Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Głuszynie

 

Deklaracja dostępności Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Głuszynie

 

 • Deklaracja dostępności serwisu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Głuszynie

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W GŁUSZYNIE (Jednostka) zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej.

Data publikacji strony internetowej: przed 2019.01.01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 11.12.2020

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń :

 1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

a)       pochodzą z różnych źródeł,

b)       opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,

c)        posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,

d)       opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;

 1. niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
 2. z uwagi na ograniczenia systemowe w serwisie nie jest przez redaktorów stosowany znacznik lang.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-09-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

 

 • Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Głuszynie, e-mail: zspgluszyna@wp.pl, tel. +48 774191692 lub 774191410.

W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać:

 1. dane osoby zgłaszającej żądanie,
 2. wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi
 3. sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Jednostka zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacji żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Jednostka zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku gdy Jednostka odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, czy aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 • Dostępność architektoniczna

Adres: ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W GŁUSZYNIE, ul. Główna 115, 46-100 Namysłów. Szkoła mieści się w dwóch budynkach w Głuszynie i w budynku dydaktycznym w Smogorzowie, ul. Główna 69 ,46-100 Namysłów.

 

 • Budynek w Głuszynie:

Główne wejście do siedziby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Głuszynie usytuowane jest od strony ul. Główna. Do budynku prowadzą główne drzwi wejściowe. Dla wyrównania poziomów przed wejściem do budynku wybudowano  podjazdy z poręczami, które umożliwiają swobodne wejście do budynku. Obok budynku znajduje się parking samochodowy. Na parkingu wyznaczono dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Wjazd na wewnętrzny teren nieruchomości znajduje się od strony ul. Główna. Korytarze zapewniają pełną komunikację poziomą wewnątrz budynku.

Drzwi wejściowe do gmachu są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego.

 Dostosowany również jest podjazd. Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników szkoły przy wejściu do budynku po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – tel. +48 774191410.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Korytarze w budynku mają szerokość min 150 cm. co umożliwia bezproblemowe wymijanie się osób poruszających się na wózkach.

Toalety przystosowane są do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

W jednostce nie ma pętli indukcyjnych.

 • Budynek dydaktyczny w Smogorzowie:

Główne wejście do budynku dydaktycznego w Smogorzowie usytuowane jest od strony ul. Głównej. Do budynku prowadzą główne drzwi wejściowe które są dostosowane dla wózków  inwalidzkich. Dla wyrównania poziomów przed wejściem do budynku znajduje podjazd z poręczami, które umożliwiają swobodne wejście do budynku. Na terenie szkoły znajduje się parking samochodowy. Na parkingu wyznaczono dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Wjazd na wewnętrzny teren nieruchomości znajduje się od strony ul. Głównej. Korytarze zapewniają pełną komunikację poziomą wewnątrz budynku.

Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników szkoły przy wejściu do budynku po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – tel. +48 774191692.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Korytarze w budynku mają szerokość min 150 cm. co umożliwia bezproblemowe wymijanie się osób poruszających się na wózkach.

Toalety przystosowane są do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

W jednostce nie ma pętli indukcyjnych.

W związku z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. 2017 poz. 1824) Jednostka rozszerza w tym zakresie katalog usług, które umożliwiają osobom niesłyszącym lub słabosłyszącym możliwość skontaktowania się z jednostką.

 

 

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2017 poz. 2247)

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848)

 

                                                    Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Głuszynie

                                                  Tomasz Wołczański