Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zwołaniu XXXIV sesji Rady Miejskiej w Namysłowie

 Namysłów, dnia 21.06.2021 r.

Or.0002.4.2021.JC

ZAWIADOMIENIE
 o zwołaniu XXXIV sesji Rady Miejskiej w Namysłowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) zwołuję XXXIV sesję Rady Miejskiej w Namysłowie,  która odbędzie się 1 lipca 2021 r. (czwartek) o godz. 900  w dużej sali narad Urzędu Miejskiego  
w Namysłowie, ul. St. Dubois 3.

Porządek obrad (wraz z projektami uchwał):

  1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
  3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:

1) zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Namysłowie,
2) zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Namysłowie,
3) zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Namysłowie,
4) zmiany uchwały w sprawie udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcję dyrektora, wicedyrektora i inne stanowisko kierownicze w przedszkolu, szkole lub zespole oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze,
5) określenia średniej ceny jednostki paliwa obowiązującej w Gminie Namysłów w roku szkolnym 2021/2022,
6) rozpatrzenia skargi mieszkańców Brzegu,
7) rozpatrzenia skargi mieszkanki Namysłowa na działanie Dyrektora Przedszkola nr 1 w Namysłowie,
8) uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi mieszkańca Namysłowa na bezczynność,
9) rozpatrzenia wniosku mieszkańca Namysłowa o podjęcie działań dotyczących usunięcia reklam z ogrodzenia Parku im. Mikołaja Kopernika w Namysłowie,
10) zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Namysłów za 2020 rok,
11) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
12) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok.

  1. Interpelacje i zapytania radnych.
  2. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
  3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Miejskiej.
  4. Sprawy różne i wolne wnioski.
  5. Zakończenie obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.

Wiceprzewodniczący Rady
/-/ Wojciech Próchnicki