Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Namysłowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o zwołaniu XXI sesji Rady Miejskiej w Namysłowie

Or.0002.3.2020.JC Namysłów, dnia 16.03.2020 r.

ZAWIADOMIENIE
o zwołaniu XXI sesji Rady Miejskiej w Namysłowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) zwołuję XXI sesję Rady Miejskiej w Namysłowie, która odbędzie się 26 marca 2020 r. (czwartek) o godz. 10:00 w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3.

Porządek obrad (wraz z projektem uchwały):

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 3. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawach:
  1) ustanowienia tytułów „Honorowy Obywatel Gminy Namysłów” i „Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów” oraz przyjęcia regulaminu określającego zasady i tryb nadawania tych tytułów,
  2) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Namysłów w 2020 roku,
  3) sprawienia pogrzebu przez Gminę Namysłów,
  4) zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Namysłów oraz określenia granic ich obwodów,
  5) zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie,
  6) zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Namysłowie,
  7) zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Namysłowie,
  8) rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Namysłowa (skarga sołtysa Bukowy Śl.),
  9) rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Namysłowa (skarga mieszkańca Namysłowa),
  10) uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi na działania Zastępcy Burmistrza Namysłowa,
  11) uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi na działanie radnego Rady Miejskiej w Namysłowie,
  12) rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (sklepy szpitalne, parkingi),
  13) rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (intronizacja, parkingi),
  14) rozpatrzenia petycji mieszkańców wsi Minkowskie,
  15) rozpatrzenia wniosków zgłoszonych przez Namysłowską Radę Seniorów,
  16) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
  17) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok.
 4. Przyjęcie sprawozdań z działalności Komisji Rady Miejskiej w Namysłowie za 2019 r.
 5. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Namysłowie w 2019 r.
 6. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie za 2019 r.
 7. Sprawozdanie za 2019 rok z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 10. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 11. Sprawy różne i wolne wnioski.
 12. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.

Przewodniczący Rady
/-/ Kazimierz Kos

Apel przewodniczącego rady o powstrzymanie się od uczestnictwa w sesji.jpeg

Metryczka
 • wytworzono:
  16-03-2020
  przez: Justyna Cieślak
 • opublikowano:
  16-03-2020 13:45
  przez: Sławomir Idzi
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Namysłowie
  odwiedzin: 201
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Namysłowie
46-100 Namysłów
ul. Stanisława Dubois 3
NIP: 752-000-36-81 REGON: 000524513

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419-03-00
fax: 77 410-03-34
e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
strona www: namyslow.eu