Przejdź do treści strony WCAG

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko Kierownika Referatu Księgowości Jednostek Oświatowych i Żłobka - nierozstrzygnięty

Namysłów, dnia 14.07.2020 r.

BURMISTRZ NAMYSŁOWA
OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO

Kierownika Referatu Księgowości Jednostek Oświatowych i Żłobka
(głównego księgowego dla jednostek obsługiwanych)

w jednostce: Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów

 1. Wymagania niezbędne (konieczne do podjęcia pracy na stanowisku):
  1. wykształcenie wyższe ekonomiczne lub ekonomiczne studia podyplomowe,
  2. co najmniej 4 letni staż pracy na stanowisku związanym z prowadzeniem księgowości,
  3. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  4. brak skazania za przestępstwo umyśle ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśle przestępstwo skarbowe,
  5. posiadanie nieposzlakowanej opinii.
 2. Wymagania dodatkowe (pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonanie zadań na stanowisku):
  1. biegła znajomość obsługi sprzętu komputerowego w środowisku Windows, w tym Pakietu Microsoft Office,
  2. doświadczenie zawodowe w księgowości jednostki finansów publicznych,
  3. samodzielność,
  4. odpowiedzialność,
  5. dobra organizacja pracy, systematyczność, terminowość.
 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  1. prawidłowe zorganizowanie pracy Referatu Księgowości Jednostek Oświatowych i Żłobka,
  2. nadzorowanie i kontrolowanie pracy pracowników kierowanego referatu,
  3. dokonywanie oceny pracy podległych pracowników,
  4. ustalanie szczegółowych zakresów czynności pracowników kierowanego referatu oraz ich zastępstw,
  5. bieżące zapoznawanie się z przepisami w zakresie prowadzonych spraw i omawianie ich na bieżąco z pracownikami referatu,
  6. bieżące sprawowanie kontroli i nadzoru nad rzetelnym i terminowym załatwianiem spraw przez pracowników referatu,
  7. bieżące omawianie spraw kierowanych do załatwienia przez pracowników referatu,
  8. bieżące kontrolowanie i nadzorowanie obsługi księgowej gminnych jednostek oświatowych i żłobka, a w szczególności:
   1. kontrola prowadzenia, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym,
   2. okresowe ustalanie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,
   3. sprawdzanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych,
   4. nadzorowanie gromadzenia i przechowywania dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą o rachunkowości,
   5. sprawdzanie i zatwierdzanie dowodów księgowych,
  9. prowadzenie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków przez dyrektorów gminnych jednostek oświatowych i żłobka,
  10. nadzorowanie prowadzenia spraw związanych z ewidencją oraz inwentaryzacją składników majątkowych gminnych jednostek oświatowych i żłobka,
  11. nadzorowanie prowadzenia spraw płacowych pracowników gminnych jednostek oświatowych i żłobka,
  12. bieżące organizowanie, sporządzanie, przyjmowanie i kontrola dokumentów księgowych gminnych jednostek oświatowych i żłobka w sposób zapewniający właściwy zapis operacji gospodarczych,
  13. opracowanie projektu planu dochodów i wydatków budżetowych i dochodów własnych gminnych jednostek oświatowych i żłobka,
  14. nadzorowanie opracowania okresowych i zbiorczych sprawozdań i analiz w zakresie spraw prowadzonych w referacie,
  15. nadzorowanie obsługi księgowej projektów edukacyjnych współfinansowanych lub finansowanych ze środków zewnętrznych, realizowanych przez gminne jednostki oświatowe i żłobek,
  16. prowadzenie kontroli wydatkowania środków w gminnych jednostkach oświatowych i żłobku w zakresie zgodności z planem finansowym.
 4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
  Praca administracyjno – biurowa. Stanowisko wyposażone jest w komputer i sprzęt biurowy. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Praca jednozmianowa w pełnym wymiarze czasu pracy. Planowane zatrudnienie od dnia 1 września 2020 r.
  Wynagrodzenie określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936, z późn. zm.) oraz zarządzenie Nr 37/17 Kierownika Urzędu z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, z późn. zm.
 5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%/ jest niższy niż 6 %*).
 6. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny,
  2. oświadczenie dotyczące danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  3. kserokopie dokumentów określających przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
  4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
  5. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe,
  6. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  8. oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze lub kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.
 7. O stanowisko mogą ubiegać się, poza obywatelami polskimi, również obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Kierownika Referatu Księgowości Jednostek Oświatowych i Żłobka (głównego księgowego dla jednostek obsługiwanych) ”:
  • osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3,bud A, pok. Nr 12,
  • drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów,
  • w terminie do dnia 31 lipca 2020 r. do godz. 15:30.
   Dopuszcza się składanie dokumentów drogą elektroniczną na adres: , opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym, w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 162, z późn. zm.).
   Za termin złożenia dokumentów przesłanych drogą pocztową lub elektroniczną uważa się datę ich wpływu do Urzędu Miejskiego, a w przypadku dokumentów przesłanych drogą elektroniczną, również godzinę ich wpływu.
   Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
 9. Składane dokumenty winny być opatrzone podpisaną własnoręcznie klauzulą:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych, tj. Urząd Miejski w Namysłowie dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru na wolne stanowisko Kierownika Referatu Księgowości Jednostek Oświatowych (głównego księgowego dla jednostek obsługiwanych). Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są zgodne z prawdą.”
 10. Niezwłocznie po przeprowadzeniu naboru informacja o wyniku naboru kandydatów zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.
 11. Wybrany kandydat, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 12. Braki formalne w złożonej dokumentacji powodują odrzucenie oferty.
 13. Kandydatowi nie przysługuje roszczenie o nawiązanie stosunku pracy.
 14. W stosunku do czynności związanych z naborem nie przysługuje droga odwoławcza.
 15. Nabór kandydatów na stanowisko Kierownika Referatu Jednostek Oświatowych i Żłobka (głównego księgowego dla jednostek obsługiwanych) odbywać się będzie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) oraz zarządzenia Nr 394/V/09 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Miejskim w Namysłowie oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych (z późniejszymi zmianami).
  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz innych przepisów prawa oraz wewnętrznych regulaminów.
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze lub kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Namysłowie oraz na wolne stanowisko kierownika gminnej jednostki organizacyjnej na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Namysłowie reprezentowany przez Burmistrza Namysłowa.
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA Adres pocztowy: ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów
Adres e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
Numer telefonu: +48 77 4190300
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH Administrator – wyznaczył inspektora ochrony danych Pana Jana Hołowacza, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez:
adres e-mail iod@namyslow.eu
numer telefonu + 48 77 4190351
pisemnie pod adresem ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Pani / Pana dane będą przetwarzane w oparciu o przepisy prawa, w szczególności Kodeksu pracy, ustawy o pracownikach samorządowych oraz innych przepisów szczególnych i ich podanie jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego, jakim jest przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze lub kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Namysłowie oraz na wolne stanowisko kierownika gminnej jednostki organizacyjnej.
ODBIORCY DANYCH Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z przepisami prawa, osobom i podmiotom, które reguluje cel przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w  Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz innych przepisów prawa oraz wewnętrznych regulaminów.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ichusunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych, a także do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania do momentu wycofania zgody.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie dotyczących Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Podawanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem ustawowym, warunkiem zawarcia umowy lub dobrowolne.


ZASTĘPCA BURMISTRZA
/-/ dr Krzysztof Mucha

Dokumenty do pobrania:


Namysłów, dnia 3 sierpnia 2020 r.

INFORMACJA O WYNIKU  NABORU KANYDATÓW NA STANOWISKO
Kierownika Referatu Księgowości Jednostek Oświatowych i Żłobka 
(głównego księgowego dla jednostek obsługiwanych)

w jednostce: Urząd Miejski w Namysłowie

 

Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, informuje, że nie rozstrzygnięto naboru na w/w  stanowisko.                                                

Uzasadnienie:

Nie wpłynęła  żadna oferta spełniająca wymagania formalne określone  w ogłoszeniu o naborze.

                                                                                                    BURMISTRZ
/-/  dr Bartłomiej Stawiarski