Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekt protokołu Nr XXX/20 z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 grudnia 2020 roku

Projekt protokołu Nr XXX/20
z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie,
która odbyła się w sali Namysłowskiego Ośrodka Kultury
28 grudnia 2020 roku o godz. 9.00

Ad. 1.

Przewodniczący Rady Kazimierz Kos otworzył XXX sesję Rady Miejskiej w Namysłowie.

Na protokolanta obrad sesji powołano pracownika Wydziału Organizacyjnego - Justynę Cieślak.

Przewodniczący poinformował, że obrady sesji są transmitowane, a następnie stwierdził, że w sesji uczestniczy 20 radnych, co oznacza prawomocność obrad.

Przewodniczący powitał obecnych na sesji, a następnie prosił o uczczenie minutą ciszy pamięć osób zmarłych w roku bieżącym.

Pamięć zmarłych uczczono minutą ciszy.

Przewodniczący Rady poinformował, że radni otrzymali porządek obrad wraz z projektami uchwał. Poinformował, że po wspólnym posiedzeniu komisji zaktualizowano w e-sesji projekty uchwały nr 5, 28, 33 i 35.

Radny Biliński wyraził wątpliwość dotyczącą przegłosowania projektów uchwał zatwierdzających plany pracy Komisji na 2021 r., ponieważ nie zostały one przyjęte przez członków Komisji.

Po przeprowadzonej dyskusji, radny J. Włodarczyk zgłosił wniosek o wycofanie z porządku obrad projektów uchwał nr 30, 32, 34 i 35, z uwagi na niezatwierdzenie ich na posiedzeniu Komisji.

Mecenas Mieszkalski udzielił opinii prawnej, a radny Ochędzan przedstawił głos przeciwny do zgłoszonego wniosku.

Przewodniczący Kos zarządził glosowanie nad zgłoszonym wnioskiem.

„Za” zmianą porządku obrad głosowało 8 radnych, 11 radnych głosowało „przeciw”, 1 radny „wstrzymał się” od głosu.

Porządek obrad pozostał bez zmian i przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 3. Informacja na temat bieżącej sytuacji Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A.
 4. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
  1) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
  2) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok,
  3) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
  4) uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok,
  5) uchwalenia Statutu Gminy Namysłów,
  6) uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi na działanie byłych pracowników Urzędu Miejskiego w Namysłowie,
  7) rozpatrzenia skargi mieszkańca Kowalowic,
  8) rozpatrzenia skargi mieszkańców Kowalowic,
  9) uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi na działanie Prezesa Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „Ekowod” sp. z o.o. oraz funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Namysłowie,
  10) rozpatrzenia wniosku mieszkańców osiedla „Za Widawą” dotyczącego zmiany nazwy ulicy Juliana Przybosia na ulicę Staromiejską,
  11) rozpatrzenia wniosku mieszkańców osiedla „Za Widawą” dotyczącego wykonania trwałej nawierzchni bocznej drogi ul. Staromiejskiej,
  12) rozpatrzenia wniosku mieszkańca ul. Władysława Stanisława Reymonta w Namysłowie,
  13) zmiany uchwały nr 784/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
  14) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Schronisku dla osób bezdomnych oraz Schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,
  15) przyjęcia „Rocznego Programu współpracy Gminy Namysłów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”,
  16) porozumienia z Gminą Opole,
  17) Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Namysłów w 2021 roku,
  18) uchylenia uchwały w sprawie zasad przyznawania stypendium za szczególne osiągnięcia edukacyjne i sportowe uczniów,
  19) przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Namysłów,
  20) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu LIFE Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego,
  21) zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania gmin przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Namysłów,
  22) zmiany uchwały w sprawie nadania nazw ulicom,
  23) wyrażenia zgody na dokonanie przez Gminę Namysłów na rzecz Powiatu Namysłowskiego darowizny nieruchomości położonej w Namysłowie przy ul. Braterskiej,
  24) uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów,
  25) nabycia prawa własności nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 532/44 k.m. 5 na poszerzenie drogi gminnej nr 532/13 k.m. 5 w Namysłowie,
  26) określenia zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Namysłów,
  27) uchylenia uchwały w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej,
  28) zmiany Uchwały nr 611/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2017 r. zmienionej Uchwałą nr 167/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie powierzenia Namysłowskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Marii Konopnickiej 2 w Namysłowie zadania własnego gminy polegającego na świadczeniu usług bieżącego utrzymania i konserwacji następujących obiektów sportowych,
  29) określenia zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli,
  30) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie na 2021 rok,
  31) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rady Miejskiej w Namysłowie na 2021 rok,
  32) zatwierdzenia planu pracy Komisji Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Namysłowie na 2021 rok,
  33) zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Namysłowie na 2021 rok,
  34) zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Namysłowie na 2021 rok,
  35) zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Namysłowie na 2021 rok.
 5. Sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Namysłów” za lata 2018-2019.
 6. Informacja o podmiotach, w których będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 9. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miejskiej.
 10. Sprawy różne i wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.

Ad. 2.

Burmistrz Stawiarski poinformował, że sprawozdanie przesłano radnym w formie pisemnej - na wniosek radnych, a jeżeli są pytania do sprawozdania to udzieli odpowiedzi.

Ad. 3.

Prezes Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. Mirosław Wójciak przedstawił szczegółową informację na temat spraw organizacyjnych szpitala, w tym wyjaśnił, że decyzją Wojewody i Oddziału NFZ w Opolu, od 4.01.2021 r. (termin po wnioskowanej zmianie) namysłowski szpital będzie wygaszał działalność oddziału covidowego i będzie uruchamiał oddziały szpitalne. Co ważne, w przypadku pogorszenia sytuacji zachorowań, w ciągu 48 h szpital powróci do działalności covidowej. Prezes poinformował, że punkt wymazu jest otwarty przy szpitalu 4h dziennie, a od 1.01.2021 r. będzie działał od 8.00 do 10.00, tj. 2h dziennie. Ponadto Prezes udzielił informacji w zakresie szczepień. Szpital w Namysłowie zaszczepi w pierwszej kolejności pracowników szpitala, pracowników POZ, stomatologów, fizjoterapeutów, farmaceutów. Szczepienia będą odbywały się w Poradni Ginekologicznej. Z tej grupy wpłynęło ok. 220 zgłoszeń. Omówił procedury szczepień. Następnie zaszczepieni będą przedstawiciele policji, strażacy, w tym ochotnicy, pozostali pracownicy medyczni oraz nauczyciele. Poinformował, że mieszkańcy powiatu będą zgłaszać się do POZ i tam będą przeprowadzane szczepienia. W dalszej części Prezes poinformował o planowanych inwestycjach:

 • budowa sterylizatorni - dofinansowanie w kwocie 1 mln 700 tys. zł,
 • przebudowa pracowni endoskopowej - dofinansowanie w kwocie 1 mln 100 tys. zł,
 • wykonanie wewnętrznej instalacji tlenowej - dofinansowanie w kwocie 400 tys. zł,
 • sprzęt medyczny dla potrzeb walki z epidemią - dofinansowanie w kwocie 527 tys. zł.

Odniósł się również do stanu infrastruktury technicznej oraz potrzeb. Poinformował o przekształceniu namysłowskiego szpitala ze spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawiając pozytywne aspekty tej zmiany.

Na koniec Prezes Wójciak odniósł się również do sytuacji finansowej szpitala. Przedstawił dane finansowe oraz poruszył problem braku kadry lekarskiej.

Następnie Prezes odpowiadał na pytania:

 • radnego Ochędzana dotyczące kwoty, jaką powinna corocznie gmina dofinansować szpital; czy ewentualne wsparcie finansowe należy kierować na spółkę akcyjną, czy z ograniczoną odpowiedzialnością; możliwych do wystąpienia objawów po zaszczepieniu i absencji personelu,
 • radnego Kruszyńskiego dotyczące uruchomienia oddziałów szpitalnych, nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej oraz sprzętu zakupionego przez gminę,
 • radnego Bilińskiego dotyczące lekarzy wyrażających chęć powrotu do pracy w namysłowskim szpitalu oraz kadry pielęgniarskiej.

Ponadto radni dziękowali Panu Wójciakowi, że przyjął funkcję Prezesa i życzyli mu powodzenia.

Burmistrz Stawiarski stwierdził, że w chwili obecnej nie ma ważniejszej sprawy niż namysłowski szpital. Wyraził zadowolenie, że Prezes Wójciak podjął się wyzwania, jakim jest przywrócenie szpitala do zasadniczej funkcji, czyli świadczenia usług medycznych oraz poprawa sytuacji finansowej.

Starosta Gęsiarz zadeklarował wsparcie i stwierdził, że finanse są ważne, ale najważniejsze jest, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom powiatu. Życzył Prezesowi sukcesów.

Przewodniczący podziękował Prezesowi Wójciakowi za obecność na sesji i przekazanie szczegółowych informacji na temat sytuacji szpitala. Następnie ogłosił przerwę.

Ad. 4.

Po wznowieniu obrad sesji Przewodniczący Kos przystąpił do podjęcia uchwał Rady Miejskiej w sprawach:

1) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Kos odczytał wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 1 radny głosował „przeciw”, 6 radnych „wstrzymało się” od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 335/VIII/20.

2) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok.

Przewodniczący Kos odczytał wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 1 radny głosował „przeciw”, 6 radnych „wstrzymało się” od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 336/VIII/20.

3) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę nr 518/2020 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Namysłów.

Burmistrz Stawiarski przedstawił prezentację na temat budżetu Gminy Namysłów na 2021 r., obrazującą zaplanowane inwestycje, w tym te kluczowe, czyli „Modernizacja basenu w Namysłowie”, „Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy Namysłów” i „Rozbudowa Hali Orła w Namysłowie”. Burmistrz podsumowując poinformował, że budżet jest ambitny i odpowiedzialny.

Zastępca Skarbnika Anna Stec - Kołotyło udzieliła wyjaśnień na pytania radnych dotyczące zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości ok. 10 mln zł, wydatków na oświatę i wychowanie oraz subwencję oświatową w porównaniu do roku 2020.

Przewodniczący Kos odczytał wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 7 radnych „wstrzymało się” od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 337/VIII/20.

4) uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok.

Zastępca Skarbnika Anna Stec - Kołotyło odpowiedziała na pytanie radnego Ochędzana dotyczące zaplanowanej kwoty pożyczek.

Radny J. Włodarczyk pytał o boisko w Głuszynie oraz o inwestycje dotyczące budowy dróg, czy zostały złożone wnioski o dofinansowanie zewnętrzne.

Burmistrz Stawiarski wyjaśnił, że dopiero po uzyskaniu dofinansowania na budowę dróg, zadanie jest wprowadzane do budżetu gminy. Zostały złożone wnioski na dofinansowanie budowy drogi w Kowalowicach oraz w kierunku na Zielony Dąb. Kolejne wnioski są przygotowywane i będą składane po ogłoszeniu naborów.

Przewodniczący Kos poinformował o Uchwale nr 516/2020 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Namysłów oraz Uchwale nr 517/2020 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 7 radnych „wstrzymało się” od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 338/VIII/20.

5) uchwalenia Statutu Gminy Namysłów.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 7 radnych „wstrzymało się” od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 339/VIII/20.

6) uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi na działanie byłych pracowników Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, 2 radnych „wstrzymało się” od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 340/VIII/20.

(W tym punkcie sesji wyszedł radny Fior. Na sesji obecnych było 19 radnych).

7) rozpatrzenia skargi mieszkańca Kowalowic.

Przewodniczący Kos omówił treść skargi.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, 1 radny głosował „przeciw”.
Uchwała została podjęta - Nr 341/VIII/20.

8) rozpatrzenia skargi mieszkańców Kowalowic.

Przewodniczący Kos omówił treść skargi.

(W tym punkcie sesji wrócił radny Fior. Na sesji obecnych było 20 radnych).

„Za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, 1 radny „wstrzymał się” od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 342/VIII/20.

9) uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi na działanie Prezesa Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „Ekowod” sp. z o.o. oraz funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Namysłowie.

Przewodniczący Kos omówił treść skargi.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 16 radnych, 1 radny głosował „przeciw”, 3 radnych „wstrzymało się” od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 343/VIII/20.

10) rozpatrzenia wniosku mieszkańców osiedla „Za Widawą” dotyczącego zmiany nazwy ulicy Juliana Przybosia na ulicę Staromiejską.

Przewodniczący Kos omówił treść skargi.

(W tym punkcie sesji wyszedł radny Kubicki. Na sesji obecnych było 19 radnych).

„Za” podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, 2 radnych „wstrzymało się” od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 344/VIII/20.

11) rozpatrzenia wniosku mieszkańców osiedla „Za Widawą” dotyczącego wykonania trwałej nawierzchni bocznej drogi ul. Staromiejskiej.

Przewodniczący Kos omówił treść skargi.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 16 radnych, 1 radny głosował „przeciw”, 2 radnych „wstrzymało się” od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 345/VIII/20.

12) rozpatrzenia wniosku mieszkańca ul. Władysława Stanisława Reymonta w Namysłowie.

Przewodniczący Kos omówił treść skargi.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 346/VIII/20.

13) zmiany uchwały nr 784/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 347/VIII/20.

14) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Schronisku dla osób bezdomnych oraz Schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

(W tym punkcie sesji wrócił radny Kubicki. Na sesji obecnych było 20 radnych).

„Za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 348/VIII/20.

15) przyjęcia „Rocznego Programu współpracy Gminy Namysłów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”.

Wiceprzewodniczący Ochędzan odczytał wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, 3 radnych „wstrzymało się” od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 349/VIII/20.

16) porozumienia z Gminą Opole.

Wiceprzewodniczący Ochędzan odczytał wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 350/VIII/20.

17) Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Namysłów w 2021 roku.

Wiceprzewodniczący Ochędzan odczytał wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, 3 radnych „wstrzymało się” od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 351/VIII/20.

18) uchylenia uchwały w sprawie zasad przyznawania stypendium za szczególne osiągnięcia edukacyjne i sportowe uczniów.

Wiceprzewodniczący Ochędzan odczytał wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, 3 radnych „wstrzymało się” od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 352/VIII/20.

19) przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Namysłów.

Radna Teodorczyk zgłosiła wniosek formalny o wycofanie ww. projektu uchwały i przełożenie jego procedowania na kolejną sesję.

Poruszono temat zmiany porządku obrad podczas trwania sesji.

Wiceburmistrz Moniuszko-Czuczwara przedstawiła konieczność podjęcia ww. projektu uchwały oraz przedstawiła główne cele Programu.

„Za” wnioskiem radnej Teodorczyk głosowało 8 radnych, 11 radnych głosowało „przeciw”, 1 radny „wstrzymał się” od głosu.

Wiceprzewodniczący Ochędzan odczytał wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 1 radny głosował „przeciw”, 5 radnych „wstrzymało się” od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 353/VIII/20.

20) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu LIFE Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego.

Naczelnik Kania omówił główne założenia Projektu.

Wiceprzewodniczący Ochędzan odczytał wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, 1 radny głosował „przeciw”, 1 radny „wstrzymał się” od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 354/VIII/20.

21) zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania gmin przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Namysłów.

Wiceprzewodniczący Ochędzan odczytał wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 355/VIII/20.

22) zmiany uchwały w sprawie nadania nazw ulicom.

Wiceprzewodniczący Ochędzan odczytał wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, 2 radnych „wstrzymało się” od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 356/VIII/20.

23) wyrażenia zgody na dokonanie przez Gminę Namysłów na rzecz Powiatu Namysłowskiego darowizny nieruchomości położonej w Namysłowie przy ul. Braterskiej.

Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz odpowiadał na pytania radnych, w tym:

 • radnego Bilińskiego dotyczące projektu Zespołu Szkół Specjalnych w Namysłowie oraz wkładu własnego Starostwa,
 • radnego Kruszyńskiego dotyczące terenów inwestycyjnych i działek budowalnych Starostwa, możliwości przekazania na rzecz gminy działek budowalnych w zamian za działkę przy ul. Braterskiej, o którą Starostwo się ubiega oraz planów wybudowania na wspomnianym terenie hali widowiskowo-sportowej,

informując, że trwają prace nad opracowaniem koncepcji. Dodał, że dofinansowanie z Funduszu Inwestycji Lokalnych zostało przyznane w formie dużo niższej niż wnioskowano. Przy szkole miałaby powstać sala gimnastyczna. Starosta poinformował, że jeszcze nie ogłoszono przetargu na wykonanie projektu. Następnie poinformował, że wkład własny Starostwa to ok. 3- 4 mln zł. Podkreślił, że nowy budynek Zespołu Szkół Specjalnych ma spełniać potrzeby szkoły na chwilę obecną i na przyszłość. Poinformował o posiadanych działkach.

Burmistrz Stawiarski poinformował, że złożony został wniosek do Rady Powiatu Namysłowskiego o zgodę na przejęcie działki obok Domu Pomocy Społecznej „Promyk” w Kamiennej pod budowę świetlicy wiejskiej. Stwierdził, że przekazanie Starostwu działki przy ul. Braterskiej jest podyktowane dobrem dzieci.

Starosta Namysłowski podkreślił wagę inwestycji.

Wiceprzewodniczący Ochędzan odczytał wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, 1 radny głosował „przeciw”.
Uchwała została podjęta - Nr 357/VIII/20.

24) uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów.

Przewodniczący Kos poinformował o złożonej uwadze do projektu planu, którą radni są zobowiązani przegłosować przed podjęciem uchwały.

Wiceburmistrz Mucha omówił złożoną uwagę.

(W tym punkcie sesji wyszedł Wiceprzewodniczący Ochędzan, radny Kruszyński. Na sesji obecnych było 18 radnych).

„Za” nieuwzględnieniem uwagi głosowało 14 radnych, 4 radnych „wstrzymało się” od głosu.

Uwaga nie została uwzględniona.

(W tym punkcie sesji wyszedł radny Fior. Na sesji obecnych było 17 radnych.)

Przewodniczący Kos odczytał wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 358/VIII/20.

25) nabycia prawa własności nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 532/44 k.m. 5 na poszerzenie drogi gminnej nr 532/13 k.m. 5 w Namysłowie.

Przewodniczący Kos odczytał wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 359/VIII/20.

26) określenia zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Namysłów.

(W tym punkcie sesji wrócił radny Fior i Wiceprzewodniczący Ochędzan. Na sesji obecnych było 19 radnych).

Przewodniczący Kos odczytał wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było.
Uchwała została podjęta - Nr 360/VIII/20.

27) uchylenia uchwały w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej.

Wiceprzewodniczący Ochędzan odczytał wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, 1 radny „wstrzymał się” od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 361/VIII/20.

28) zmiany Uchwały nr 611/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2017 r. zmienionej Uchwałą nr 167/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie powierzenia Namysłowskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Marii Konopnickiej 2 w Namysłowie zadania własnego gminy polegającego na świadczeniu usług bieżącego utrzymania i konserwacji następujących obiektów sportowych.

Wiceburmistrz Mucha poinformował o zmianie wprowadzonej do ww. projektu uchwały.

Radny Biliński zapytał o spółkę NOSiR i wcześniejsze zapewnienia o jej likwidacji.

Burmistrz Stawiarski odniósł się do funkcjonowania spółki w dobie epidemii koronawirusa. Zwrócił uwagę na planowane duże inwestycje w obiekty sportowe, które zdecydują o kształcie spółki.

Wiceprzewodniczący Ochędzan odczytał wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 5 radnych „wstrzymało się” od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 362/VIII/20.

29) określenia zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli.

Radny Biliński i radna Wolska wyłączyli się z głosowania nad projektem uchwały.

Wiceprzewodniczący Ochędzan odczytał wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 4 radnych „wstrzymało się” od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 363/VIII/20.

30) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie na 2021 rok.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 4 radnych głosowało „przeciw”, 4 radnych „wstrzymało się” od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 364/VIII/20.

31) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rady Miejskiej w Namysłowie na 2021 rok.

Wiceprzewodniczący Ochędzan odczytał wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, 1 radny „wstrzymał się” od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 365/VIII/20.

32) zatwierdzenia planu pracy Komisji Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Namysłowie na 2021 rok.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 1 radny głosował „przeciw”, 5 radnych „wstrzymało się” od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 366/VIII/20.

33) zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Namysłowie na 2021 rok.

Wiceprzewodniczący Ochędzan odczytał wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, 1 radny „wstrzymał się” od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 367/VIII/20.

34) zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Namysłowie na 2021 rok.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 1 radny głosował „przeciw”, 5 radnych „wstrzymało się” od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 368/VIII/20.

35) zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Namysłowie na 2021 rok.

Wiceprzewodniczący Ochędzan odczytał wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, 4 radnych „wstrzymało się” od głosu.
Uchwała została podjęta - Nr 369/VIII/20.

Ad. 5.

Informacja została przyjęta.

Ad. 6.

Informacja została przyjęta.

Ad. 7.

Nie zgłoszono.

Ad. 8.

Przewodniczący Kos przedstawił pisma, jakie wpłynęły do Rady Miejskiej w Namysłowie.

Ad. 9.

„Za” przyjęciem protokołu z XXIX sesji głosowało 15 radnych, 1 radny głosował „przeciw”, 2 radnych „wstrzymało się” od głosu. Protokół został przyjęty.

Ad. 10.

Wiceprzewodniczący Ochędzan poruszył temat zdarzenia drogowego i uszkodzonej barierki na moście na osiedlu „Za Widawą” oraz pytał o termin zakończenia prac związanych z rekonstrukcją pomnika NIKE.

Naczelnik Kania odpowiedział, że termin zakończenia robót został przesunięty do końca lutego.

Radny Czubkowski oraz radny Próchnicki zabrał głos w temacie ulotki dotyczącej podniesienia kwoty za wywóz odpadów komunalnych w Gminie Namysłów.

Radna Teodorczyk zapowiedziała, że na kolejnym posiedzeniu Komisji Edukacji dyskutowane będą projekty uchwał nr 18 i 19 oraz omawiany obecny proces nauczania. Zaprosiła na posiedzenie Panią Wiceburmistrz i Panią Naczelnik Wydziału Edukacji.

Radny Fior, w związku z zabezpieczonymi w budżecie środkami na remont basenu krytego, pytał o harmonogram prac na basenie.

Naczelnik Kania poinformował, że została wyłoniona firma na opracowanie dokumentacji projektowej remontu. Wyraził nadzieję, że w 2021 r. rozpoczną się prace. Na konkretne informacje jest za wcześnie.

Burmistrz Stawiarski podziękował pracownikom Urzędu Miejskiego w Namysłowie za kolejny rok współpracy i złożył życzenia noworoczne.

Radny Biliński zapytał, kiedy ogłoszony zostanie konkurs na dotacje na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku.

Burmistrz Stawiarski odpowiedział, że konkurs jest ogłaszany po uchwalenia budżetu.

Ad. 11.

Przewodniczący Rady złożył życzenia noworoczne i zamknął obrady sesji.

Przewodniczący Rady
Kazimierz Kos

Protokołowała
Justyna Cieślak