Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zwołaniu XXVIII sesji Rady Miejskiej w Namysłowie

Or.0002.11.2020.JC Namysłów, dnia 14.09.2020 r.

ZAWIADOMIENIE
o zwołaniu XXVIII sesji Rady Miejskiej w Namysłowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) zwołuję XXVIII sesję Rady Miejskiej w Namysłowie, która odbędzie się 24 września 2020 r. (czwartek) o godz. 9:00 w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3.

Porządek obrad (wraz z projektem uchwały):

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
  1) ustanowienia tytułów „Honorowy Obywatel Gminy Namysłów” i „Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów” oraz przyjęcia regulaminu określającego zasady i tryb nadawania tych tytułów,
  2) sprawienia pogrzebu przez Gminę Namysłów,
  3) zmiany uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 15 lat,
  4) zmiany uchwały w sprawie obciążenia hipoteką umowną nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów,
  5) nadania nazwy ulicy,
  6) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Namysłów,
  7) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
  8) wyboru metody ustalenia opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik,
  9) zmiany uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie gminy Namysłów, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
  10) uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów,
  11) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Józefków,
  12) niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności,
  13) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
  14) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok.
 3. Przyjęcie sprawozdań z działalności komisji Rady Miejskiej za 2019 r.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 6. Przyjęcie protokołów z XXVI i XXVII sesji Rady Miejskiej.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.

Przewodniczący Rady
/-/ Kazimierz Kos