Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko Skarbnika Gminy (głównego księgowego budżetu gminy)

Namysłów, dnia 26 stycznia 2021 r.

BURMISTRZ NAMYSŁOWA
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

Skarbnika Gminy (głównego księgowego budżetu gminy)

w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Dubois 3, 46-100 Namysłów

 1. Wymagania niezbędne:
  1. obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
  2. posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  3. brak skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
  4. znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
  5. spełnienie jednego z poniższych warunków:
   1. ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki  w księgowości,
   2. ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,
   3. wpisanie do rejestru biegłych rewidentów,
   4. posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,
  6. posiadanie nieposzlakowanej opinii;
  7. brak orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.
 2. Wymagania dodatkowe (pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonanie zadań na stanowisku):
  1. biegła znajomość obsługi sprzętu komputerowego w środowisku Windows, w tym Pakietu Microsoft Office oraz znajomość obsługi programów finansowo-księgowych, a w szczególności programu Bestia,
  2. zdolności organizacyjne,
  3. znajomość przepisów prawnych w zakresie zajmowanego stanowiska, w szczególności: dotyczących rachunkowości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego, o samorządzie gminnym, o finansach publicznych, o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, o podatkach i opłatach lokalnych, a także przepisów dotyczących sprawozdawczości budżetowej i finansowej jednostek samorządu terytorialnego oraz znajomość ustawy - Prawo zamówień publicznych w zakresie finansów i Kodeksu postępowania administracyjnego,
  4. rzetelność, dobra organizacja pracy, dyspozycyjność, komunikatywność, umiejętność prowadzenia negocjacji, umiejętność pracy pod presją czasu,
  5. dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej na stanowisku kierowniczym.
 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  1. dokonywanie analiz i opracowanie założeń do prognoz finansowych,
  2. nadzorowanie sporządzania projektu budżetu gminy oraz projektów uchwał okołobudżetowych,
  3. nadzorowanie wymiaru podatków i opłat, egzekucji oraz spraw związanych ze stosowaniem ulg, umorzeń i odroczeń,
  4. nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z rozliczeniem podatku od towarów i usług (VAT),
  5. nadzorowanie prowadzenia księgowości zgodnie z przepisami o rachunkowości,
  6. nadzorowanie prowadzenia spraw związanych z ewidencją oraz inwentaryzacją składników majątkowych gminy,
  7. kontrola naliczania płac pracowników Urzędu,
  8. nadzorowanie prowadzenia spraw związanych z opłatami parkingowymi, a w szczególności z windykacją należności parkingowych,
  9. organizowanie i kontrolowanie prawidłowego obiegu dokumentacji księgowej Urzędu,
  10. analiza działalności finansowej jednostek organizacyjnych gminy,
  11. nadzór nad sporządzaniem sprawozdań finansowych i budżetowych, wynikających z ustawy o finansach publicznych,
  12. ocena analiz ekonomicznych z działalności finansowej spółek gminnych,
  13. zapewnienie obsługi zobowiązań i należności finansowych gminy,
  14. udział w przygotowaniu projektów z udziałem środków zewnętrznych w zakresie finansowo-księgowym,
  15. nadzorowanie prowadzenia odrębnej księgowości dla zadań współfinansowanych ze środków zewnętrznych,
  16. sprawowanie kontroli nad prawidłową gospodarką finansową gminy,
  17. sprawowanie kontroli w zakresie prowadzenia spraw dotyczących podatków i opłat lokalnych,
  18. nadzór i kontrola poboru opłat przez inkasentów,
  19. nadzorowanie gospodarowania mieniem gminy,
  20. opracowanie i wdrażanie przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności polityki rachunkowości, obiegu dokumentów księgowych, zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji,
  21. kontrola gospodarki drukami ścisłego zarachowania,
  22. wdrażanie i nadzór nad przestrzeganiem procedur kontroli finansowo-księgowej,
  23. nadzorowanie spraw związanych z potwierdzaniem zawarcia umów dzierżawy, o których mowa w art. 28 ust. 4 pkt 1 i art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.
 4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
  Praca administracyjno - biurowa. Stanowisko wyposażone jest w komputer i sprzęt biurowy. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Praca jednozmianowa w pełnym wymiarze czasu pracy. Planowane zatrudnienie od dnia 11 lutego 2021 r.
  Wynagrodzenie określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 936 z późn. zm.)
 5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
 6. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny,
  2. oświadczenie dotyczące danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
  4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe,
  5. oświadczenie o braku skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
  6. oświadczenie o braku orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.
  7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  8. oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne kierownicze stanowisko w Urzędzie Miejskim w Namysłowie,
  9. oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych, tj. Urząd Miejski w Namysłowie dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru na wolne stanowisko Skarbnika Gminy (głównego księgowego budżetu gminy). Dane osobowe podaję dobrowolnie i oświadczam, że są zgodne z prawdą.”
 7. Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Skarbnika  Gminy (głównego księgowego budżetu gminy)”:
  1. osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, bud A, pok. Nr 12,
  2. drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów,
  3. w terminie do dnia 5 lutego 2021 r. do godz. 15:30.
   Dopuszcza się składanie dokumentów drogą elektroniczną na adres: sekretariat@namyslow.eu, opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym, w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1173).
   Za termin złożenia dokumentów przesłanych drogą pocztową lub elektroniczną uważa się datę ich wpływu do Urzędu Miejskiego, a w przypadku dokumentów przesłanych drogą elektroniczną, również godzinę ich wpływu.
   Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
 8. Informacje uzupełniające:
  1. wybór kandydata na stanowisko Skarbnika zostanie przeprowadzony się w 2 etapach:
   1. analiza dokumentów aplikacyjnych i ustalenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze,
   2. rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy spełniają wymagania formalne.
  2. o miejscu i terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną. W tym celu niezbędne jest podanie przez kandydatów  danych do kontaktu,
  3. zakończenie procedury naboru stanowić będzie wniosek do Rady Miejskiej w Namysłowie o powołanie wskazanego kandydata na stanowisko Skarbnika Gminy.
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze lub kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Namysłowie oraz na wolne stanowisko kierownika gminnej jednostki organizacyjnej na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Namysłowie reprezentowany przez Burmistrza Namysłowa.
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA Adres pocztowy: ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów
Adres e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
Numer telefonu: +48 77 4190300
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH Administrator – wyznaczył inspektora ochrony danych Pana Jana Hołowacza, zktórym może się Pani / Pan skontaktować poprzez:
adres e-mail iod@namyslow.eu
numer telefonu + 48 77 4190351
pisemnie pod adresem ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Pani / Pana dane będą przetwarzane w oparciu o przepisy prawa, w szczególności Kodeksu pracy, ustawy o pracownikach samorządowych oraz innych przepisów szczególnych i ich podanie jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego, jakim jest przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze lub kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Namysłowie oraz na wolne stanowisko kierownika gminnej jednostki organizacyjnej.
ODBIORCY DANYCH Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z przepisami prawa, osobom i podmiotom, które reguluje cel przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz innych przepisów prawa oraz wewnętrznych regulaminów.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych, a także do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania do momentu wycofania zgody.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie dotyczących Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Podawanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem ustawowym, warunkiem zawarcia umowy lub dobrowolne.


BURMISTRZ
/-/ dr Bartłomiej Stawiarski

Dokumenty do pobrania: