Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekt protokołu Nr XXVII/20 z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 sierpnia 2020 roku

    Projekt protokołu Nr XXVII/20
z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie,
która odbyła się w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie
28 sierpnia 2020 roku

Ad. 1.

Przewodniczący Rady Kazimierz Kos otworzył XXVII sesję Rady Miejskiej w Namysłowie.

Na protokolanta obrad sesji powołano pracownika Wydziału Organizacyjnego – Ewelinę Małko.

Przewodniczący Kos poinformował, że obrady sesji są transmitowane, po czym stwierdził, na podstawie listy obecności (zał. nr 1 do protokołu), że w sesji uczestniczy 19 radnych, co oznacza prawomocność obrad. Podziękował również za wybór jego osoby na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie. Następnie powitał obecnych na sesji, apelując do radnych o potwierdzenie obecności w aplikacji e-sesja.

Przewodniczący, przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad, poinformował, że przedłożony został nowy projekt uchwały, który proponuje ująć w ust. 8 pkt 18.

„Za” przyjęciem nowego porządku obrad głosowało 19 radnych.

Po wprowadzeniu nowego projektu uchwały porządek obrad przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 3. Raport o stanie Gminy Namysłów za 2019 rok - debata.
 4. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie udzielenia Burmistrzowi Namysłowa wotum zaufania.
 5. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Namysłów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r.:
  1. odczytanie Uchwały nr 2/18/2020 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie opinii o wykonaniu budżetu Gminy Namysłów i wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Namysłowa,
  2. odczytanie Uchwały nr 65/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 r.
  3. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Namysłów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Namysłów za 2019 rok.
 7. Absolutorium dla Burmistrza Namysłowa:
  1. odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej do Rady Miejskiej w Namysłowie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Namysłowa,
  2. odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Namysłowa z wykonania budżetu gminy za 2019 r.,
  3. podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Namysłowa.
 8. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Namysłowie w sprawach:
  1) rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Namysłowa,
  2) rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Namysłowa,
  3) uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi na działania Zastępcy Burmistrza Namysłowa,
  4) uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi na działanie radnego Rady Miejskiej w Namysłowie,
  5) rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego,
  6) rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego,
  7) rozpatrzenia petycji mieszkańców wsi Minkowskie,
  8) rozpatrzenia wniosków zgłoszonych przez Namysłowską Radę Seniorów,
  9) wniosku dotyczącego przeznaczenia działki nr 501/261 położonej przy ul. 1 Maja w Namysłowie,
  10) uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia wniosku o podjęcie działań zmierzających do realizacji inwestycji w Kamiennej,
  11) rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego – wprowadzenia lokalnej „tarczy antykryzysowej”,
  12) rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego,
  13) uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi na działanie pracownika Urzędu Miejskiego w Namysłowie,
  14) wniosków dotyczących infrastruktury drogowej na osiedlu „Za Widawą”,
  15) zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Namysłowie,
  16) poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
  17) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
  18) zmieniany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcję dyrektora, wicedyrektora i inne stanowisko kierownicze w przedszkolu, szkole lub zespole oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
 9. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Namysłowie w 2019 r.
 10. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie za 2019 r.
 11. Sprawozdanie za 2019 rok z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 12. Sprawozdanie z realizacji współpracy Gminy Namysłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 15. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 18.08.2020 r.
 16. Sprawy różne i wolne wnioski.
 17. Zakończenie obrad XXVII sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.

Ad. 2.

Wiceburmistrz Krzysztof Mucha przedstawił sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami, tj. od 26 marca 2020 r. do 28 sierpnia 2020 r. oraz sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na XXI, XXIV, XXV i XXVI sesji Rady Miejskiej w dniach 26 marca 2020 r., 27 kwietnia 2020 r., 18 i 21 sierpnia 2020 r. od Nr 221/VIII/20 do Nr 290/VIII/20 – sprawozdanie stanowi zał. nr 2 do protokołu.

Ad. 3.

Przewodniczący Kos, otwierając debatę, poinformował, że na podstawie ustawy o samorządzie gminy Burmistrz jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Miejskiej raportu o stanie Gminy do 31 maja 2020 r. Powyższy obowiązek został wypełniony poprzez sporządzenie i publikację Zarządzenia Nr 371/VIII/20 w sprawie przedstawienia raportu. Przekazał również, że po debacie Rada Miejska przeprowadza głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi votum zaufania. Poinformował też, że żaden z mieszkańców gminy nie zgłosił chęci wystąpienia w debacie.

Burmistrz Stawiarski przedstawił krótką prezentację zawierającą charakterystykę najważniejszych działań i podjętych inwestycji w roku 2019.

Radny Biliński odniósł się do środków przekazywanych na kluby sportowe. Według niego fundusze zostały podzielone niesprawiedliwie i dyskryminowały część klubów, zwłaszcza ze środowisk wiejskich.

Burmistrz Stawiarski przypomniał zasady podziału środków w omawianym zakresie, wskazując jednocześnie podmiot odpowiedzialny za kształtowanie konkretnych stawek na dany klub.

Radny Biliński, ponownie zabierając głos, wspomniał o sprawie wdrażania reformy edukacji i konieczności przenoszenia klas do innych szkół. Nie zgadzał się z informacją przekazywaną przez Burmistrza, jakoby radni z Przyjaznego Samorządu i PO zadecydowali o przymusowym dokonywaniu działań w tej kwestii.

Burmistrz Stawiarski, odnosząc się do słów przedmówcy, wyjaśnił w jakiej rzeczywistości była przegłosowywana uchwała. Zaznaczył, że w chwili obecnej, po dokonanych analizach i monitorowaniu wdrażania reformy edukacji, problematyka przenoszenia klas nie istnieje.

Poseł Ryszard Wilczyński nawiązał do przedłożonego raportu o stanie Gminy Namysłów. W swojej wypowiedzi wskazał uwagi i zastrzeżenia do jego treści i formy. Według niego większą uwagę powinno zwrócić się na samą treść dokumentu, w którym winny znajdować się porównania do innych gmin, zmiany zachodzące w czasie, a także obrazowe odzwierciedlenie przekazywanych informacji. W swojej wypowiedzi poruszył także zagadnienie wyników edukacji szkolnej oraz lokalnego programu rewitalizacji gminy Namysłów, skupiającego się głównie na obszarze historycznego centrum miasta, któremu powinno poświęcić się więcej uwagi i opracować taki sposób działania, aby wpłynąć na rozwój turystyki. Kolejną poruszoną przez niego problematyką, było zanieczyszczenie powietrza i sprawa smogu, jako priorytetowego zadania gminy.

Burmistrz Stawiarski ustosunkował się do uwag posła Wilczyńskiego. Stwierdził, że jego zdaniem omawiany raport jest merytoryczny i rzeczowo przedstawia wszelkie zagadnienia przepisane prawem. Podziękował sekretarz oraz wszystkim tym, którzy byli zaangażowani w pracy nad jego treścią za rzetelną i profesjonalną pracę.

Sekretarz stwierdziła, że raport został przygotowany w podobny sposób jak w roku ubiegłym, ponieważ żaden z radnych nie wnosił zastrzeżeń co do jego treści. Nadmieniła, może zgodnie z ust. 3. art.28 aa ustawy o samorządzie gminnym Rada mogła określić szczegółowe wymogi dotyczące raportu.

W dalszej części debaty kontynuowany był, poruszony już wcześniej, temat edukacji, w kontekście konieczności przenoszenia klas oraz osiąganych wyników nauczania. W konfrontacji udział wzięli Wiceprzewodniczący Rady Jacek Ochędzan i radny Marcin Biliński, a także Wiceburmistrz Ewelina Moniuszko-Czuczwara.

Radna Maria Teodorczyk poprosiła o przygotowanie na najbliższe posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu zestawienia danych odnośnie wyników nauczania osiąganych przez szkoły.

Radny Artur Włodarczyk, zwrócił uwagę na to, iż tematyka prowadzonej dyskusji odbiega od realizacji treści danego punktu porządku obrad. Złożył wniosek formalny o zakończenie rozmowy w temacie bieżącego stanu oświaty i rozpoczęcie rozmowy na temat raportu o stanie Gminy Namysłów za 2019 r.

„Za” przyjęciem wniosku głosowało 15 radnych, 2 radnych było przeciw, 2 radnych „wstrzymało się” od głosu. Wniosek został przyjęty.

Radny Jacek Fior, nawiązując do prezentowanych inwestycji w infrastrukturę drogową, zapytał, czy w przedstawianym raporcie mógłby zostać uwzględniony harmonogram podejmowanych prac oraz planowany przebieg ich realizacji.

Burmistrz Stawiarski przekazał, że raport obejmuje działalność wójta w roku poprzednim, dlatego gdyby zawierał dodatkowe dane, nie związane merytorycznie z tematem, były wadliwy i nie wypełniał przesłanek wynikających z zapisów ustawy o samorządzie gminnym.

Radny Artur Włodarczyk zauważył, że w przedstawionym raporcie brakuje informacji o namysłowskim rynku, w tym ilości zamykanych i otwieranych sklepów. Poprosił o przeanalizowanie problematyki i określenie, jaki charakter powinno ono mieć.

Burmistrz Stawiarski ustosunkował się do wypowiedzi przedmówcy. Stwierdził, że większość sklepów znajdujących  się w rynku jest własnością prywatną i gmina nie ma żadnego wpływu na rozwój tego środowiska, chociażby w kwestii stawek czynszu, czy wyboru podmiotów, którym dana nieruchomość jest wynajmowana, nawet jeżeli posiada jakąś wizję w tej materii.

Radny Jacek Fior wspomniał, że istnieją narzędzia, które mogą mieć wpływ na rozwój lokalnej przedsiębiorczości w centrum Namysłowa. Jako przykład podał powiększanie ogródków lokali gastronomicznych, chociaż słyszał o podniesieniu stawek. Wspomniał także o jego pomyśle pomocy w organizacji małych miast.

Burmistrz Stawiarski zaprzeczył doniesieniom o podwyżce stawek za ogródki przy lokalach, informując, że radni wiedzieliby o takich działaniach, ponieważ podejmowane są one w formie uchwały. Ponadto zapewnił, iż wspierane są wszelkie inicjatywy zmierzające do rozwoju wspomnianej części miasta.

W dalszej części realizacji punktu porządku obrad prowadzona była dyskusja na temat: sytuacji panującej w Ośrodku Pomocy Społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem zmian personalnych na stanowisku dyrektora oraz przejęcia fragmentu drogi w Woskowicach Małych od Krajowego Ośrodka Wparcia Rolnictwa, co związane jest z przekazaniem środków na jej remont. W dyskusji uczestniczyli radny Marcin Biliński i Burmistrz Stawiarski.

Radny Fior zapytał o realizację podjętej uchwały w sprawie miasta partnerskiego z Islandii.

Burmistrz Stawiarski zakomunikował, że epidemia koronawirusa uniemożliwiła dokończenie działań, zmierzających do podpisania właściwych dokumentów o partnerstwie. Wyraził nadzieję, że po unormowaniu się sytuacji sprawa zostanie domknięta.

Następnie radny Biliński nawiązał do interpelacji i zapytań radnych, w której poruszył problem sposobu udzielania na nie odpowiedzi. Zaciekawiło go również zagadnienie zagranicznych delegacji służbowych. Kompleksowych odpowiedzi w powyższych kwestiach udzielili: Burmistrz Stawiarski i Wiceburmistrz Ewelina Moniuszko-Czuczwara.

Poseł Wilczyński odniósł się do problematyki transportu i przewozu pasażerskiego. Interesowało go, czy aktualne jest stanowisko zmierzające do modernizacji trasy kolejowej relacji Kluczbork – Wrocław, a także możliwości skorzystania z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, jako wsparcia poprawy komunikacji tymi środkami transportu.

Burmistrz Stawiarski ustosunkował się do zagadnienia, informując o działaniach, jakie podejmowane są w kwestii modernizacji odcinka linii kolejowej 143. Wypowiedział się także w temacie transportu autobusowego na terenie gminy, również w kontekście wykorzystania środków wskazanego funduszu.

Radny Jakub Włodarczyk zapytał o funkcjonowanie spółki NOSIR w 2019 r., również odnośnie wydatkowania środków podnoszących jej kapitał zakładowy, ponieważ takich danych brakuje w treści omawianego raportu. Chciał poznać także sytuację basenu krytego i oszczędności wypracowanych przez spółką w związku z jego zamknięciem.

Burmistrz Stawiarski uzasadniając brak przedmiotowych informacji w raporcie, zauważył, iż spółka nie ma osobnego rozdziału, ponieważ spółka funkcjonuje w całości na majątku gminy i nie jest wyposażona we własny majątek. Ponadto stwierdził, że przekazane środki wydatkowane są na bieżące funkcjonowanie obiektów sportowych, znajdujących się pod jej opieką. Przedstawił również działania podejmowane odnośnie modernizacji namysłowskiego basenu i oszczędności poczynionych w związku z jego zamknięciem.

Ad. 4.

Wiceprzewodniczący Ochędzan przedstawił wyniki głosowań poszczególnych komisji Rady Miejskiej w Namysłowie odnośnie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Namysłowa wotum zaufania.

 • Komisja Rewizyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie: 2  głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”,
 • Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie: 2  głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”,
 • Komisja Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska : 3  głosami „za”, głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie było,
 • Komisja Edukacji, Kultury i Sportu : 3  głosami „za”, 1 głosem „przeciw” i 2 głosami „wstrzymującymi się”,
 • Komisja Budżetu i Gospodarki : 5  głosami „za”, 2 głosami „przeciw” i 2 głosami „wstrzymującymi się”,
 • Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie: 3  głosami „za”, głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie było.

Radny Jacek Fior stwierdził, że będzie głosował przeciw udzieleniem votum zaufania dla Burmistrza, ponieważ nie wywiązał się z obietnic przedwyborczych.

Burmistrz Stawiarski ustosunkował się do wypowiedzi radnego, przedstawiając argumenty świadczące o pozytywnym aspekcie sprawowanej przez niego funkcji.

„Za” podjęciem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Namysłowa wotum zaufania głosowało 11 radnych, 8 radnych głosowało „przeciw”.
Uchwała została podjętaNr 291/VIII/20.

Radny Jacek Fior opuścił obrady sesji. Radni obradują w 18 osobowym składzie.

Ad. 5.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał Uchwałę nr 2/18/2019 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie opinii o wykonaniu budżetu Gminy Namysłów i wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Namysłowa Wiceprzewodniczący Ochędzan odczytał Uchwałę nr 65/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 r. Następnie poinformował o głosowaniach poszczególnych komisji nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Namysłów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok.:

 • Komisja Rewizyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie: 2  głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”,
 • Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie: 2  głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”,
 • Komisja Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska : 3  głosami „za”, głosów „wstrzymujących się”
  i „przeciw” nie było,
 • Komisja Edukacji, Kultury i Sportu : 3  głosami „za”, przy 3 głosach „wstrzymujących się”,
 • Komisja Budżetu i Gospodarki : 5  głosami „za”, przy 4 głosach „wstrzymujących się”,
 • Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie: 3  głosami „za”, głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie było.

„Za” podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Namysłów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok głosowało 12 radnych, 2 radnych głosowało „przeciw”, 4 radnych ”wstrzymało się” od głosu.
Uchwała została podjętaNr 292/VIII/20.

Ad. 6.

Wiceprzewodniczący Ochędzan przedstawił wyniki głosowań poszczególnych komisji Rady Miejskiej w Namysłowie odnośnie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Namysłów za 2019 rok.

 • Komisja Rewizyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie: 2  głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”,
 • Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie: 2  głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”,
 • Komisja Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska : 3  głosami „za”, głosów „wstrzymujących się”
  i „przeciw” nie było,
 • Komisja Edukacji, Kultury i Sportu : 3  głosami „za”, przy 3 głosach „wstrzymujących się”,
 • Komisja Budżetu i Gospodarki : 5  głosami „za”, przy 4 głosach „wstrzymujących się”,
 • Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie: 3  głosami „za”, głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie było.

„Za” podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Namysłów za 2019 rok głosowało 12 radnych, 1 radny głosował „przeciw”, 5 radnych ”wstrzymało się” od głosu.
Uchwała została podjętaNr 293/VIII/20.

Ad. 7.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej do Rady Miejskiej w Namysłowie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Namysłowa.

Wiceprzewodniczący Ochędzan odczytał Uchwałę nr 240/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Namysłowa z wykonania budżetu gminy za 2019 r. Następnie przedstawił wyniki głosowań poszczególnych komisji Rady Miejskiej w Namysłowie nad projektem uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Namysłowa.

 • Komisja Rewizyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie: 2  głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”,
 • Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie: 2  głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”,
 • Komisja Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska : 3  głosami „za”, głosów „wstrzymujących się”
  i „przeciw” nie było,
 • Komisja Edukacji, Kultury i Sportu : 3  głosami „za”, przy 3 głosach „wstrzymujących się”,
 • Komisja Budżetu i Gospodarki : 5  głosami „za”, przy 4 głosach „wstrzymujących się”,
 • Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie:
  3  głosami „za”, głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie było.

Radny Biliński poruszył sprawę postępowania ofertowego na kredyt przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego. Jego zdaniem był zbyt krótki okres na składanie przedmiotowych ofert.

„Za” podjęciem uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Namysłowa głosowało 11 radnych, 2 radnych było „przeciw”, 5 radnych ”wstrzymało się” od głosu.
Uchwała została podjętaNr 294/VIII/20.

Ad. 8.

Przewodniczący Kos przystąpił do podjęcia uchwały Rady Miejskiej przewidzianych w niniejszym punkcie sesji w sprawach:

1) rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Namysłowa

Wyszedł radny Karol Kubicki.

„Za” podjęciem uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Namysłowa głosowało 8 radnych, 9 radnych było „przeciw”.
Uchwała nie została podjęta.

2) rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Namysłowa

„Za” podjęciem uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Namysłowa głosowało 16 radnych, 1 radny „wstrzymał się” od głosu.
Uchwała została podjętaNr 295/VIII/20.

3) uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi na działania Zastępcy Burmistrza Namysłowa

„Za” podjęciem uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Namysłowa głosowało 17 radnych, Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Uchwała została podjęta – Nr 296/VIII/20.

4) uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi na działanie radnego Rady Miejskiej w Namysłowie

Przewodniczący Kos przekazał prowadzenie obrad w niniejszym punkcie Wiceprzewodniczącemu Ochędzanowi.

Wrócił radny Karol Kubicki.

„Za” podjęciem uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Namysłowa głosowało 18 radnych, Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Uchwała została podjęta – Nr 297/VIII/20.

5) rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego

„Za” podjęciem uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Namysłowa głosowało 18 radnych, Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Uchwała została podjęta – Nr 298/VIII/20.

6) rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego

„Za” podjęciem uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Namysłowa głosowało 18 radnych, Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Uchwała została podjęta – Nr 299/VIII/20.

8) rozpatrzenia petycji mieszkańców wsi Minkowskie

„Za” podjęciem uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Namysłowa głosowało 18 radnych, Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Uchwała została podjęta – Nr 300/VIII/20.

9) rozpatrzenia wniosków zgłoszonych przez Namysłowską Radę Seniorów

„Za” podjęciem uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Namysłowa głosowało 17 radnych, 1 radny głosował „przeciw”.
Uchwała została podjęta – Nr 301/VIII/20.

10) wniosku dotyczącego przeznaczenia działki nr 501/261 położonej przy ul. 1 Maja w Namysłowie

„Za” podjęciem uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Namysłowa głosowało 17 radnych, 1 radny „wstrzymał się” od głosu.
Uchwała została podjęta – Nr 302/VIII/20.

11) uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia wniosku o podjęcie działań zmierzających do realizacji inwestycji w Kamiennej

„Za” podjęciem uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Namysłowa głosowało 18 radnych, Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Uchwała została podjęta – Nr 303/VIII/20.

12) rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego – wprowadzenia lokalnej „tarczy antykryzysowej”

„Za” podjęciem uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Namysłowa głosowało 18 radnych, Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Uchwała została podjęta – Nr 304/VIII/20.

13) rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego

„Za” podjęciem uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Namysłowa głosowało 18 radnych, Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Uchwała została podjęta – Nr 305/VIII/20.

14) uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi na działanie pracownika Urzędu Miejskiego w Namysłowie

„Za” podjęciem uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Namysłowa głosowało 18 radnych, Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Uchwała została podjęta – Nr 306/VIII/20.

15) wniosków dotyczących infrastruktury drogowej na osiedlu „Za Widawą”

„Za” podjęciem uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Namysłowa głosowało 18 radnych, Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Uchwała została podjęta – Nr 307/VIII/20.

16) zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Namysłowie

„Za” podjęciem uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Namysłowa głosowało 18 radnych, Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Uchwała została podjęta – Nr 308/VIII/20.

17) poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Wiceprzewodniczący Ochędzan przedstawił wyniki głosowań poszczególnych komisji Rady Miejskiej w Namysłowie odnośnie przedmiotowego projektu uchwały:

 • Komisja Rewizyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie: 3  głosami „za”, głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie było,
 • Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie: 3  głosami „za”, głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie było,
 • Komisja Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska : 3  głosami „za”, głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie było,
 • Komisja Edukacji, Kultury i Sportu : 6  głosami „za”, 3  głosami „za”, głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie było,
 • Komisja Budżetu i Gospodarki : 9  głosami „za”, 3  głosami „za”, głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie było,
 • Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie: 3  głosami „za”, głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” nie było.

Radny Biliński zgłosił, iż wyłącza się z głosowania.

„Za” podjęciem uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Namysłowa głosowało 17 radnych, Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Uchwała została podjęta – Nr 309/VIII/20.

18) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Wiceprzewodniczący Ochędzan poinformował, iż wszystkie komisje Rady Miejskiej w Namysłowie, mające wspólne posiedzenie 27.09.2020 r., pozytywnie zaopiniowały przedmiotowy projektu uchwały:

„Za” podjęciem uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Namysłowa głosowało 18 radnych, Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Uchwała została podjęta – Nr 310/VIII/20.

19) zmieniany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcję dyrektora, wicedyrektora i inne stanowisko kierownicze w przedszkolu, szkole lub zespole oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze

Wiceprzewodniczący Ochędzan poinformował, iż wszystkie komisje Rady Miejskiej w Namysłowie, mające wspólne posiedzenie 27.09.2020 r., pozytywnie zaopiniowały przedmiotowy projektu uchwały.

„Za” podjęciem uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Namysłowa głosowało 18 radnych, Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.
Uchwała została podjęta – Nr 311/VIII/20.

Ad. 9.

Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Namysłowie w 2019 r. zostało przyjęte.

Ad. 10.

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie za 2019 r. zostało przyjęte.

Ad. 11.

Sprawozdanie za 2019 rok z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zostało przyjęte.

Ad. 12.

Sprawozdanie z realizacji współpracy Gminy Namysłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. zostało przyjęte.

Ad. 13.

W niniejszym punkcie nie zostały złożone żadne interpelacje i zapytania.

Ad. 14.

Przewodniczący Kos poinformował o działalności Młodzieżowej Rady Miejskiej, która zorganizowała i przeprowadziła m.in. konkurs fotograficzny i turniej piłki siatkowej plażowej.

Przekazał również, iż grupa radnych zwróciła się z prośbą o ujęcie w budżecie gminy  na 2021r. 100 tys. zł z przeznaczeniem na renowację zabytków i obiektów sakralnych znajdujących się na terenie gminy.

Przewodniczący podziękował prezesowi Stowarzyszenia Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej, które wnioskowało o tablicę  pamiątkową poświęconą ważnym wydarzeniom w dziejach naszego narodu. Podziękował również księdzu dr. Bartoszowi Barczyszynowi proboszczowi parafii pw. św. Franciszka z Asyżu i św. Piotra z Alkantary, za posługę i działalność na rzecz dobra parafii i miasta Namysłów.

Następnie zakomunikował o pismach, jakie wpłynęły z Ministerstwa Infrastruktury oraz Ministerstwa Rozwoju w sprawie rozgraniczenia drogi nr 567 w miejscowości Kowalowice, a także o skardze na działalność ZAN Sp. z o.o. w związku  z udostępnieniem danych osobowych.

Na zakończenie zaprosił na uroczysta mszę św. dożynkową, która zostanie odprawiona 30.08.2020 r. o godz. 12.00 w kościele parafialnym pw. św. Franciszka z Asyżu i św. Piotra z Alkantary w Namysłowie.

Ad. 15.

„Za” przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych, 3 radnych „wstrzymało się” od głosu.

Wyszła radna Maria Teodorczyk

Ad. 16.

Wiceprzewodniczący Ochędzan podziękował za umożliwienie zorganizowania spotkania autorskiego z Rafałem Dembskim, autorem powieści fantastyczno – naukowych.

Radny Biliński zapytał o projekt uchwały w sprawie nadania skwerowi im. Aleksandra Matyki.

Wyszedł radny Marek Sroga i radna Leokadia Czarny.

Burmistrz Stawiarski udzielił odpowiedzi w przedmiotowej kwestii informując, iż uchwała została przekazana przez radnego Jakuba Włodarczyka do przewodniczącej osiedla Nr 1. Stwierdził, że skoro radni przedkładają projekt uchwały, to powinni dopełnić wszelkich procedur, aby złożyć gotowy projekt.

Radny Biliński poprosił o uwzględnienie powyższego projektu uchwały w porządku obrad najbliższej sesji. Zobowiązał się także do kontaktu z przewodniczącą osiedla, celem wyjaśnienia zagadnienia konsultacji społecznych w niniejszej kwestii.

Wróciła radna Maria Teodorczyk.

Radny Krzyżewski poruszył sprawę pałacu w miejscowości Minkowskie wraz z przyległym terenem i negatywnej działalności obecnego właściciela, który dewastuje nieruchomość, nie dokonując żadnych  remontów. Prosił o wyjaśnienie, czy istnieją możliwości podjęcia działań, zmierzających do zaprzestania takiego procederu.

W powyższej kwestii wyjaśnień udzielił Wiceburmistrz Mucha, wskazując na skomplikowany charakter sprawy i odrębne kwestie własnościowe oraz nadzorcze Konserwatora Wojewódzkiego.

Radna Paradowska zawnioskowała, aby informacje Burmistrza z działalności pomiędzy sesjami były przekazywane radnym na piśmie, celem wcześniejszego zapoznania. Ponadto zawnioskowała o rozszerzenie obszarów działalności w planach współpracy z organizacjami pozarządowymi o edukację, a także uwzględnienie w przedkładanym sprawozdaniu podziału udzielonego wsparcia na konkretne działania.

Radny Biliński poprosił o naprawę szyb na przystanku autobusowym w Woskowicach Małych.

Burmistrz Stawiarski podziękowała radnym za udzielenie votum zaufania i absolutorium. Podziękował również wszystkim pracownikom urzędu za solidną pracę odnośnie przygotowania i wypełnienia procedur we wspomnianym zakresie.

Radna Paradowska poprosiła o zagospodarowanie zieleni ronda przy Namysłowskim Ośrodku Kultury.

Burmistrz Stawiarski oznajmił, iż rondo znajduje się w zarządzie Dróg Wojewódzkich i to do nich, jako podmiotu właściwego, należy zgłaszać wszystkie wnioski.

Radny Krzyżewski zapytał o możliwość wsparcia działań mieszkańców wsi w temacie utrzymania rowów i pasów zielenie, w kontekście obniżenia stawki opłaty adiacenckiej.

Radny Biliński obiecał zająć się tematem.

Ad. 17.

Wobec wyczerpania tematyki porządku obrad Przewodniczący Kos zamknął  XXVII sesję Rady Miejskiej w Namysłowie.

Przewodniczący Rady
Kazimierz Kos

Protokołowała
Ewelina Małko