Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zwołaniu XXX sesji Rady Miejskiej w Namysłowie

Or.0002.13.2020.JC Namysłów, dnia 16.12.2020 r.

ZAWIADOMIENIE
o zwołaniu XXX sesji Rady Miejskiej w Namysłowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) zwołuję XXX sesję Rady Miejskiej w Namysłowie, która odbędzie się 28 grudnia 2020 r. (poniedziałek) o godz. 9:00 w sali Namysłowskiego Ośrodka Kultury, Pl. Powstańców Śląskich 2.

Porządek obrad (wraz z projektem uchwały):

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 3. Informacja na temat bieżącej sytuacji Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A.
 4. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
  1) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
  2) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok,
  3) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
  4) uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok,
  5) uchwalenia Statutu Gminy Namysłów,
  6) uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi na działanie byłych pracowników Urzędu Miejskiego w Namysłowie,
  7) rozpatrzenia skargi mieszkańca Kowalowic,
  8) rozpatrzenia skargi mieszkańców Kowalowic,
  9) uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi na działanie Prezesa Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „Ekowod” sp. z o.o. oraz funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Namysłowie,
  10) rozpatrzenia wniosku mieszkańców osiedla „Za Widawą” dotyczącego zmiany nazwy ulicy Juliana Przybosia na ulicę Staromiejską,
  11) rozpatrzenia wniosku mieszkańców osiedla „Za Widawą” dotyczącego wykonania trwałej nawierzchni bocznej drogi ul. Staromiejskiej
  12) rozpatrzenia wniosku mieszkańca ul. Władysława Stanisława Reymonta w Namysłowie,
  13) zmiany uchwały nr 784/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
  14) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Schronisku dla osób bezdomnych oraz Schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,
  15) przyjęcia „Rocznego Programu współpracy Gminy Namysłów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”,
  16) porozumienia z Gminą Opole,
  17) Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Namysłów w 2021 roku,
  18) uchylenia uchwały w sprawie zasad przyznawania stypendium za szczególne osiągnięcia edukacyjne i sportowe uczniów,
  19) przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Namysłów,
  20) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu LIFE Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego,
  21) zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania gmin przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Namysłów,
  22) zmiany uchwały w sprawie nadania nazw ulicom,
  23) wyrażenia zgody na dokonanie przez Gminę Namysłów na rzecz Powiatu Namysłowskiego darowizny nieruchomości położonej w Namysłowie przy ul. Braterskiej,
  24) uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów,
  25) nabycia prawa własności nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 532/44 k.m. 5 na poszerzenie drogi gminnej nr 532/13 k.m. 5 w Namysłowie,
  26) określenia zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Namysłów.
  27) uchylenia uchwały w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej,
  28) zmiany Uchwały nr 611/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2017 r. zmienionej Uchwałą nr 167/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie powierzenia Namysłowskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Marii Konopnickiej 2 w Namysłowie zadania własnego gminy polegającego na świadczeniu usług bieżącego utrzymania i konserwacji następujących obiektów sportowych,
  29) określenia zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli,
  30) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie na 2021 rok,
  31) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rady Miejskiej w Namysłowie na 2021 rok,
  32) zatwierdzenia planu pracy Komisji Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Namysłowie na 2021 rok,
  33) zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Namysłowie na 2021 rok,
  34) zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Namysłowie na 2021 rok,
  35) zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Namysłowie na 2021 rok.
 5. Sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Namysłów” za lata 2018-2019.
 6. Informacja o podmiotach, w których będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 9. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miejskiej.
 10. Sprawy różne i wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.

Przewodniczący Rady
/-/ Kazimierz Kos