Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności Zakładu Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o.o. w Namysłowie

 

Deklaracja dostępności

Zakładu Administracji Nieruchomości

ZAN” Sp. z o.o. w Namysłowie

Koordynatorem ds. dostępności "ZAN" Sp. z o. o. w Namysłowie jest:

 • Robert Radomski, tel. 77/410-72-65 wew. 28, e-mail:

  Dostępność architektoniczna

Opis dostępności architektonicznej:

 • budynek jest usytuowany na parterze,

 • wejście główne ograniczone jest 4 schodkami, natomiast wejście od strony podwórka ograniczone jest stopniem,

 • przy wejściu nie ma głośników, systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,

 • wejście nie jest zabezpieczone bramkami,

 • korytarze i pomieszczenia nie są dostosowane dla osób poruszających się na wózkach,

 • w drzwiach są zamontowane dociągi, co może stanowić utrudnienie dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim,

 • toalety nie są dostosowana dla osób niepełnosprawnych,

 • przed budynkiem jest jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych,

 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dostępność cyfrowa

Zakład Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o. o. w Namysłowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.zan-namyslow.pl

Data publikacji strony internetowej: 19.06.2019 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 30.03.2021 r.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł,

 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,

 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

 • w starszych publikacjach brak jest poprawnych opisów alternatywnych fotografii lub grafik, dokładamy wszelkich starań by zostały one sukcesywnie uzupełnione, a wszyscy redaktorzy byli przeszkoleni w zakresie prawidłowego dodawania treści.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Robert Radomski

e-mail: robert.radomski@zan-namyslow.pl

tel. 77/410-72-65 wew. 28.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Informacje na temat procedury

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Robert Radomski, adres e-mail: robert.radomski@zan-namyslow.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 77/410-72-65 wew. 28.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

46-100 Namysłów, ul. Dubois 5

tel.: +48 77 410 72 65
Faks: brak
E-mail:

Strona internetowa: www.zan-namyslow.pl

Informacje dodatkowe

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną ( COVID - 19 ) dostęp do Zakładu Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o. o.  w Namysłowie jest ograniczony. Interesanci przyjmowani są w Biurze Obsługi Klienta – wejście od strony podwórka.

Wszelkie sprawy można załatwiać również drogą telefoniczną 77 410-72-65 lub 77 410-72-75 lub za pośrednictwem e-mail:

Prosimy również o zachowanie wszelkich środków ostrożności tj. po wejściu do budynku należy obowiązkowo zdezynfekować ręce oraz mieć założoną maseczkę ochronną.

PDFraport o stanie dostępności.pdf