Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 10.05.2020 r.

 

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 7 maja 2020 roku


Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że podjęła wszystkie czynności związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych przez Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 10 maja 2020 r., do których była zobowiązana przepisami prawa.

W dniu 16 kwietnia 2020 r. została jednak uchwalona ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U poz. 695). Na mocy art. 102 tej ustawy zawieszone zostały obowiązki informacyjne wynikające z przepisów Kodeksu wyborczego, nałożone na wójtów i komisarzy wyborczych, ponadto przepisy dotyczące wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania, głosowania korespondencyjnego oraz głosowania przez pełnomocnika.

Zawieszone zostały przede wszystkim kompetencje Państwowej Komisji Wyborczej w zakresie ustalenia wzoru karty do głosowania i zarządzenia druku kart. Pozbawienie Państwowej Komisji Wyborczej prawnych możliwości drukowania kart do głosowania sprawiło, że głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2020 r. jest niemożliwe. Karty wyborcze są bowiem warunkiem koniecznym do przeprowadzenia głosowania.

Obowiązująca regulacja prawna pozbawiła Państwową Komisję Wyborczą instrumentów koniecznych do wykonywania jej obowiązków. W związku z powyższym Państwowa Komisja Wyborcza, informuje wyborców, komitety wyborcze, kandydatów, administrację wyborczą oraz jednostki samorządu terytorialnego, że głosowanie w dniu 10 maja 2020 r. nie może się odbyć.

Jednocześnie w konsekwencji powyższego nie mogą mieć zastosowania także inne przepisy Kodeksu wyborczego związane z głosowaniem, w tym:

 1. wójtowie oraz konsulowie nie przygotowują spisów wyborców;
 2. nie będzie obowiązywać tzw. cisza wyborcza, tj. zakaz prowadzenia agitacji wyborczej i podawania do wiadomości publicznej wyników sondaży dotyczących przewidywanych zachowań wyborczych;
 3. lokale wyborcze pozostaną zamknięte.

Państwowa Komisja Wyborcza w składzie:


Przewodniczący Sylwester Marciniak
Zastępca Przewodniczącego Zbigniew Cieślak
Zastępca Przewodniczącego Wojciech Sych
 

Członkowie:
Ryszard Balicki
Liwiusz Laska
Dariusz Lasocki
Maciej Miłosz
Arkadiusz Pikulik
Konrad Składowski


Informacja Burmistrza Namysłowa
o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów
na członków obwodowych komisji wyborczych

Zgodnie z art. art. 182 § 5 w związku z art. 9 § 1 i 3 Kodeksu wyborczego pełnomocnik komitetu wyborczego lub osoba przez niego upoważniona musi dokonać zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2020 r. do godziny 1530.

Sposób zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz zasady powoływania tych komisji szczegółowo określa uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r.
w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego (M. P. z 2019 r. poz. 267 i 771 oraz z 2020 r. poz. 249).

W związku z powyższym w celu umożliwienia komitetom wyborczym i wyborcom dokonania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, a także w celu zapewnienia możliwości przyjmowania tych zgłoszeń Burmistrz Namysłowa informuje, iż z uwagi na tryb pracy Urzędu Miejskiego w Namysłowie i ograniczony dostęp do budynków (brak możliwości przyjęcia interesantów) zgłoszenia kandydatów na członków komisji będą przyjmowane najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy urzędu w następujący sposób:

 1. Pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Namysłowie,  ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów,
 2. Za pośrednictwem faxu: 77 410 03 34,
 3. Za pośrednictwem poczty elektronicznej – ,
 4. Za pośrednictwem platformy ePUAP - /m2bs336gqp/SkrytkaESP.
 5. Zgłoszenia w formie tradycyjnej mogą być również wrzucane do urny, która została umieszczona w Urzędzie przy wejściu głównym od strony ul. Stanisława Dubois.

W zgłoszeniach przesłanych w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej nie jest wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń).

W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:

 • uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
 • potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik
  wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny).

W przypadku chęci uzyskania dodatkowych informacji na temat formy dokonywania zgłoszenia prosimy o kontakt z:

 1. Panią Justyną Urban - Urzędnikiem Wyborczym Gminy Namysłów,  tel.  534 271 870
  lub e-mail: .
 2. Panią Justyną Cieślak - stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej, tel. 77 419 03 27
  lub e-mail: .

Burmistrz Namysłowa
/-/  dr Bartłomiej Stawiarski


W związku z bieżącą sytuacją sanitarno-epidemiologiczną w kraju Urząd Miejski w Namysłowie informuje, iż do odwołania zawiesza dyżury urzędnika wyborczego.
W przypadku konieczności skontaktowania się z Urzędnikiem Wyborczym Gminy Namysłów - Panią Justyną Urban - prosimy dzwonić pod numer: 534 271 870 lub e-mail: 


W związku z zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r. wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, urzędnik wyborczy Pani Justyna Urban pełnić będzie dyżury w następujących dniach:

Data

Dzień tygodnia

Od godz.

Do godz.

06.03.2020

piątek

11.30

15.30

13.03.2020

piątek

11.30

15.30

20.03.2020

piątek

11.30

15.30

27.03.2020

piątek

11.30

15.30

02.04.2020

czwartek

11.30

15.30

03.04.2020

piątek

11.30

15.30

09.04.2020

czwartek

11.30

15.30

10.04.2020

piątek

11.30

15.30


Komunikat
dla osób zainteresowanych pracą w obwodowych komisjach wyborczych
o możliwości przekazywania zgłoszeń drogą mailową

Urząd Miejski w Namysłowie informuje, że wypełnione zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych można przekazywać również drogą mailową (zdjęcie lub skan) na adres:

Jednocześnie informujemy wszystkie zainteresowane pracą w komisjach osoby, że samo dokonanie zgłoszenia, którego druk można pobrać poniżej, nie jest jednoznaczne z uzyskaniem miejsca w danej komisji obwodowej i późniejszą w niej pracą.

Osoby, które dokonają zgłoszenia w ten sposób zakwalifikują się do pracy w komisji jedynie w przypadku nie zgłoszenia wystarczającej liczby kandydatów przez uprawnione do tego komitety wyborcze.

Urząd Miejski w przypadku wystąpienia takich sytuacji będzie się kontaktował z każdym kandydatem  na członka obwodowej komisji wyborczej indywidualnie.


Postanowieniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dzień wyborów wyznaczono na niedzielę 10 maja 2020 r.


Do pobrania:

 • Uchwała Nr 129/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 maja 2020 r. w sprawie stwierdzenia braku możliwości głosowania na kandydatów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Obwieszczenie PKW z dnia 15 kwietnia 2020 r.  o kandydatach na Prezydenta RP w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
 • Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 15 kwietnia 2020 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych
 • Obwieszczenie Burmistrza Namysłowa z dnia 10 kwietnia 2020 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.:
 • Postanowienie Nr 59/2020 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 6 kwietnia 2020 r.w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Namysłów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
 • Postanowienie  Nr 45/2020 Komisarza Wyborczego w Opolu I  z dnia 13 marca 2020 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Namysłów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
 • Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
 • Zarządzenie Nr 322/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r.
 • Wniosek o dopisanie do spisu wyborców
 • Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania
 • Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
 • Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania
 • Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
 • Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
 • Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.