Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko ds. windykacji należności gminnych - rozstrzygnięty

Namysłów, dnia 22.02.2021 r.

BURMISTRZ NAMYSŁOWA
OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO 
ds. windykacji należności gminnych

w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów

 1. Wymagania niezbędne (konieczne do podjęcia pracy na stanowisku):
  1. wykształcenie wyższe,
  2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  3. brak skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  4. posiadanie nieposzlakowanej opinii,
  5. posiadanie wiedzy w zakresie prowadzonych spraw.
 2. Wymagania dodatkowe (pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonanie zadań na stanowisku):
  1. preferowane wykształcenie o kierunku: ekonomia, zarządzanie lub administracja albo studia podyplomowe w tym zakresie,
  2. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
  3. biegła znajomość obsługi sprzętu komputerowego,
  4. umiejętności analityczne,
  5. samodzielność,
  6. dobra organizacja pracy, systematyczność, terminowość.
 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  1. bieżąca weryfikacja dłużników opłat parkingowych zgodnie z przepisami  o postępowaniu egzekucyjnym   w administracji,
  2. sporządzanie w terminach miesięcznych dokumentacji niezbędnej do uzgodnienia należności parkingowych z pracownikiem na wieloosobowym stanowisku ds. księgowości Urzędu celem weryfikacji dokumentów zaksięgowanych, w tym sporządzanie zestawienia należności niezapłaconych w terminie do 5. dnia następującego po upływie kwartału,
  3. comiesięczne rozliczanie należności parkingowych,
  4. weryfikacja tytułów wykonawczych na zaległe należności parkingowe, zgodnie  z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym   w administracji oraz prowadzenie całości dokumentacji windykacyjnej – do zakończenia postępowania,
  5. prowadzenie dokumentacji w zakresie umorzenia, odroczenia bądź rozłożenia na raty należności parkingowych,
  6. terminowe wystawianie tytułów wykonawczych na zaległości gminne,
  7. współpraca z wydziałem spraw obywatelskich tut. urzędu oraz organami i instytucjami publicznymi w zakresie ustalania danych o dłużnikach, niezbędnych do prowadzenia skutecznej windykacji,
  8. prowadzenie ewidencji tytułów wykonawczych, wystawionych na zaległości gminne  w zakresie podatków, opłat lokalnych oraz mandatów,
  9. kontrolowanie czasookresu przekazanych do realizacji wystawionych tytułów wykonawczych, monitorowanie spłaty zadłużenia oraz aktualizacja wystawionych tytułów wykonawczych, nadawanie tytułom wykonawczym administracyjnej klauzuli wykonalności,
  10. wszelkie ustalenia i wyjaśnienia poczynione w rozmowach telefonicznych należy zapisywać w formie notatki służbowej,
  11. bieżąca współpraca z organami podatkowymi w zakresie egzekwowania zaległości gminnych,
  12. bieżąca współpraca z radcą prawnym urzędu, organami podatkowymi, sądami i kancelariami komorniczymi oraz syndykami w zakresie prowadzonych egzekucji,
  13. aktualizacja tytułów wykonawczych zwróconych przez organy egzekucyjne,
  14. przygotowywanie dokumentów źródłowych i windykacyjnych oraz wykazu niespłaconych zaległości celem podjęcia postępowania sądowego o zapłatę i wszczęcie egzekucji komorniczej,
  15. niezwłoczne powiadamianie organu egzekucyjnego o każdej zmianie wysokości zobowiązania objętego tytułem wykonawczym, wynikającym z jej wygaśnięcia w całości lub w części oraz o każdej zmianie stanu zaległości wynikającej z jej odroczenia lub rozłożenia na raty,
  16. wycofywanie wystawionych tytułów wykonawczych w przypadku spłaty zaległości podatkowych,
  17. sprawdzanie prawidłowości naliczania przez organy egzekucyjne opłat za podjęte przez nie czynności na dokumentach będących podstawą do zapłaty,
  18. przygotowanie wniosków o wyjawienie majątku dłużników,
  19. przygotowanie wniosków do organów podatkowych o nadawanie tytułom wykonawczym klauzuli celem zabezpieczenia hipoteki przymusowej,
  20. przygotowanie wniosków do sądu z wnioskiem o wpis hipoteki przymusowej, zabezpieczającej spłatę należności objętej tytułem wykonawczym,
  21. wpis i aktualizacja wpisu dłużników do rejestru dłużników niewypłacalnych krajowego rejestru sądowego i rejestru należności publiczno-prawnych, po uzgodnieniu z przełożonym,
  22. podejmowanie działań przedsądowych (monitoring telefoniczny i korespondencyjny).
  23. prowadzenie teczek windykacyjnych zawierających dokumenty dotyczące przebiegu prowadzonego postępowania o przymusowe wyegzekwowanie należności wobec poszczególnych dłużników,
  24. wiekowanie należności oraz szacowanie prawdopodobieństwa ich spłaty i przewidywanych kosztów ściągnięcia należności w celu wyboru najefektywniejszej strategii postępowania windykacyjnego,
  25. wnioskowanie o umorzenie z urzędu nieściągalnych należności pieniężnych, po uprzednim uzyskaniu opinii prawnej,
  26. przygotowanie projektów zgłoszeń wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, układowym lub likwidacyjnym,
  27. przygotowanie projektów zgody na wykreślenie długu hipotecznego,
  28. pisemne informowanie osób kierujących pracą referatów o nieskuteczności egzekucji, zawieszeniu lub przerwaniu biegu terminu przedawnienia zaległości,
  29. przygotowywanie pisemnych informacji z zakresu prowadzonych spraw,
  30. wykonywanie innych powierzonych czynności związanych z egzekucją zaległości gminnych,
  31. sporządzanie okresowych sprawozdań o stopniu realizacji zadań nie rzadziej niż raz na 2 miesiące.
 4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
  Praca administracyjno–biurowa. Stanowisko wyposażone jest w komputer i sprzęt biurowy. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Praca jednozmianowa w pełnym wymiarze czasu pracy.  Planowane zatrudnienie od dnia 1 kwietnia 2021 r.  
  Wynagrodzenie określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15.05.2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 936 z późn. zm.) oraz zarządzenie Nr 37/17 Kierownika Urzędu z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, z późn. zm.
 5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
 6. Wymagane dokumenty:
  1.   list motywacyjny,
  2.   oświadczenie dotyczące danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  3.   kserokopie dokumentów określających przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
  4.   kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
  5.   kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe,
  6.   oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  7.   oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  8. oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Namysłowie,
  9. oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych  o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych, tj. Urząd Miejski w Namysłowie dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru na wolne stanowisko ds. windykacji należności gminnych.  Dane osobowe podaję dobrowolnie i oświadczam, że są zgodne z prawdą.”
  10. O stanowisko mogą ubiegać się, poza obywatelami polskimi, również obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. windykacji należności gminnych”:
  1. osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, bud A, pok. Nr 12,
  2. drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów,
  3. w terminie do dnia 5 marca 2021 r. do godz. 1530.

Dopuszcza się składanie dokumentów drogą elektroniczną na adres: , opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym, w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r.  o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1173).
Za termin złożenia dokumentów przesłanych drogą pocztową lub elektroniczną uważa się datę ich wpływu do Urzędu Miejskiego, a w przypadku dokumentów przesłanych drogą elektroniczną, również godzinę ich wpływu.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

 1. Niezwłocznie po przeprowadzeniu naboru informacja o wyniku naboru kandydatów zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.
 2. Wybrany kandydat, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 3. Braki formalne w złożonej dokumentacji powodują odrzucenie oferty.
 4. Kandydatowi nie przysługuje roszczenie o nawiązanie stosunku pracy.
 5. W stosunku do czynności związanych z naborem nie przysługuje droga odwoławcza.
 6. Nabór kandydatów na stanowisko ds. windykacji należności gminnych odbywać się będzie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) oraz zarządzenia Nr 426/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Miejskim w Namysłowie oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze lub kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Namysłowie oraz na wolne stanowisko kierownika gminnej jednostki organizacyjnej na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Namysłowie reprezentowany przez Burmistrza Namysłowa.
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA Adres pocztowy: ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów
Adres e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
Numer telefonu: +48 77 4190300
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH Administrator – wyznaczył inspektora ochrony danych Pana Jana Hołowacza, zktórym może się Pani / Pan skontaktować poprzez:
adres e-mail iod@namyslow.eu
numer telefonu + 48 77 4190351
pisemnie pod adresem ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Pani / Pana dane będą przetwarzane w oparciu o przepisy prawa, w szczególności Kodeksu pracy, ustawy o pracownikach samorządowych oraz innych przepisów szczególnych i ich podanie jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego, jakim jest przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze lub kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Namysłowie oraz na wolne stanowisko kierownika gminnej jednostki organizacyjnej.
ODBIORCY DANYCH Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z przepisami prawa, osobom i podmiotom, które reguluje cel przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz innych przepisów prawa oraz wewnętrznych regulaminów.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych, a także do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania do momentu wycofania zgody.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie dotyczących Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Podawanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem ustawowym, warunkiem zawarcia umowy lub dobrowolne.


BURMISTRZ
/-/ dr Bartłomiej Stawiarski

Dokumenty do pobrania:


Namysłów, dnia 15 marca 2021 r.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU KANDYDATÓW NA STANOWISKO

ds. windykacji należności gminnych

w jednostce: Urząd Miejski w Namysłowie

Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3 informuje, że w wyniku procedury naboru kandydatów na w/w stanowisko została wybrana Pani Elżbieta Idzi, zamieszkała w Barzynie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrana kandydatka uzyskała najwyższą ilość punktów.

BURMISTRZ
/-/ dr Bartłomiej Stawiarski