Przejdź do treści strony WCAG

Ogłoszenie o II rokowaniach na sprzedaż nieruchmości w Namysłowie (dz. 1116/16, 1116/18, 1116/19)

Działając zgodnie z art. 39 ust. 1 i 2, art. 67 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1490, z późn. zm.), w związku z zarządzeniem Nr 91/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości

Burmistrz Namysłowa ogłasza
II rokowania na sprzedaż

nieruchomości stanowiących własność Gminy Namysłów, położonych w Namysłowie, k. m. 10, obejmujących działki:

 1. nr 1116/16, o powierzchni 0,0315 ha, cena wywoławcza – 5 650,00 zł
 2. nr 1116/18, o powierzchni 0,0152 ha, cena wywoławcza – 2 730,00 zł
 3. nr 1116/19, o powierzchni 0,0606 ha, cena wywoławcza – 10 870,00 zł

Podane ceny są cenami brutto. Działki bez obciążeń i zobowiązań, dla których Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1U/00034839/7.

Oferowane nieruchomości położone są przy ul. Łączańskiej, niezabudowane. Kształt działek nieregularny. Z racji przeznaczenia pod drogę oraz miejsce pod kontener na odpady komunalne, nieruchomości winny być powszechnie dostępne mieszkańcom, bez jakichkolwiek ograniczeń w tym zakresie. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

Rokowania odbędą się w dniu 10 sierpnia 2020 r. o godzinie 14:00 w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, budynek B, pokój nr 32.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach należy złożyć w zamkniętej kopercie najpóźniej na 3 dni przed terminem rokowań w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów. Powinno ono zawierać:

 1. imię i nazwisko, adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;
 2. datę sporządzenia zgłoszenia;
 3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
 4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;
 5. proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań;
 6. kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Warunkiem wzięcia udziału w rokowaniach jest wpłata zaliczki w wysokości 10% ceny wywoławczej podanej w ogłoszeniu do dnia 4 sierpnia 2020 r. Wadium należy wpłacić na rachunek Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr 78 8890 0001 0000 1124 2000 0005 w Banku Spółdzielczym w Namysłowie. Za dzień wpłaty przyjmuje się dzień wpływu na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Namysłowie. Wpłaconą zaliczkę zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie, która wygra rokowania. Zaliczka nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który rokowania wygrał od podpisania umowy sprzedaży. Pozostałym uczestnikom zaliczka zostanie zwrócona (bez odsetek).

Uczestnik rokowań, ustalony jako nabywca nieruchomości, zostanie zawiadomiony o miejscu i dacie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży najpóźniej w terminie 21 dni od dnia zamknięcia rokowań. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie będzie podlegać zwrotowi. Wszelkie koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi nabywca wyłoniony w rokowaniach.

Uczestnik rokowań winien przedłożyć komisji przeprowadzającej rokowania:

 1. oryginał dowodu wpłaty zaliczki
 2. dokument tożsamości
 3. aktualny odpis lub zaświadczenie z właściwego rejestru wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu rokowań w przypadku, gdy nieruchomość będzie nabywana przez uczestnika przetargu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a w przypadku wspólników spółek cywilnych także umowę spółki cywilnej.
 4. Oryginał pełnomocnictwa potwierdzonego notarialnie, upoważniającego do działania na każdym etapie rokowań, w przypadku osoby reprezentującej uczestnika rokowań.
 5. Pisemną zgodę współmałżonka do uczestnictwa w rokowaniach na nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego.
 6. oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym oraz stanem technicznym obiektu.
 7. Numer rachunku bankowego, na które zostanie zwrócona zaliczka, w przypadku nie wygrania rokowań

Rokowania są ważne nawet, gdyby wpłynęła jedna oferta spełniająca warunki określone w treści ogłoszenia. W przypadku ofert zawierających równorzędne propozycje cenowe decyduje oferta cenowa ustalona w drodze ustnych rokowań z oferentami.

Zastrzega się prawo uznania, że złożone oferty nie spełniają oczekiwań Gminy Namysłów lub też przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z oferentami.

Przetargi publiczne ustne ograniczone na sprzedaż nieruchomości zakończone wynikami negatywnymi odbyły się w dniach: 27.06.2019 r. (I), 09.09.2019 r. (II), natomiast rokowania z dnia 15.04.2020 r. zostały odwołane.

Ogłoszenie zostaje zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie (www.namyslow.eu), w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie (www.bip.namyslow.eu), w prasie i na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, tel. 77 4190 378 (w godzinach pracy Urzędu).

Namysłów, 29 czerwca 2020 r.

Burmistrz
/-/ dr Bartłomiej Stawiarski