Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Namysłowie (dz. 187/15, 187/18, 187/19, 187/20, 187/21, 187/22, 187/23)

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 oraz art. 39 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1490, z późn. zm.), w związku z zarządzeniem Nr 481/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 października 2020 r. w sprawie zbycia nieruchomości

Burmistrz Namysłowa ogłasza
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości stanowiących własność Gminy Namysłów, położonych w Namysłowie, k. m. 16, obejmujących działki:

 1. nr 187/15, o powierzchni 0,1110 ha, cena wywoławcza - 94 350,00 zł
 2. nr 187/18, o powierzchni 0,1213 ha, cena wywoławcza - 103 105,00 zł
 3. nr 187/19, o powierzchni 0,1023 ha, cena wywoławcza - 86 955,00 zł
 4. nr 187/20, o powierzchni 0,1008 ha, cena wywoławcza - 85 680,00 zł
 5. nr 187/21, o powierzchni 0,1055 ha, cena wywoławcza - 89 675,00 zł
 6. nr 187/22, o powierzchni 0,1036 ha, cena wywoławcza - 88 060,00 zł
 7. nr 187/23, o powierzchni 0,1229 ha, cena wywoławcza - 104 465,00 zł

Podane ceny są cenami brutto. Działki będące przedmiotem sprzedaży zapisane są w księdze wieczystej nr OP1U/00083390/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział IV Ksiąg Wieczystych. Przez działki nr 187/14 i 187/15 przechodzi sieć kanalizacji deszczowej, natomiast pozostałe działki bez  obciążeń i zobowiązań.

Oferowane nieruchomości stanowią teren niezabudowany, położone na peryferiach miasta, ul. Kościuszki/M. Skłodowskiej – Curie, w otoczeniu terenów istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej. Działki uzbrojone w sieć wodno – kanalizacyjną. Sieć gazowa oraz energetyczna znajduje się w niedalekiej odległości. Dojazd do działek odbywać się będzie z drogi gminnej gruntowej nieurządzonej. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniowo - usługową. Kształt działek nieregularny.

Przetarg odbędzie się w dniu 30 grudnia 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, budynek A, pokój nr 9c (mała sala narad):

 • o godzinie 10:00 – dz. nr 187/15
 • o godzinie 10:30 – dz. nr 187/18
 • o godzinie 11:00 – dz. nr 187/19
 • o godzinie 11:30 – dz. nr 187/20
 • o godzinie 12:00 – dz. nr 187/21
 • o godzinie 12:30 – dz. nr 187/22
 • o godzinie 13:00 – dz. nr 187/23

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu, w wysokości 10% ceny wywoławczej podanej w ogłoszeniu do dnia 18 grudnia 2020 r. Wadium należy wpłacić na rachunek Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr 78 8890 0001 0000 1124 2000 0005 w Banku Spółdzielczym w Namysłowie. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień wpływu wadium na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Namysłowie. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości zwycięzcy przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone (bez odsetek).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wyżej określonej wysokości i osobiste stawiennictwo w czasie i miejscu przetargu oraz przedłożenie komisji przetargowej w dniu przetargu:

 1. Dowodu wpłaty wadium lub dowodu stanowiącego podstawę do zwolnienia z tego obowiązku, w przypadku osób wymienionych w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490, z późn. zm.);
 2. Dowodu tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych aktualnego wypisu lub wydruku z właściwego dla danego podmiotu rejestru, zgody organów statutowych do działania w ich imieniu lub notarialne poświadczonego pełnomocnictwa dla osób reprezentujących podmiot; dokumenty złożone w formie kserokopii powinny być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”, poświadczone aktualną datą i podpisem osoby uprawnionej;
 3. Pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z lokalizacją nieruchomości i warunkami przetargu oraz przyjęciu ich bez zastrzeżeń;
 4. Zgody Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy oferent jest cudzoziemcem.

Nabywca nieruchomości ustalony w przetargu zobowiązany jest do:

 1. Wpłacenia ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, pomniejszonej o uiszczone wadium, nie później niż na dzień przed dniem zawarcia umowy kupna – sprzedaży (za dzień wpłaty przyjmuje się dzień wpływu na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Namysłowie).
 2. Pokrycia wszelkich opłat notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

Burmistrz może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.

Ogłoszenie zostaje zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie (www.namyslow.eu), w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie (www.bip.namyslow.eu), w prasie i na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, tel. 77 4190 378 (w godzinach pracy Urzędu).

Namysłów, 23 listopad 2020 r.

Burmistrz
/-/ dr Bartłomiej Stawiarski