Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko ds. wymiaru podatków

Namysłów, dnia 15.09 2020 r.

BURMISTRZ NAMYSŁOWA
OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO

ds. wymiaru podatków

w jednostce: Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów

 1. Wymagania niezbędne (konieczne do podjęcia pracy na stanowisku):
  1. wykształcenie co najmniej średnie,
  2. 3-letnie doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej,
  3. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  4. brak skazania za przestępstwo umyśle ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśle przestępstwo skarbowe,
  5. posiadanie nieposzlakowanej opinii,
  6. dobra znajomość przepisów prawnych w zakresie prowadzonych spraw.
 2. Wymagania dodatkowe (pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonanie zadań na stanowisku):
  1. biegła znajomość obsługi sprzętu komputerowego w środowisku Windows, w tym Pakietu Microsoft Office, Programy: WYDRA - Podatki i Opłaty Lokalne, SELWIN,
  2. komunikatywność,
  3. samodzielność,
  4. umiejętność pracy w zespole,
  5. dobra organizacja pracy, systematyczność, terminowość.
 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  1. prowadzenie i przygotowanie materiałów do wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w stosunku do osób fizycznych z terenu wsi: Brzozowiec, Jastrzębie, Ligotka, Łączany, Kamienna, Kowalowice, Nowy Folwark, Smarchowice Małe, Nowe Smarchowice, Smarchowice Wielkie, Rychnów, Ziemiełowice i Głuszyna, a w szczególności w zakresie:
   1. podatku rolnego:
    • uzgadnianie kart gospodarstw z ewidencją gruntów oraz z informacjami w sprawie podatku rolnego,składanymi przez osoby fizyczne,
    • uzgadnianie i wprowadzanie danych o gruntach do 1 ha obciążonych podatkiem rolnym, zgodnie z ewidencją gruntów oraz informacjami w sprawie podatku rolnego, składanymi przez osoby fizyczne,
    • uzgadnianie i wprowadzanie danych dotyczących dzierżawy - zgodnie  z wykazami dzierżaw mienia komunalnego, z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, z Nadleśnictwa Namysłów, z Nadleśnictwa Brzeg, ze Starostwa Powiatowego w Namysłowie;
   2. podatku leśnego:
    • uzgadnianie kart lasu z ewidencją gruntów oraz z informacjami w sprawie podatku leśnego od osób fizycznych,
    • uzgadnianie i wprowadzanie danych - powierzchni lasów zwolnionych z podatku leśnego na podstawie ustawy o podatku leśnym;
   3. podatku od nieruchomości:
    • uzgadnianie kart nieruchomości z zapisem w ewidencji gruntów oraz informacjami w sprawie podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
    • uzgadnianie i wprowadzanie danych dotyczących dzierżawy zgodniez wykazem dzierżaw mienia komunalnego, z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, z Nadleśnictwa Namysłów, z Nadleśnictwa Brzeg, ze Starostwa Powiatowego w Namysłowie.
  2. wykonywanie czynności podatkowych odnośnie podatków z terenu wsi wymienionych w ust. 2, a w szczególności:
   1. prowadzenie rejestru przypisów i odpisów zobowiązania pieniężnego dla każdej wsi oddzielnie oraz sporządzanie zestawień zbiorczych,
   2. prowadzenie postępowania podatkowego,
   3. sporządzanie decyzji: ustalających, zmieniających, określających, uchylających,w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości,
   4. przeprowadzanie kontroli w zakresie prawidłowości składanych zeznań podatkowych.
  3. wykonywanie czynności związanych z wymiarem podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, będących właścicielami lub użytkownikami gruntów położonych na terenie Gminy Namysłów, w tym:
   1. weryfikacja deklaracji w sprawie podatku rolnego i deklaracji w sprawie podatku leśnego,
   2. prowadzenie zbiorczego rejestru przypisów i odpisów podatku rolnego i leśnego,
  4. sporządzanie sprawozdawczości z zakresu prowadzonych spraw, a w szczególności:
   1. sporządzanie sprawozdań: o udzielonej pomocy publicznej, o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie , udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie, informacja o nieudzielaniu pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie w danym okresie sprawozdawczym,
   2. prowadzenie rejestru skutków obniżenia stawki podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz sporządzanie sprawozdań kwartalnych i rocznych w tym zakresie,
   3. w zakresie ulg uznaniowych,
  5. bieżące wprowadzanie zmian dot. łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze postępowania podatkowego wszczętego z urzędu odnośnie podatników z terenu wsi wymienionych w ust. 2 oraz określonych w ust.4.
  6. bieżące wprowadzanie zmian dot. łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze postępowania podatkowego wszczętego na wniosek strony, tj:
   1. bieżące prowadzenie rejestrów podań wnoszonych przez podatników,
   2. przygotowanie materiału dowodowego oraz opracowanie decyzji dot.ulg uznaniowych (odroczenia lub rozkładania na raty terminów płatności podatków i zaległości podatkowych,umorzenia zaległości podatkowych),
   3. przygotowanie dokumentacji i opracowanie decyzji w sprawach wnoszonych przez podatników dot. ulg ustawowych (z tyt. zakupu gruntów, inwestycyjnych, wojskowych, odłogowań, klęski żywiołowej),
   4. przyjmowanie wniosków oraz opracowanie decyzji w sprawie ulg udzielonych na podstawie stosownych uchwał Rady Miejskiej,
  7. sporządzanie i wydawanie (na postawie odrębnego upoważnienia) zaświadczeń o:
   1. figurowaniu podatników w ewidencji podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, łącznego zobowiązania pieniężnego,
   2. ilości ha fizycznych i przeliczeniowych,
  8. przyjmowanie zgłoszeń identyfikacyjnych (aktualizacyjnych) od podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, przekazywanie potwierdzonych zgłoszeń do urzędu skarbowego w zakresie określonym w ust. 2 i 4.
  9. współdziałanie z Wydziałem Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Namysłowie w sprawie uzgodnienia stanu gruntów oraz z Wydziałem Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Namysłowie i Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego, w zakresie informacji mającej wpływ na powstanie obowiązku podatkowego.
 4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
  Praca administracyjno - biurowa. Stanowisko wyposażone jest w komputer i sprzęt biurowy. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Praca jednozmianowa w pełnym wymiarze czasu pracy. Planowane zatrudnienie od dnia 12 października 2020 r.
  Wynagrodzenie określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936 ze zm.) oraz zarządzenie Nr 37/17 Kierownika Urzędu z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, z późn. zm.
 5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
 6. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny,
  2. oświadczenie dotyczące danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  3. kserokopie dokumentów określających przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
  4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
  5. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe,
  6. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  8. oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Namysłowie,
  9. oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych, tj. Urząd Miejski w Namysłowie dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru na wolne stanowisko ds. wymiaru podatków. Dane osobowe podaję dobrowolnie i oświadczam, że są zgodne z prawdą.”
 7. O stanowisko mogą ubiegać się, poza obywatelami polskimi, również obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. wymiaru podatków ”:
  • osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3,bud A, pok. Nr 12,
  • drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów,
  • w terminie do dnia 30 września 2020 r. do godz. 15:30.
   Dopuszcza się składanie dokumentów drogą elektroniczną na adres: , opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym, w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1173).
   Za termin złożenia dokumentów przesłanych drogą pocztową lub elektroniczną uważa się datę ich wpływu do Urzędu Miejskiego, a w przypadku dokumentów przesłanych drogą elektroniczną, również godzinę ich wpływu.
   Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
 9. Niezwłocznie po przeprowadzeniu naboru informacja o wyniku naboru kandydatów zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.
 10. Wybrany kandydat, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.
 11. Braki formalne w złożonej dokumentacji powodują odrzucenie oferty.
 12. Kandydatowi nie przysługuje roszczenie o nawiązanie stosunku pracy.
 13. W stosunku do czynności związanych z naborem nie przysługuje droga odwoławcza.
 14. Nabór kandydatów na stanowisko ds. wymiaru podatków odbywać się będzie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) oraz zarządzenia Nr 426/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Miejskim w Namysłowie oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze lub kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Namysłowie oraz na wolne stanowisko kierownika gminnej jednostki organizacyjnej na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Namysłowie reprezentowany przez Burmistrza Namysłowa.
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA Adres pocztowy: ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów
Adres e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
Numer telefonu: +48 77 4190300
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH Administrator – wyznaczył inspektora ochrony danych Pana Jana Hołowacza, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez:
adres e-mail iod@namyslow.eu
numer telefonu + 48 77 4190351
pisemnie pod adresem ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Pani / Pana dane będą przetwarzane w oparciu o przepisy prawa, w szczególności Kodeksu pracy, ustawy o pracownikach samorządowych oraz innych przepisów szczególnych i ich podanie jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego, jakim jest przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze lub kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Namysłowie oraz na wolne stanowisko kierownika gminnej jednostki organizacyjnej.
ODBIORCY DANYCH Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z przepisami prawa, osobom i podmiotom, które reguluje cel przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz innych przepisów prawa oraz wewnętrznych regulaminów.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych, a także do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania do momentu wycofania zgody.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie dotyczących Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.
INFORMACJA ODOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Podawanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem ustawowym, warunkiem zawarcia umowy lub dobrowolne.

 
BURMISTRZ
/-/ dr Bartłomiej Stawiarski


Dokumenty do pobrania: