Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie

Deklaracja dostępności Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.opsnamyslow.pl

Data publikacji strony internetowej: 29.09.2014 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 09.09.2020 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • dokumenty w formacie .pdf,
 • zdjęcia,
 • grafika,
 • plakaty

Wyłączenia

 • treści opublikowane lecz wytworzone przez inny podmiot publiczny,
 • dokumenty tekstowe, opublikowane przed 4 kwietnia 2019 roku

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Katarzyna Jóźwiak
 • E-mail: k.jozwiak@opsnamyslow.pl
 • Telefon: 77 4107502

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl )

Dostępność architektoniczna

Adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie ul. Harcerskiej 1, 46 -100 Namysłów

Budynek usytuowany jest w centrum miasta, przy ul. Harcerskiej i otoczony jest ulicą Kościelną. Ośrodek Pomocy Społecznej składa się z jednego budynku o dwóch kondygnacjach, do którego prowadzą dwa wejścia. Główne wejście przy ul. Harcerskiej oraz wejście od strony „podwórka” do którego prowadzi droga przy ul. Kościelnej. Przed wejściem głównym tj. od ul. Harcerskiej znajduje się parking ogólnodostępny i skorzystanie z możliwości parkowania w tym miejscu wymaga uiszczenia opłaty. Wjazd osób poruszających się na wózku inwalidzkim nie jest możliwy, budynek nie posiada windy. Budynek Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie nie jest przystosowany do swobodnego poruszania się osób niepełnosprawnych. W związku z powyższym zapewniamy obsługę klienta w specjalnie wyznaczonym miejscu zaraz po wejściu do budynku. Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej przy wejściu do budynku po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym 77 4107 503. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Do budynku oraz wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.  W Ośrodku Pomocy Społecznej jest możliwość skorzystania z usług tłumacza jeżyka migowego przy załatwianiu spraw.

Informacje dodatkowe

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną ( COVID - 19 ) dostęp do Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie jest ograniczony. Interesanci przyjmowani są w przedsionku zaraz po wejściu do budynku.  Wszelkie sprawy można załatwiać również drogą telefoniczną 77 4107503 lub za pośrednictwem e-mail:

Prosimy również o zachowanie wszelkich środków ostrożności tj. po wejściu do budynku należy obowiązkowo zdezynfekować ręce oraz mieć założoną maseczkę ochronną.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019 poz. 1696, z późn. zm.) Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie przedstawia „Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego”.

PDFRaport o stanie zapewnienia dostępnosci podmiotu publicznego OPS .pdf