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

 • HTML 5
 • WCAG 2.1 (poziom AA)

Zgodność z prawem polskim i międzynarodowym

Serwis  spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. Rozporządzenie to wskazuje, że od czerwca 2015 r. serwisy publiczne musza spełniać wymagania dostępności. Powołuje się ono przy tym na specyfikację Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.1 na poziomie AA.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA.

Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki.

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • zmiana wielkości czcionki
 • zmiana kontrastu
 • całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Skróty klawiaturowe

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje szczegółowe dotyczące dostępności strony www.bip.namyslow.eu

 • język stron serwisu jest prawidłowo określony w kodzie strony,
 • tytuły stron – prawidłowo osadzone w całym serwisie; każda strona ma swój własny, unikalny tytuł, tworzony w oparciu o jeden, ustalony wzorzec,
 • w całym serwisie zadbano o konsekwentną nawigację,
 • zagwarantowana jest możliwość pominięcia bloków,
 • nagłówki są prawidłowo zagnieżdżone w całym serwisie,
 • listy są prawidłowo użyte w całym serwisie,
 • wszystkie Formularze zostały prawidłowo zbudowane i opisane,
 • linki są prawidłowo opisane tak by informowały o swoim celu także poza kontekstem,
 • linki graficzne – prawidłowo wdrożone w całym serwisie dzięki zastosowaniu linków blokowych i ustawieniu pustych tekstów alternatywnych,
 • nawigacja jest spójna i logiczna w całym serwisie,
 • ruch, animacje, banery – żaden element serwisu nie miga w tempie szybszym niż 3 razy na sekundę,
 • fokus oraz tabindex – każdy element nawigacji ma wyraźne obramowanie na aktywnym elemencie strony, a nawigacja za pomocą klawisza Tab jest logiczna,
 • w całym serwisie zastosowany jest kontrast wymagany standardem WCAG 2.1 na poziomie AA,
 • rozdzielenie struktury i wyglądu – strony serwisu są dostępne i czytelne po wyłączeniu obsługi CSS.
 • brak błędów składniowych HTML,
 • odtwarzacze video dostosowane są dla osób korzystających wyłącznie z klawiatury,
 • wszystkie elementy graficzne mają zrozumiały tekst alternatywny lub możliwość ustawienia takiego tekstu przez redaktora,
 • wszystkie strony powinny mieć możliwość stosowania nagłówków w prawidłowej hierarchii,
 • serwis nie jest zbudowany na bazie tabel, traktowanych jako element konstrukcji layoutu,
 • wszelkie mechanizmy nawigacyjne „grupy odnośników” są przedstawione za pomocą list nieuporządkowanych,
 • kolejność nawigacji oraz czytania, określona za pomocą kolejności w kodzie HTML jest logiczna i intuicyjna,
 • architektura informacji jest logiczna, przejrzysta, spójna i przewidywalna,
 • elementy nawigacyjne oraz komunikaty nie polegają tylko na charakterystykach zmysłowych jak np.: kształtu, lokalizacji wizualnej lub miejsca czy dźwięku,
 • odnośniki zamieszczone w treściach artykułów odróżniają się od pozostałego tekstu nie tylko kolorem, ale i dodatkowym wyróżnieniem np. podkreśleniem,
 • po wczytaniu strony www nie jest od razu odtwarzany dźwięk,
 • serwis posiada wersję kontrastową posiadającą taką samą zawartość co wersja graficzna,
 • serwis jest prawidłowo wyświetlany w systemowym trybie wysokiego kontrastu (system Microsoft Windows, przeglądarka Internet Explorer),
 • typografia tekstów i kontrasty są zaprojektowane pod kątem czytelności,
 • po powiększeniu w przeglądarce rozmiaru czcionki do 200% nie następuje utrata zawartości lub funkcjonalności serwisu,
 • treści nie są przedstawione jedynie za pomocą grafiki, jeśli ta sama prezentacja wizualna może być zaprezentowana jedynie przy użyciu tekstu. Wyjątkiem jest tekst, który jest częścią logo lub nazwy własnej produktu,
 • wszystkie informacje, które są automatycznie przesuwane i widoczne dłużej niż 5 sekund lub automatycznie się aktualizują posiadają mechanizm, który pozwala na ich zatrzymanie lub ukrycie,
 • odnośniki będące częścią nawigacji jak np. rozwinięcia artykułów („więcej”, „czytaj więcej”) są uzupełnione tak, aby były zrozumiałe i jednoznacznie informowały użytkownika, dokąd go zaprowadzą lub jaką akcję wykona,
 • poza standardową nawigacją zapewnione są przynajmniej dwa sposoby odnalezienia informacji jak np. mapa strony i wyszukiwarka,
 • zdefiniowany jest główny język dokumentu adekwatny do wersji językowej. Mechanizm edycji treści ma możliwość definiowania języka dla poszczególnych treści zamieszczonych na podstronach (atrybut lang),
 • w całym serwisie mechanizmy, które powodują przy zmianie ustawień jakiegokolwiek komponentu interfejsu użytkownika, automatyczną zmianę kontekstu,
 • wszystkie pola formularzy są opatrzone etykietami. Etykiety jednoznacznie informują o błędach lub sukcesie po ich wypełnieniu. W przypadku wystąpienia błędów system sugeruje jego rozwiązanie,
 • w serwisie nie stosuje się rozwiązań weryfikujących i zabezpieczających opartych na mechanizmie CAPTCHA,
 • zapewniona jest całkowita zgodność ze standardami HTML i CSS całego serwisu (zarówno szablonów, jak i kodu generowanego z edytora treści, w którym pracuje redaktor).
 • serwis może zawierać technologie wymienione w dokumentach WCAG 2.1 jako wspierające dostępność jak np.: Java Script, PDF, ARIA,
 • w serwisie zastosowano wytyczne odnośnie strony kontrastowej przygotowanej na potrzeby osób niepełnosprawnych (np. czarne tło, żółte i białe litery),
 • wszystkie teksty w alternatywnej wersji kolorystycznej mają prawidłowy kontrast,
 • odnośniki, które w wersji normalnej mają dobry kontrast tekstu do tła są zachowane w wersji kontrastowej,
 • przycisk przełączenia na wersję kontrastową jest dobrze widoczny,
 • w wersji kontrastowej dobrze widoczny jest przycisk powrotu do pierwotnej kolorystyki,
 • serwis ma możliwość powiększania czcionki, przy czym:
  • przycisk powiększenia zmienia nie tylko tekst artykułu, ale również wielkość tekstu nawigacji i innych bloków treści strony,
  • powiększenie działa w obrębie wszystkich podstron,
  • przyciski powiększenia są widoczne,
  • przyciski powiększenia są dostępne z poziomu klawiatury.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z następującymi osobami: Sławomir Idzi lub Karol Szczyrk, e-mail:  lub . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 77 419 03 56 lub 77 419 03 39.

Siedziba: Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów

W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać: dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Urząd Miejski w Namysłowie zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacja żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Urząd Miejski zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Urząd Miejski odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej: https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Adres: Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów.

Urząd Miejski jest częściowo (tylko budynek B) przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się.

Budynek usytuowany jest w centrum Namysłowa, otoczony ulicami: Harcerską i Podwale.

Do Urzędu Miejskiego można dojechać tylko samodzielnie. W mieście nie funkcjonuje komunikacja miejska.

Urząd Miejski składa się z 2 budynków oznaczonych odpowiednio budynek A i budynek B.

Każdy budynek składa się z 3 pięter.

Budynkiem głównym jest Budynek A, do którego wejścia głównego najłatwiej dotrzeć od strony ul. Stanisława Dubois.

Wejście do  budynku A i do budynku B możliwe jest również poprzez dziedziniec - który usytuowany jest od strony ul. Harcerskiej. Po obydwu stronach dziedzińca znajdują się wejścia do budynków.

Przed wejściem do Budynku A Urzędu Miejskiego, od strony ul. Stanisława Dubois funkcjonuje parking, na którym wydzielone i oznaczone są 2 miejsca postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych (wjazd na parking i skorzystanie z możliwości parkowania na tych miejscach wymaga uiszczenia opłaty).

Przy wejściu do Budynku B Urzędu Miejskiego, na dziedzińcu zostało wydzielone i oznaczone 1 miejsce postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych - wjazd na parking i skorzystanie z możliwości parkowania na tym miejscu nie wymaga uiszczenia opłaty.

Wjazd osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim jest możliwy tylko do budynku B Urzędu Miejskiego. Budynek B składa się z 3 pięter. Na każde z nich można wjechać windą. Wejście do windy znajduje się na dziedzińcu od strony ul. Harcerskiej.

Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników Urzędu Miejskiego przy wejściu do budynku po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – tel. 77 419 03 00.

W budynku A znajduje się Punkt Informacyjny. Dojście do niego jest odpowiednio oznaczone tablicami informacyjnymi.

Można w nim uzyskać niezbędne informacje jak poruszać się po budynku i o dostępnych usługach wsparcia.

Schody w każdym budynku (rozpoczęcie i zakończenie) oznakowane są kolorem kontrastowym.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Korytarze w budynku mają szerokość min. 150 cm, co umożliwia bezproblemowe wymijanie się osób poruszających się na wózkach.

Winda w budynku B posiada funkcje dostosowania do przewozu osób z trudnościami w poruszaniu się.

W Urzędzie Miejskim jest toaleta przystosowana do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach – budynek B, Wydział Edukacji, Sportu i Zdrowia.

Na terenie budynków znajdują się oznaczenia poszczególnych części i informacje, które ułatwią poruszanie się po nim i umożliwią odnalezienie poszukiwanego pomieszczenia.

W budynku znajduje się duża sala konferencyjna do organizacji wydarzeń lub sesji Rady Miejskiej, do której dostęp maja również osoby niepełnosprawne poruszające się na wózku inwalidzkim. Wejście na salę możliwe jest poprzez dziedziniec i drzwi usytuowane w budynku B, które bezpośrednio prowadzą do windy.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Urzędzie Miejskim jest możliwość skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw.


Usługa tłumaczenia języka migowego podczas wizyty w Urzędzie Miejskim w Namysłowie

Przed wizytą w Urzędzie Miejskim w Namysłowie prosimy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi na stronie.

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
Zgłoszenie, wraz z określeniem zakresu/typu sprawy, może być dokonane:

 • telefonicznie w Punkcie Informacyjnym - tel. 77 419-03-00,
 • elektronicznie na adres e-mail:
 • fax: 77 410-03-34,
 • osobiście w:
  • komórce organizacyjnej urzędu,
  • urzędzie stanu cywilnego,
 • listownie, na specjalnie przygotowanym formularzu, przesłanym na adres: ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów.

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
Osoba niesłysząca lub niedosłysząca.

Godziny przyjmowania klientów:

 • w poniedziałki w godz. od 8:00 do 16:00,
 • od wtorku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30.

Opłaty:
Świadczenie bezpłatne przeznaczone dla osób uprawnionych, będących osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Osoba niesłysząca lub niedosłysząca celem skorzystania z ww. usługi, zobowiązana jest zgłosić taką chęć co najmniej na 3 dni robocze przed dniem, w którym chciałaby załatwić sprawę w Urzędzie Miejskim w Namysłowie. Zgłoszenie zostanie przekazane do właściwego pracownika urzędu, który skontaktuje się za pomocą wybranego przez Klienta sposobu komunikowania się w celu potwierdzenia miejsca i terminu spotkania.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się;
 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Wymagane wnioski i dokumenty:

 1. Formularz zgłoszenia zapotrzebowania na bezpłatną usługę tłumaczenia języka migowego

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Nazwa i adres podmiotu publicznego
Urząd Miejski w Namysłowie, 46-100 Namysłów, ul. Stanisława Dubois 3

Numer identyfikacyjny REGON
00052451300000

Stan w dniu 01.01.2021 r.
Termin przekazania: do 31.03.2021 r.

Dane kontaktowe:

E-mail sekretariatu podmiotu: 

E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz: 

Telefon kontaktowy: 504393315

Data: 2021-03-30

Miejscowość: Namysłów

Lokalizacja siedziby podmiotu: 

Województwo: WOJ. OPOLSKIE

Powiat: Powiat namysłowski

Gmina: Namysłów (miasto)

Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:
[ X ] 2) wojewody

Dział 1. Dostępność architektoniczna

Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:
3
1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne ?
[ X ] W części budynków tak, w części nie
W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot
zapewnia wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne:
1
2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych?
[ X ] W części budynków tak, w części nie
W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot umożliwia dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych:
1
3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?
[ X ] NIE
4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa asystującego?
[ X ] TAK
5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób?
[ X ] TAK
Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej
Urząd umiejscowiony jest w zabytkowej części miasta w obrębie średniowiecznych muró obronnych. Dostęp do budynków możliwy jest z wielu stron, w tym od strony dziedzińca, zapewniając swobodne i bezpieczne wejście osobom ze szczególnymi potrzebami wejście do Urzędu, w tym dostęp do windy. Budynek A oraz Ratusz to najstarsze obiekty, w których funkcjonuje Urząd. Dlatego przewidywane są nowe rozwiązania uwzględniające również modyfikacje formy obsługi osób ze szczególnymi potrzebami. Urząd planuje dodatkowo wyznaczyć i zorganizować dodatkowy punkt obsługi. Punkt ten ma być wyposażony w oddzielne stanowisko komputerowe z możliwością pełnej obsługi, łącze on-line z tłumaczem migowym, tablicą informacyjną oraz inne dodatkowe urządzenia ułatwiając kontakt z urzędnikiem. Obok istniejących, wyznaczyć dodatkowe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością w bliskości wejścia do budynku, w pobliżu punku informacyjnego.

Dział 2. Dostępność cyfrowa

1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada deklarację dostępności:
Liczba stron: 2
Liczba aplikacji: 1

Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności:
ID a11y-url NAMYSLOW.EU
ID a11y-status [ X ] Zgodna
ID a11y-data-sporzadzenie 2016-08-29
ID a11y-url BIP.NAMYSLOW.EU
ID a11y-status [ X ] Zgodna
ID a11y-data-sporzadzenie 2016-08-29
ID a11y-url MIASTO I GMINA NAMYSŁÓW
ID a11y-status [ X ] Zgodna
ID a11y-data-sporzadzenie 2016-08-29

2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:
Liczba stron: 0
Liczba aplikacji: 0
Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:


Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:


Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej
W miarę możliwości technicznych, przewidywane są aktualizacje obecnych rozwiązań dostępności cyfrowej.

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna

1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się?
a. Kontakt telefoniczny [ X ] TAK
b. Kontakt korespondencyjny [ X ] TAK
c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych [ X ] TAK
d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych [ X ] NIE
e. Przesyłanie faksów [ X ] TAK
f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub aplikacje (tłumaczenie online) [ X ] TAK
g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty [ X ] NIE
h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty) [ X ] NIE

2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth? [ X ] NIE

Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:
2
3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:
a. tekstu odczytywalnego maszynowo? [ X ] TAK
b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo? [ X ] NIE
c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)? [ X ] NIE

4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku? [ X ] NIE

Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym

1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby? [ X ] NIE
2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii? [ X ] NIE
3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu? [ X ] NIE
4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej? [ X ] NIE


Do pobrania: