Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o IV publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Nowych Smarchowicach (dz. 126/3)

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 oraz art. 39 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1490, z późn. zm.), w związku z zarządzeniem Nr 141/VIII/19 Burmistrza Namysłowa z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości

Burmistrz Namysłowa ogłasza
IV publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów, położonej w Nowych Smarchowicach, obejmującej działkę nr 126/3, o powierzchni 0,2700 ha, cena wywoławcza - 52 000,00 zł.

Podana cena jest ceną brutto. Działka będąca przedmiotem sprzedaży zapisana jest w księdze wieczystej nr OP1U/00079932/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział IV Ksiąg Wieczystych. Działka bez  obciążeń i zobowiązań.

Oferowana nieruchomość położona jest w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej oraz gruntów rolnych . Kształt działki regularny. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 października 2020 r. o godzinie 14:00 w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, budynek B, pokój nr 32.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu, w wysokości 10% ceny wywoławczej podanej w ogłoszeniu tj. 5 200,00 zł (słownie: pięć tysięcy dwieście 00/100 złotych) do dnia 19 października 2020 r. Wadium należy wpłacić na rachunek Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr 78 8890 0001 0000 1124 2000 0005 w Banku Spółdzielczym w Namysłowie. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień wpływu wadium na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Namysłowie. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 520,00 zł (słownie: pięćset dwadzieścia 00/100 złotych), z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości zwycięzcy przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone (bez odsetek).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wyżej określonej wysokości i osobiste stawiennictwo w czasie i miejscu przetargu oraz przedłożenie komisji przetargowej w dniu przetargu:

  1. Dowodu wpłaty wadium lub dowodu stanowiącego podstawę do zwolnienia z tego obowiązku, w przypadku osób wymienionych w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490, z późn. zm.);
  2. Dowodu tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych aktualnego wypisu lub wydruku z właściwego dla danego podmiotu rejestru, zgody organów statutowych do działania w ich imieniu lub notarialne poświadczonego pełnomocnictwa dla osób reprezentujących podmiot; dokumenty złożone w formie kserokopii powinny być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”,p oświadczone aktualną datą i podpisem osoby uprawnionej;
  3. Pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z lokalizacją nieruchomości i warunkami przetargu oraz przyjęciu ich bez zastrzeżeń;
  4. Zgody Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy oferent jest cudzoziemcem.

Nabywca nieruchomości ustalony w przetargu zobowiązany jest do:

  1. Wpłacenia ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, pomniejszonej o uiszczone wadium, nie później niż na dzień przed dniem zawarcia umowy kupna – sprzedaży (za dzień wpłaty przyjmuje się dzień wpływu na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Namysłowie).
  2. Pokrycia wszelkich opłat notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

Burmistrz może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.

I publiczny ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości z dnia 24 października 2019 r., II publiczny ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości z dnia 1 kwietnia 2020 r., III publiczny ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości z dnia 30 lipca2 020 r., zostały rozstrzygnięte negatywnie z uwagi na brak wpłat wadium.

Ogłoszenie zostaje zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie (www.namyslow.eu), w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie (www.bip.namyslow.eu), w prasie i na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, tel. 77 41903 78 (w godzinach pracy Urzędu).

Namysłów, 14 września 2020 r.

Burmistrz
/-/ dr Bartłomiej Stawiarski