Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Minkowskie, Żaba Duża

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741), w związku z art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Namysłowie uchwały Nr 429/VIII/21 z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Minkowskie, Żaba Duża,  obejmującej działki nr 136/1 i 305 zlokalizowane w miejscowości Żaba oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko tej zmiany planu, a także, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono dane o projekcie tej zmiany planu.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie na adres: Burmistrz Namysłowa, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów w terminie do 9 lipca 2021 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

ZASTĘPCA BURMISTRZA NAMYSŁOWA
/-/ DR KRZYSZTOF MUCHA

Klauzula RODO
Informacja Burmistrza Namysłowa o przetwarzaniu danych osobowych.

Na podstawie art. 8a pkt 1, 2, 3 , art. 8b i art. 11a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741), w związku z przetwarzaniem przez Burmistrza Namysłowa danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzenia aktów planistycznych informuję o: możliwości składania wniosków/uwag do projektów uchwał o planach miejscowych oraz o terminach składania wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz

informuję:

 1. Złożenie wniosku/uwagi stanowić będzie odpowiedź na Ogłoszenie Burmistrz Namysłowa;
 2. Administratorem podanych danych osobowych we wniosku/uwadze jest Burmistrz Namysłowa z siedzibą ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów i są one podawane w celu składania wniosków/uwag do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
 3. Składający wniosek/uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 4. Podane dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym jako dokumenty kategorii "A" (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby Archiwum Zakładowego (Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów)
 5. W przypadku kiedy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gmina Namysłów jest sporządzany przez wykonawcę wyłonionego w drodze przeprowadzonego przetargu, podane dane osobowe będą udostępnione Wykonawcy w zakresie niezbędnym do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Namysłów.
 6. Składający wniosek/uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy;
 8. Konsekwencją niepodania danych jest pozostawienie wniosku/uwagi bez rozpoznania;
 9. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi: - art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741) w związku z § 9 pkt 4 i pkt 13 w związku z załącznikiem nr 3 i 7 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. Nr 118, poz. 1233), lub - art. 17 pkt 1 i pkt 11 w związku z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741) oraz § 12 pkt 4 i pkt 16 w związku z załącznikiem nr 4 i nr 9 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 poz. 1587), tzn. dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 10. Składający wniosek/uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wniosek/uwagę – wobec przetwarzania podanych danych osobowych;
 11. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: iod@namyslow.eu