Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Namysłowie obejmującej działkę nr 195/89

Na podstawie §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 21.10.2014 r., poz. 1490, z późn. zm.)

B U R M I S T R Z   N A M Y S Ł O W A
i n f o r m u j e

że w dniu 17 czerwca 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie odbył się II publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Namysłowie, obejmującej działkę nr 195/89 k.m. 1, o powierzchni 0,1170 ha, bez obciążeń i zobowiązań, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1U/00021766/0.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 99 450,00 zł.

Na podstawie przedłożonych dokumentów stwierdzono, że wadium wpłaciły:

Liczba osób: 4

Po przeanalizowaniu wpłat z przetargu stwierdza się, że wpłata została dokonana w terminie, w związku z czym do przetargu przystąpiły:

Liczba osób: 4

W wyniku przeprowadzonego przetargu nabywcą nieruchomości został Ireneusz Kosikowski, który zaproponował najwyższą cenę wynoszącą 111.000,00 zł.

Niniejsza informacja zostaje zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.

Namysłów, dnia 25 czerwca 2021 r.

Burmistrz
/-/ dr Bartłomiej Stawiarski