Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Namysłowie Nr 775//VII/18 z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie odbędzie się w dniach od 04 grudnia 2020 r. do 07 stycznia 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie ul. Stanisława Dubois 3, w pokoju nr 38B, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:30.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 05 stycznia 2021 r. w sali Namysłowskiego Ośrodka Kultury, Plac Powstańców Śląskich 2, o godz. 10:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Namysłowa, na adres Urzędu Miejskiego w Namysłowie ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 stycznia 2021 r. Ponadto uwagi mogą być wnoszone za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres sekretariat@namyslow.eu, zgodnie z art. 18 ust.3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5 w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), w związku z postępowaniem w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wyżej wymienionego planu miejscowego, w miejscu i czasie wyłożenia projektu planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy tj. projektem planu miejscowego, uzgodnieniem stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko, prognozą oddziaływania na środowisko oraz wymaganymi opiniami.

Uwagi i wnioski w postępowaniu należy składać w formie pisemnej do Burmistrza Namysłowa, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 stycznia 2021 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków w niniejszym postępowaniu jest Burmistrz Namysłowa.

BURMISTRZ NAMYSŁOWA
/-/ DR BARTŁOMIEJ STAWIARSKI

Klauzula RODO
Informacja Burmistrza Namysłowa o przetwarzaniu danych osobowych.

Na podstawie art. 8a pkt 1, 2, 3 , art. 8b i art. 11a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), w związku z przetwarzaniem przez Burmistrza Namysłowa danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań  dotyczących sporządzenia aktów planistycznych informuję o: możliwości składania wniosków/uwag do projektów uchwał o planach miejscowych oraz o terminach składania wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz

informuję:

 1. złożenie wniosku/uwagi stanowić będzie odpowiedź na Ogłoszenie Burmistrz Namysłowa;
 2. administratorem podanych danych osobowych we wniosku/uwadze jest Burmistrz Namysłowa z siedzibą ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów i są one podawane w celu składania wniosków/uwag do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
 3. składający wniosek/uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 4. podane dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym jako dokumenty kategorii "A" (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby Archiwum Zakładowego (Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów)
 5. w przypadku kiedy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest sporządzany przez wykonawcę wyłonionego w drodze przeprowadzonego przetargu, podane dane osobowe będą udostępnione Wykonawcy w zakresie niezbędnym do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (odbiorcą danych osobowych w przypadku projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru: Namysłów jest Pracownia Projektowo-Usługowa „Maluga” Bartosz Maluga z siedzibą ul. Blacharska 24, 53-206 Wrocław.
 6. składający wniosek/uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 7. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy;
 8. konsekwencją niepodania danych jest pozostawienie wniosku/uwagi bez rozpoznania;
 9. podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi: - art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 2020 z późn. zm.) w związku z § 9 pkt 4 i pkt 13 w związku z załącznikiem nr 3 i 7 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. Nr 118, poz. 1233), lub - art. 17 pkt 1 i pkt 11 w związku z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 2020 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 4 i pkt 16 w związku z załącznikiem nr 4 i nr 9 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 poz. 1587), tzn. dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 10. składający wniosek/uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wniosek/uwagę – wobec przetwarzania podanych danych osobowych;
 11. dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: iod@namyslow.eu

Dokumenty do pobrania: