Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko Sekretarza Gminy - nierozstrzygnięty

Namysłów, dnia 14 grudnia 2020 r.

BURMISTRZ NAMYSŁOWA
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

Sekretarza Gminy

w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois 3, 46-100 Namysłów

 1. Wymagania niezbędne:
  1. wykształcenie wyższe,
  2. co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 w/w ustawy o pracownikach samorządowych oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach finansów publicznych,
  3. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  4. brak skazania za przestępstwo umyśle ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśle przestępstwo skarbowe,
  5. posiadanie nieposzlakowanej opinii.
 2. Wymagania dodatkowe (pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonanie zadań na stanowisku):
  1. preferowane wykształcenie w zakresie administracji, zarządzania lub prawa,
  2. biegła znajomość obsługi sprzętu komputerowego w środowisku Windows, w tym Pakietu Microsoft Office,
  3. zdolności organizacyjne,
  4. komunikatywność,
  5. kreatywność,
  6. umiejętność pracy w zespole,
  7. szybkość podejmowania decyzji,
  8. zdolności analityczne,
  9. odporność na stres.
 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  1. sporządzanie projektów zarządzeń regulujących funkcjonowanie Urzędu,
  2. opracowanie projektów statutów organów i jednostek pomocniczych Gminy (osiedli),
  3. nadzorowanie sporządzania projektów przepisów gminnych, prowadzenie ich zbioru oraz zbioru przepisów ogólnie obowiązujących,
  4. zapewnienie obsługi prawnej Gminy, w tym jednostek organizacyjnych,
  5. organizowanie obsługi organizacyjno-kancelaryjnej organów Gminy,
  6. współpraca z zarządami osiedlowymi w Namysłowie,
  7. nadzorowanie zatrudniania pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy, z wyjątkiem kierowników placówek oświatowych,
  8. koordynowanie prac związanych z udziałem gminy w związkach i porozumieniach międzygminnych,
  9. nadzór nad prowadzeniem dokumentacji dotyczącej realizacji nadzoru właścicielskiego nad spółkami gminnymi,
  10. nadzorowanie prowadzenia kancelarii Urzędu oraz ewidencji korespondencji (wpływającej i wychodzącej),
  11. nadzór, koordynacja i kontrola rozpatrywania skarg, wniosków i interpelacji radnych,
  12. koordynacja zadań związanych z referendami i wyborami do organów przedstawicielskich i innych organów, stosownie do obowiązujących przepisów,
  13. administracja obiektami Urzędu,
  14. koordynacja ubezpieczenia majątkowego gminy,
  15. wdrażanie informatyki do pracy Urzędu i nadzór nad jej stosowaniem,
  16. koordynacja działań zmierzających do zapewnienia sprawnego funkcjonowania Urzędu, w tym:
   1. organizacja obsługi administracyjno-gospodarczej Urzędu oraz zapewnienia materialno-technicznych warunków pracy,
   2. utrzymanie porządku i czystości w pomieszczeniach Urzędu,
   3. koordynowanie prac remontowych i inwestycyjnych w Urzędzie,
  17. organizowanie procesu szkolenia pracowników Urzędu,
  18. nadzorowanie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej,
  19. organizacja doręczania korespondencji na terenie Namysłowa,
  20. zapewnienie realizacji zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
  21. zarządzanie systemami informatycznymi w Urzędzie,
  22. prowadzenie spraw dotyczących łączenia i likwidacji samorządowych jednostek organizacyjnych oraz ich organizacji (z wyjątkiem jednostek oświatowych).
  23. nadzór nad prowadzeniem spraw z zakresu ochrony przeciwpożarowej w Urzędzie i gminnych jednostkach organizacyjnych,
  24. nadzór nad prowadzeniem spraw z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie i gminnych jednostkach organizacyjnych,
  25. nadzorowanie prowadzenia archiwum zakładowego,
  26. prowadzenie spraw z zakresu polityki kadrowej, w tym:
   1. analiza zatrudnienia,
   2. przedstawianie wniosków w zakresie obsady stanowisk,
   3. kwalifikowanie pracowników do udziału w szkoleniach,
   4. organizacja konkursów dotyczących zatrudniania na stanowiskach urzędniczych,
  27. ustalanie szczegółowych zakresów czynności, uprawnień i odpowiedzialności podległych pracowników,
  28. dokonywanie oceny pracy podległych pracowników oraz występowanie z wnioskami w sprawie ich wyróżniania, nagradzania, awansowania, bądź karania,
  29. wydawanie zaświadczeń z zakresu spraw prowadzonych przez Wydział Organizacyjny,
  30. nadzór nad sprawami dotyczącymi udostępniania przez Urząd informacji publicznej.
 4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
  Praca administracyjno–biurowa. Stanowisko wyposażone jest w komputer i sprzęt biurowy. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Praca jednozmianowa w pełnym wymiarze czasu pracy. Planowane zatrudnienie od dnia 1 lutego 2021 r. Wynagrodzenie określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 936 z późn. zm.) oraz zarządzenie Nr 37/17 Kierownika Urzędu  z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, z późn. zm.
 5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%/.
 6. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny,
  2. oświadczenie dotyczące danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  3. kserokopie dokumentów określających przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
  4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
  5. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe,
  6. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  8. oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Namysłowie,
  9. oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych, tj. Urząd Miejski w Namysłowie dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru na wolne stanowisko Sekretarza Gminy. Dane osobowe podaję dobrowolnie  i oświadczam, że są zgodne z prawdą."
 7. O stanowisko mogą ubiegać się, poza obywatelami polskimi, również obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Nabór na stanowisko Sekretarza Gminy":
  1. osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3,bud A, pok. Nr 12,
  2. drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów,
  3. w terminie do dnia  28 grudnia 2020 r. do godz. 16:00.
   Dopuszcza się składanie dokumentów drogą elektroniczną na adres: , opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym, w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1173).
   Za termin złożenia dokumentów przesłanych drogą pocztową lub elektroniczną uważa się datę ich wpływu do Urzędu Miejskiego, a w przypadku dokumentów przesłanych drogą elektroniczną, również godzinę ich wpływu.
   Dokumenty, które wpłyną do Urzędu  Miejskiego po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
 9. Niezwłocznie po przeprowadzeniu naboru informacja o wyniku naboru kandydatów zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.
 10. Wybrany kandydat, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 11. Braki formalne w złożonej dokumentacji powodują odrzucenie oferty.
 12. Kandydatowi nie przysługuje roszczenie o nawiązanie stosunku pracy.
 13. W stosunku do czynności związanych z naborem nie przysługuje droga odwoławcza.
 14. Nabór kandydatów na stanowisko Sekretarza Gminy odbywać się będzie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) oraz zarządzenia  Nr 426/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Miejskim w Namysłowie oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze lub kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Namysłowie oraz na wolne stanowisko kierownika gminnej jednostki organizacyjnej na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Namysłowie reprezentowany przez Burmistrza Namysłowa.
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA Adres pocztowy: ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów
Adres e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
Numer telefonu: +48 77 4190300
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH Administrator – wyznaczył inspektora ochrony danych Pana Jana Hołowacza, zktórym może się Pani / Pan skontaktować poprzez:
adres e-mail iod@namyslow.eu
numer telefonu + 48 77 4190351
pisemnie pod adresem ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Pani / Pana dane będą przetwarzane w oparciu o przepisy prawa, w szczególności Kodeksu pracy, ustawy o pracownikach samorządowych oraz innych przepisów szczególnych i ich podanie jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego, jakim jest przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze lub kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Namysłowie oraz na wolne stanowisko kierownika gminnej jednostki organizacyjnej.
ODBIORCY DANYCH Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z przepisami prawa, osobom i podmiotom, które reguluje cel przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz innych przepisów prawa oraz wewnętrznych regulaminów.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych, a także do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania do momentu wycofania zgody.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie dotyczących Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Podawanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem ustawowym, warunkiem zawarcia umowy lub dobrowolne.


BURMISTRZ
/-/ dr Bartłomiej Stawiarski

Dokumenty do pobrania:


Namysłów, dnia 7 stycznia 2021 r.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU KANDYDATÓW NA STANOWISKO

Sekretarza Gminy

w jednostce: Urząd Miejski w Namysłowie

Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, informuje, że nie rozstrzygnięto naboru na w/w stanowisko.

Uzasadnienie:

Komisja nie dokonała wyboru kandydata.

BURMISTRZ
/-/ dr Bartłomiej Stawiarski