Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekt protokołu Nr XX/20 z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 lutego 2020 roku

Projekt protokołu Nr XX/20
z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie,
która odbyła się w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie
27 lutego 2020 roku

Ad. 1.

Przewodniczący Rady Jacek Fior otworzył XX sesję Rady Miejskiej w Namysłowie.

Na protokolanta obrad sesji powołano pracownika Wydziału Organizacyjnego - Justynę Cieślak.

Przewodniczący powitał obecnych na sesji i stwierdził, na podstawie listy obecności (zał. nr 1 do protokołu), że w sesji uczestniczy 21 radnych, co oznacza prawomocność obrad.

Radny Próchnicki złożył wniosek formalny o zmianę porządku obrad i wprowadzenie punktów dotyczących rozpatrzenia 3 wniosków w sprawie odwołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady oraz powołania nowego Prezydium. Ponadto wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad następujących projektów uchwał w sprawach:

 • zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Namysłowie,
 • zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Namysłowie,
 • zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie na 2020 rok.

Następnie rozdał radnym proponowany porządek obrad.

Przewodniczący Rady, po zasięgnięciu opinii prawnej, poddał pod głosowanie każdy dodatkowy punkt z zaproponowanego porządku obrad.

"Za" wprowadzeniem pkt. 2 głosowało 13 radnych, 5 radnych głosowało "przeciw, 3 radnych "wstrzymało się" od głosu.

"Za" wprowadzeniem pkt. 3 głosowało 11 radnych, 8 radnych głosowało "przeciw, 2 radnych "wstrzymało się" od głosu.

"Za" wprowadzeniem pkt. 4 głosowało 11 radnych, 7 radnych głosowało "przeciw, 3 radnych "wstrzymało się" od głosu.

Przewodniczący Fior, po zasięgnięciu informacji od wnioskodawcy prosił o dopisanie, że wniosek dotyczy odwołania Wiceprzewodniczącego Włodarczyka.

"Za" wprowadzeniem pkt. 5 głosowało 11 radnych, 7 radnych głosowało "przeciw, 3 radnych "wstrzymało się" od głosu.

 "Za" wprowadzeniem pkt. 6 głosowało 11 radnych, 8 radnych głosowało "przeciw, 2 radnych "wstrzymało się" od głosu.

"Za" wprowadzeniem pkt. 7 głosowało 11 radnych, 7 radnych głosowało "przeciw, 3 radnych "wstrzymało się" od głosu.

"Za" wprowadzeniem pkt. 8 głosowało 11 radnych, 6 radnych głosowało "przeciw, 4 radnych "wstrzymało się" od głosu.

"Za" wprowadzeniem pkt. 9 głosowało 11 radnych, 8 radnych głosowało "przeciw, 2 radnych "wstrzymało się" od głosu.

"Za" wprowadzeniem pkt. 10 głosowało 11 radnych, 7 radnych głosowało "przeciw, 3 radnych "wstrzymało się" od głosu.

"Za" wprowadzeniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Namysłowie głosowało 18 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 2 radnych "wstrzymało się" od głosu.

"Za" wprowadzeniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Namysłowie głosowało 17 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 3 radnych "wstrzymało się" od głosu.

"Za" wprowadzeniem projektu uchwały w zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie na 2020 rok głosowało 12 radnych, 9 radnych głosowało "przeciw".

Po zmianach porządek obrad sesji przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie wniosku Radnych w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie.
 3. Odwołanie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie, w tym:
  1) wybór Komisji Skrutacyjnej,
  2) przeprowadzenie głosowania tajnego,
  3) przedstawienie wyników głosowania,
  4) podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie.
 4. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie, w tym:
  1) wybór Komisji Skrutacyjnej,
  2) zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie,
  3) przeprowadzenie głosowania tajnego,
  4) przedstawienie wyników głosowania,
  5) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie.
 5. Przedstawienie wniosku Radnych w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie Jakuba Włodarczyka.
 6. Odwołanie Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie, w tym:
  1) wybór Komisji Skrutacyjnej,
  2) przeprowadzenie głosowania tajnego,
  3) przedstawienie wyników głosowania,
  4) podjęcie uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie.
 7. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie, w tym:
  a) wybór Komisji Skrutacyjnej,
  b) zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie,
  c) przeprowadzenie głosowania tajnego,
  d) przedstawienie wyników głosowania,
  e) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie.
 8. Przedstawienie wniosku Radnych w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie Marcina Bilińskiego.
 9. Odwołanie Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie, w tym:
  a) wybór Komisji Skrutacyjnej,
  b) przeprowadzenie głosowania tajnego,
  c) przedstawienie wyników głosowania,
  d) podjęcie uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie.
 10. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie, w tym:
  a) wybór Komisji Skrutacyjnej,
  b) zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie,
  c) przeprowadzenie głosowania tajnego,
  d) przedstawienie wyników głosowania,
  e) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie.
 11. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 12. Raport o stanie basenu.
 13. Sprawy różne i wolne wnioski.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawach:
  1) podjęcia działań zmierzających do realizacji budowy południowej obwodnicy Namysłowa, w ciągu drogi krajowej nr 39, jako zadania priorytetowego,
  2) uchylenia Uchwały Nr VIII/63/07 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę Namysłów,
  3) przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu w ramach Programu Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać",
  4) zmiany uchwały w sprawie prowadzenia przez Urząd Miejski w Namysłowie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Namysłów,
  5) zmiany uchwały w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nich zmian i ich zatwierdzania,
  6) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
  7) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok.
  8) zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Namysłowie,
  9) zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Namysłowie,
  10) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie na 2020 rok.
 16. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 17. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 18. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.

Przewodniczący Rady ogłosił przerwę, w celu zaktualizowania porządku obrad.

Przewodniczący Rady wznowił obrady sesji i zamknął pkt 1. porządku obrad.

Ad. 2.

Radny Ochędzan przedstawił wniosek o odwołanie radnego Jacka Fiora z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie, a następnie głos w sprawie złożonego wniosku zabrali również Wiceprzewodniczący Włodarczyk oraz radny Sroga.

Ad. 3.

a)

Przewodniczący Rady prosił o zgłaszanie kandydatów do składu Komisji Skrutacyjnej.

Radny Czubkowski zgłosił kandydaturę radnego Łuczaka.

Radny Wilczak zgłosił kandydaturę radnego Kubickiego.

Radny Łuczak zgłosił kandydaturę radnego Czubkowskiego.

Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na udział w pracy Komisji Skrutacyjnej.

Przewodniczący Fior przypomniał, że radni będący członkami Komisji Skrutacyjnej nie mogą być kandydatami na Przewodniczącego Rady.

"Za" zatwierdzeniem składu Komisji Skrutacyjnej głosowało 20 radnych, 1 radny "wstrzymał się" od głosu.

Radny Ochędzan zaproponował, aby Komisja Skrutacyjna w wybranym składzie przeprowadziła wszystkie tajne głosowania.

b)

Po ukonstytuowaniu się Komisji Skrutacyjnej i przygotowaniu kart do głosowania Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Tomasz Łuczak przedstawił informację na temat zasad głosowania.

Następnie odbyło się tajne głosowanie w sprawie odwołania radnego Jacka Fiora z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Fior ogłosił przerwę w celu policzenia głosów i ustalenia wyników głosowania.

c)

Po wznowieniu obrad sesji Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał Protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej na sesji Rady Miejskiej w Namysłowie w dniu 27.02.2020 r. w celu stwierdzenia wyników tajnego głosowania w sprawie odwołania radnego Jacka Fiora z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie.

"Za" odwołaniem radnego Jacka Fiora z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej głosowało 11 radnych, 10 radnych głosowało "przeciw".

Radny Fior został odwołany z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie.

Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Radny Fior złożył podziękowania wszystkim, z którymi miał przyjemność współpracować pełniąc funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie.

d)

Wiceprzewodniczący Biliński odczytał Uchwałę nr 205/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie w sprawie odwołania radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie, a następnie zrezygnował z pełnionej funkcji Wiceprzewodniczącego Rady i opuścił salę obrad.

Na sesji obecnych było 20 radnych.

Prowadzenie obrad przejął Wiceprzewodniczący Włodarczyk, który poinformował o rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie i wyszedł z sali obrad.

Na sesji obecnych było 19 radnych.

Burmistrz Stawiarski poprosił o opinię prawną dotyczącą zaistniałej sytuacji, a ponadto stwierdził, że Wiceprzewodniczący pełnią funkcję do czasu podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia ich rezygnacji.

Mecenas Mieszkalski wyjaśnił, że dla skuteczności zgłoszonych rezygnacji wymagane jest podjęcie dwóch projektów uchwał przez Radę. Stwierdził, że należy realizować kolejne punkty z porządku obrad, a przewodniczenie obradom powinien przejąć radny najstarszy wiekiem, który wyrazi na to zgodę.

Radny Ochędzan poprosił radną Teodorczyk o przewodniczenie obradom.

Radna Teodorczyk nie wyraziła zgody na prowadzenie obrad sesji.

Sekretarz gminy prosiła o przerwę, w celu sprawdzenia, który z radnych, po radnej Teodorczyk, jest najstarszy wiekiem.

Po wznowieniu obrad sesji, Sekretarz gminy wyjaśniła, że po radnej Teodorczyk najstarszy wiekiem jest radny Kos.

Radny Ochędzan zapytał, czy radny Kos przejmie prowadzenie obrad sesji.

Radny Kos wyraził zgodę, a następnie zapytał, czy porządek obrad powinien ulec zmianie, czy należy go realizować w dotychczasowym brzmieniu.

Mecenas Rudzka odpowiedziała, że należy zmienić porządek obrad sesji i w pierwszej kolejności podjąć 2. odrębne uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji radnych z funkcji Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.

Radny Kos ogłosił przerwę.

Po wznowieniu obrad sesji przez radnego Kosa, Radny Próchnicki zgłosił wniosek o zmianę porządku obrad poprzez wykreślenie pkt. 5, 6, 8, i 9, które stały się bezzasadne z uwagi na rezygnacje Wiceprzewodniczących i dodanie punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie Jakuba Włodarczyka oraz punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie Marcina Bilińskiego.

Radny Kos odczytał zmieniony porządek obrad, który po zmianach przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie wniosku Radnych w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie.
 3. Odwołanie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie, w tym:
  a) wybór Komisji Skrutacyjnej,
  b) przeprowadzenie głosowania tajnego,
  c) przedstawienie wyników głosowania,
  d) podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie.
 5. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie, w tym:
  a) wybór Komisji Skrutacyjnej,
  b) zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie,
  c) przeprowadzenie głosowania tajnego,
  d) przedstawienie wyników głosowania,
  e) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie.
 7. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie, w tym:
  a) wybór Komisji Skrutacyjnej,
  b) zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie,
  c) przeprowadzenie głosowania tajnego,
  d) przedstawienie wyników głosowania,
  e) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie.
 8. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie, w tym:
  a) wybór Komisji Skrutacyjnej,
  b) zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie,
  c) przeprowadzenie głosowania tajnego,
  d) przedstawienie wyników głosowania,
  e) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie.
 9. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 10. Raport o stanie basenu.
 11. Sprawy różne i wolne wnioski.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawach:
  1) podjęcia działań zmierzających do realizacji budowy południowej obwodnicy Namysłowa, w ciągu drogi krajowej nr 39, jako zadania priorytetowego,
  2) uchylenia Uchwały Nr VIII/63/07 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę Namysłów,
  3) przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu w ramach Programu Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać",
  4) zmiany uchwały w sprawie prowadzenia przez Urząd Miejski w Namysłowie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Namysłów,
  5) zmiany uchwały w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nich zmian i ich zatwierdzania,
  6) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
  7) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok.
  8) zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Namysłowie,
  9) zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Namysłowie,
  10) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie na 2020 rok.
 14. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 15. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
 16. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.

Radny Kos zarządził głosowanie nad przyjęciem zmienionego porządku obrad.

"Za" przyjęciem porządku obrad głosowało 13 radnych, 1 radny głosował "przeciw", 5 radnych "wstrzymało się" od głosu.

Ad. 4.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 2 radnych głosowało "przeciw", 6 radnych "wstrzymało się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 206/VIII/20.

Ad. 5.

a)

Radny Kos zapytał o uwagi do propozycji, aby Komisja Skrutacyjna we wcześniej powołanym składzie przeprowadziła głosowanie tajne w sprawie wyboru dwóch wiceprzewodniczących, a następnie zarządził głosowanie nad pozostawieniem składu Komisji Skrutacyjnej.

"Za" pozostawieniem Komisji Skrutacyjnej w dotychczasowym składzie głosowało 17 radnych, 2 radnych "wstrzymało się" od głosu.

Członkowie Komisji Skrutacyjnej wyrazili zgodę na udział w pracy Komisji Skrutacyjnej.

b)

Radny Ochędzan zgłosił kandydaturę radnego Próchnickiego na Wiceprzewodniczącego Rady.

Radny Próchnicki wyraził zgodę na kandydowanie.

Więcej kandydatur nie zgłoszono.

c)

Radny Kos ogłosił przerwę w celu przygotowania kart do głosowania.

Po wznowieniu obrad sesji Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawił zasady głosowania, a następnie przeprowadzono tajne głosowanie nad wyborem Wiceprzewodniczącego Rady.

Po przeprowadzeniu głosowania radny Kos ogłosił przerwę w celu policzenia głosów i ustalenia wyników głosowania.

d)

Po wznowieniu obrad sesji Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał Protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej na sesji Rady Miejskiej w Namysłowie w dniu 27.02.2020 r. w celu stwierdzenia wyników tajnego głosowania w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie.

"Za" wyborem radnego Próchnickiego na Wiceprzewodniczącego Rady głosowało 11 radnych, 6 radnych głosowało "przeciw", 2 radnych "wstrzymało się" od głosu.

Radny Wojciech Próchnicki został wybrany Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Namysłowie.

Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

e)

Radny Kos odczytał Uchwałę nr 207/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie, a następnie przekazał prowadzenie obrad Wiceprzewodniczącemu Próchnickiemu.

Ad. 6.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 4 radnych głosowało "przeciw", 4 radnych "wstrzymało się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 208/VIII/20.

Ad. 7.

a)

Wiceprzewodniczący Próchnicki prosił członków Komisji Skrutacyjnej o wyrażenie zgody na dalszy udział w pracach Komisji.

Członkowie Komisji Skrutacyjnej wyrazili zgodę na udział w pracy Komisji Skrutacyjnej.

Radni przez aklamację wyrazili zgodę, aby Komisja Skrutacyjna we wcześniej powołanym składzie przeprowadziła tajne głosowanie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady.

b)

Radny Krzyżewski zgłosił kandydaturę radnego Ochędzana na Wiceprzewodniczącego Rady.

Radny Ochędzan wyraził zgodę na kandydowanie.

Więcej kandydatur nie zgłoszono.

c)

Wiceprzewodniczący Próchnicki ogłosił przerwę w celu przygotowania kart do głosowania.

Po wznowieniu obrad sesji Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawił zasady głosowania, a następnie przeprowadzono tajne głosowanie nad wyborem Wiceprzewodniczącego Rady.

Po przeprowadzeniu głosowania Wiceprzewodniczący Próchnicki ogłosił przerwę w celu policzenia głosów i ustalenia wyników głosowania.

d)

Po wznowieniu obrad sesji Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał Protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej na sesji Rady Miejskiej w Namysłowie w dniu 27.02.2020 r. w celu stwierdzenia wyników tajnego głosowania w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie.

"Za" wyborem radnego Ochędzana na Wiceprzewodniczącego Rady głosowało 11 radnych, 6 radnych głosowało "przeciw", 2 radnych "wstrzymało się" od głosu.

Radny Jacek Ochędzan został wybrany Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Namysłowie.

Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

e)

Wiceprzewodniczący Próchnicki odczytał Uchwałę nr 209/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie.

Ad. 8.

a)

Wiceprzewodniczący Próchnicki prosił członków Komisji Skrutacyjnej o wyrażenie zgody na dalszy udział w pracach Komisji.

Członkowie Komisji Skrutacyjnej wyrazili zgodę na udział w pracy Komisji Skrutacyjnej.

Radni przez aklamację wyrazili zgodę, aby Komisja Skrutacyjna we wcześniej powołanym składzie przeprowadziła tajne głosowanie wyboru Przewodniczącego Rady.

b)

Wiceprzewodniczący Ochędzan zgłosił kandydaturę radnego Kosa na Przewodniczącego Rady.

Radny Kos wyraził zgodę na kandydowanie.

Więcej kandydatur nie zgłoszono.

c)

Wiceprzewodniczący Próchnicki ogłosił przerwę w celu przygotowania kart do głosowania.

Po wznowieniu obrad sesji Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawił zasady głosowania, a następnie przeprowadzono tajne głosowanie nad wyborem Przewodniczącego Rady.

Po przeprowadzeniu głosowania Wiceprzewodniczący Próchnicki ogłosił przerwę w celu policzenia głosów i ustalenia wyników głosowania.

d)

Po wznowieniu obrad sesji Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał Protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej na sesji Rady Miejskiej w Namysłowie w dniu 27.02.2020 r. w celu stwierdzenia wyników tajnego głosowania w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie.

"Za" wyborem radnego Kosa na Przewodniczącego Rady głosowało 11 radnych, 6 radnych głosowało "przeciw", 2 radnych "wstrzymało się" od głosu.

Radny Kazimierz Kos został wybrany Przewodniczącym Rady Miejskiej w Namysłowie.

Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

e)

Wiceprzewodniczący Próchnicki odczytał Uchwałę nr 210/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie, a następnie przekazał prowadzenie obrad Przewodniczącemu Kosowi.

Ad. 9.

Wiceburmistrz Krzysztof Mucha przedstawił sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami, tj. od 30 stycznia 2020 r. do 27 lutego 2020 r. oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na sesji w dniu 30 stycznia 2020 r. - sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad. 10.

Burmistrz Stawiarski przedstawił informację na temat stanu basenu letniego i krytego w Namysłowie. Poinformował o przyczynie wycieku wody z basenu letniego oraz o zamiarze jego remontu basenu i konieczności wymiany filtrów, aby basen letni mógł zostać otwarty w sezonie letnim. Ponadto planowana jest rozbudowa basenu letniego, a przygotowanie wszelkiej dokumentacji ma zostać rozpoczęte w bieżącym roku. Burmistrz poinformował także o działaniach zmierzających do remontu basenu krytego.

Pytania w sprawie basenu dotyczące m.in. wykonanych ekspertyz, materiałów, z jakich zbudowany został basen oraz nadzoru nad urządzeniami technicznymi zadali radni: Artur Włodarczyk oraz Krzysztof Dzidowski. Głos zabrał również Wiceprzewodniczący Ochędzan.

Merytorycznych odpowiedzi wraz z Burmistrzem Stawiarskim udzielili także Naczelnik Kania oraz Prezes spółki NOSiR Barbara Kin.

Ad. 11.

Wiceprzewodniczący Ochędzan zabrał głos w sprawie wcześniejszych wydarzeń na bieżącej sesji i podziękował radnym za ciągłość obrad.

Radny Kruszyński zabrał głos w sprawie, poruszonej na poprzedniej sesji przez Burmistrza Stawiarskiego, dotyczącej wycinki drzew przez spółkę Ekowod w Przeczowie i Krasowicach po wichurze w lipcu 2015 r. oraz nałożonej przez Starostę Namysłowskiego na Gminę Namysłów karze pieniężnej z tego tytułu. Ponadto odniósł się do tematu hodowli i ochrony nietoperzy na strychu namysłowskiego szpitala, co, wg radnego, stanowi zagrożenie epidemiologiczne. Apelował o podjęcie działań zmierzających do przeniesienia kolonii nietoperzy.

Wiceprzewodniczący Próchnicki odniósł się do wypowiedzi radnego dotyczącej hodowli nietoperzy w budynku NCZ S. A.

Burmistrz Stawiarski zabrał głos w poruszonych sprawach i odniósł do zgłoszonych zarzutów.

Poseł Ryszard Wilczyński również zabrał głos w sprawie przeprowadzonej wycinki drzew w Przeczowie i Krasowicach, raportu NIK w sprawie oraz karze nałożonej na Gminę Namysłów.

Radna Teodorczyk poruszyła temat wpisu Burmistrza Stawiarskiego na Facebook’u dotyczącego braku konieczności przenoszenia klas w bieżącym roku. Poinformowała o podjętych działaniach zmierzających do wprowadzenia reformy oświatowej w Gminie Namysłów oraz o roli i zaangażowaniu członków Komisji Edukacji, Kultury i Sportu poprzedniej kadencji.

Burmistrz Stawiarski przypomniał, że przenoszenie klas odbyło się w 2018 r. i 2019 r. i przez ten czas nikt nie zaproponował innego rozwiązania tej sytuacji. Dodał, że w bieżącym roku nie istnieje taka konieczność, dzięki działaniom podejmowanym przez organ wykonawczy - wprowadzenie oddziałów dwujęzycznych w Szkole Podstawowej nr 2 oraz wprowadzenie zajęć adaptacyjnych dla dzieci rodzin ukraińskich w Szkole Podstawowej nr 1, co powoduje napływ uczniów do tych szkół.

Sołtys Łukasiak, w imieniu sołtysów, zabrała głos w sprawie podwyżki diet dla sołtysów.

Burmistrz Stawiarski obiecał, że projekt uchwały w sprawie podwyżki diet dla sołtysów złoży na jedną z najbliższych sesji.

Następnie głos w sprawie prowadzonych działań w celu przeprowadzenia w Gminie Namysłów reformy oświatowej zabrała ponownie radna Teodorczyk i Wiceburmistrz Moniuszko-Czuczwara, która przypomniała, jakie warianty zostały przedstawione członkom Komisji Edukacji w 2019 r. i jaką decyzję radni podjęli. Odniosła się również do sytuacji przedstawionej przez radną dotyczącej sytuacji nauczycieli. Do sprawy odniósł się również radny Artur Włodarczyk i radny Ochędzan, który ponadto zabrał głos w temacie wycinki drzew i programu ochrony nietoperza.

Radny Czubkowski podziękował radnemu Jackowi Fiorowi za dotychczasową pracę pełnioną jako Przewodniczący Rady i pogratulował obecnego zachowania.

Radna Czarny, kierując się do Zarządu Stowarzyszenia Przyjazny Samorząd, wezwała do zaprzestania naruszenia jej dóbr osobistych i opublikowania sprostowania. Odniosła się również do wypowiedzi radnego Powiatu Namysłowskiego Pana Adama Maciąga.

Przewodniczący Kos apelował o wzajemny szacunek i akceptację.

Radny Dzidowski poruszył kwestię gospodarki odpadami komunalnymi.

Ad. 12.

Nie zgłoszono żadnych uwag ani zapytań.

Ad. 13

Przewodniczący Kos przystąpił do podjęcia uchwał Rady Miejskiej w sprawach:

1) podjęcia działań zmierzających do realizacji budowy południowej obwodnicy Namysłowa, w ciągu drogi krajowej nr 39, jako zadania priorytetowego.

Wiceburmistrz Mucha przedstawił konieczność podjęcia ww. uchwały, celem możliwości podejmowania dalszych działań zmierzających do realizacji inwestycji.

Przewodniczący Julian Kruszyński poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Tomasz Łuczak poinformował, że Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Krzysztof Dzidowski poinformował, że Komisja Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Przewodnicząca Maria Teodorczyk poinformowała, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Jacek Ochędzan poinformował, że Komisja Budżetu i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodnicząca Leokadia Czarny poinformowała, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 211/VIII/20.

2) uchylenia Uchwały Nr VIII/63/07 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę Namysłów.

Przewodniczący Julian Kruszyński poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Tomasz Łuczak poinformował, że Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Krzysztof Dzidowski poinformował, że Komisja Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Przewodnicząca Maria Teodorczyk poinformowała, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Jacek Ochędzan poinformował, że Komisja Budżetu i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodnicząca Leokadia Czarny poinformowała, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, 2 radnych "wstrzymało się" od głosu, głosów "przeciwnych" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 212/VIII/20.

3) przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu w ramach Programu Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać".

Mecenas Mieszkalski poinformował, że ww. projekt uchwały wymaga podjęcia bezwzględną większością głosów, ze względu na zobowiązanie finansowe.

Przewodniczący Julian Kruszyński poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Tomasz Łuczak poinformował, że Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Krzysztof Dzidowski poinformował, że Komisja Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Przewodnicząca Maria Teodorczyk poinformowała, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Jacek Ochędzan poinformował, że Komisja Budżetu i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodnicząca Leokadia Czarny poinformowała, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, 1 radny "wstrzymał się" od głosu, głosów "przeciwnych" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 213/VIII/20.

4) zmiany uchwały w sprawie prowadzenia przez Urząd Miejski w Namysłowie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Namysłów.

Przewodniczący Julian Kruszyński poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Tomasz Łuczak poinformował, że Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Krzysztof Dzidowski poinformował, że Komisja Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

(W tym punkcie sesji wyszedł radny Fior. Na sesji obecnych było 18 radnych).

Przewodnicząca Maria Teodorczyk poinformowała, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Jacek Ochędzan poinformował, że Komisja Budżetu i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodnicząca Leokadia Czarny poinformowała, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 214/VIII/20.

5) zmiany uchwały w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nich zmian i ich zatwierdzania.

Przewodniczący Julian Kruszyński poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Tomasz Łuczak poinformował, że Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Krzysztof Dzidowski poinformował, że Komisja Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Przewodnicząca Maria Teodorczyk poinformowała, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Jacek Ochędzan poinformował, że Komisja Budżetu i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodnicząca Leokadia Czarny poinformowała, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 215/VIII/20.

6) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Julian Kruszyński poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Tomasz Łuczak poinformował, że Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Krzysztof Dzidowski poinformował, że Komisja Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska negatywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Przewodnicząca Maria Teodorczyk poinformowała, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Jacek Ochędzan poinformował, że Komisja Budżetu i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodnicząca Leokadia Czarny poinformowała, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 3 radnych głosowało "przeciw", 2 radnych "wstrzymało się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 216/VIII/20.

7) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok.

Przewodniczący Julian Kruszyński poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Tomasz Łuczak poinformował, że Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Krzysztof Dzidowski poinformował, że Komisja Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska negatywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Przewodnicząca Maria Teodorczyk poinformowała, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Jacek Ochędzan poinformował, że Komisja Budżetu i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodnicząca Leokadia Czarny poinformowała, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 2 radnych głosowało "przeciw", 2 radnych "wstrzymało się" od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 217/VIII/20.

8) zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Namysłowie.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 218/VIII/20.

9) zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Namysłowie.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, 1 radny głosował "przeciw", głosów "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 219/VIII/20.

10) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie na 2020 rok.

Radny Kruszyński, jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, przedstawił swoje negatywne stanowisko dotyczące ww. projektu uchwały.

"Za" podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 7 radnych głosowało "przeciw", głosów "wstrzymujących się" nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 220/VIII/20.

Ad. 14.

Burmistrz Stawiarski zabrał głos w temacie modernizacji DK nr 39 na odcinku Smarchowice Wielkie - Namysłów, informując o rozpoczętych konsultacjach w związku z postępowaniem administracyjnym w celu wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Przewodniczący Kos poinformował o pismach, jakie wpłynęły do Rady od czasu ostatniej sesji.

Radny Artur Włodarczyk zapytał, czy w Prezydium Rady mogą zasiadać członkowie Komisji Rewizyjnej i Komisji Skarg, wniosków i petycji.

Przewodniczący Kos stwierdził, że zgłoszone pytanie było rozpatrywane.

Radna Teodorczyk poinformowała o odpowiedzi Burmistrza na pismo w stanie pałacu i parku w m. Minkowskie.

Radny A. Włodarczyk odczytał zapis, że członkami Komisji Rewizyjnej nie może być Przewodniczący ani Wiceprzewodniczący Rady.

Przewodniczący Kos zrezygnował z członkostwa w Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Próchnicki zrezygnował z członkostwa w Komisji Skarg, wniosków i petycji.

Radny A. Włodarczyk zapytał, czy dzisiejsza zmiana prezydium odbyła się z zgodnie z przepisami prawa.

Mecenas Mieszkalski stwierdził, że radny wybrany do Prezydium Rady powinien niezwłocznie zrezygnować z członkostwa w Komisji, co uczynił.

Ad. 15.

"Za" przyjęciem protokołu z XIX sesji głosowało 17 radnych, 1 radny nie oddał głosu. Protokół został przyjęty.

Ad. 16.

Przewodniczący Kos zamknął obrady XX sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.

Przewodniczący Rady
Kazimierz Kos

Protokołowała
Justyna Cieślak