Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i mienia komunalnego - rozstrzygnięty

Namysłów, dnia 08.07.2021 r.

BURMISTRZ NAMYSŁOWA
OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO 
ds. gospodarki nieruchomościami i mienia komunalnego

w jednostce: Urząd Miejski w Namysłowie       
ul. Stanisława Dubois 3 46-100 Namysłów

 

 1. Wymagania niezbędne (konieczne do podjęcia pracy na stanowisku): 
  1. wykształcenie średnie,
  2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  3. brak skazania za przestępstwo umyśle ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśle przestępstwo skarbowe,
  4. posiadanie nieposzlakowanej opinii,
  5. znajomość przepisów prawa w zakresie prowadzonych spraw.
 2. Wymagania dodatkowe (pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonanie zadań na stanowisku): 
  1. preferowane wykształcenie o kierunku: ekonomia, zarządzanie, administracja, rolnictwo
  2. co najmniej roczne doświadczenie zawodowe,
  3. biegła znajomość obsługi sprzętu komputerowego, znajomość programów Word, Excel
  4. samodzielność,
  5. umiejętności analityczne,
  6. odpowiedzialność,
  7. dobra organizacja pracy, systematyczność, terminowość.
 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku
  1. Bieżące zapoznawanie się z przepisami prawnymi dot. zakresu prowadzonych spraw.
  2. Sporządzanie ofert inwestycyjnych gminy, w tym:
   1. do serwisu internetowego Urzędu,
   2. dla potencjalnych inwestorów,
   3. dla różnych instytucji działających na rzecz rozwoju gospodarczego,
   4. prowadzenie aktualnego wykazu gruntów gminnych, przeznaczonych pod inwestycje.
  3. Prowadzenie spraw dotyczących tworzenia zasobu gruntów na cele rozbudowy pod budownictwo mieszkaniowe.
  4. Przygotowanie dokumentacji i wniosków o wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego nieruchomości niezbędnych na cele publiczne, w tym przejmowanie nieruchomości na rzecz gminy.           
  5. Prowadzenie spraw dotyczących sprzedaży mienia gminnego, w tym sporządzanie:
   1. projektów uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza,
   2. ogłoszeń o przetargach,
   3. protokołów z przetargów i protokołów z uzgodnień.
  6. Prowadzenie spraw w zakresie zakupu nieruchomości na rzecz gminy.
  7. Prowadzenie spraw w zakresie zniesienia współwłasności nieruchomości.
  8. Wykonywanie czynności w zakresie podziału nieruchomości, w tym:
   1. przygotowanie zleceń pomiarów i podziałów geodezyjnych oraz wykonania wyrysów i wypisów nieruchomości,
   2. przygotowanie decyzji zatwierdzającej podział. 
  9. Przygotowanie umów i decyzji o przekazaniu gruntów w użytkowanie wieczyste posiadaczom nieruchomości stanowiących własność gminy, którzy w dniu 5 grudnia 1990 r. nie legitymowali się dokumentami o przekazaniu im tych nieruchomości, wydanymi w formie prawem przewidziane.
  10. Prowadzenie spraw oddawania nieruchomości w użytkowanie wieczyste.
  11. Prowadzenie spraw związanych z opłatami rocznymi za użytkowanie wieczyste nieruchomości, w tym:
   1. przygotowanie zawiadomień o obowiązku uiszczenia opłat rocznych,
   2. przyjmowanie wniosków o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej, 
   3. przygotowanie spraw związanych z aktualizacją wysokości opłat rocznych przy zmianie wartości nieruchomości.
  12. Prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem gruntów w użytkowanie Polskiemu Związkowi Działkowców i prowadzenie spraw związanych z likwidacją ogrodów działkowych - w przypadku zmiany przeznaczenia terenu. 
  13. Przygotowanie dokumentacji do zamiany i wykupu gruntów dla potrzeb gminy.
  14. Prowadzenie spraw związanych z korzystaniem przez gminę z prawa pierwokupu nieruchomości.
  15. Prowadzenie spraw w zakresie służebności gruntowych.
  16. Sporządzanie zaświadczeń dla rolników o powierzchni gospodarstw rolnych w celu uzyskania kredytu bądź dopłat z tytułu sprzedaży.
  17. Prowadzenie postępowania dotyczącego poświadczenia osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego.
  18. Prowadzenie spraw dotyczących nabywania przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości.
  19. Prowadzenie ewidencji mienia gminy wraz ze sporządzaniem informacji o jego stanie.
  20. Gospodarka mieniem stanowiącym własność gminy, a w szczególności:
   1. przygotowanie umów dzierżawy gruntów rolnych,
   2. przygotowanie umów dzierżawy terenów pod działalność gospodarczą,
   3. przygotowanie umów użyczenia nieruchomości,
   4. naliczanie czynszu z tytułu najmu i dzierżawy,
   5. sporządzanie zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości
   6. prowadzenie spraw udostępniania nieruchomości pod lokalizację nośników reklamowych.
  21. Sporządzanie wniosków wieczysto-księgowych oraz porządkowanie stanu prawnego nieruchomości stanowiących własność gminy.
  22. Przygotowanie dokumentacji dla nieruchomości, które podlegają komunalizacji z mocy prawa.
  23. Sporządzanie zezwoleń na zakładanie, przeprowadzanie i wykonanie na nieruchomościach urządzeń technicznych.
  24. Przygotowanie decyzji w sprawie oddania nieruchomości w trwały zarząd bądź wygaśnięcia trwałego zarządu
  25. Prowadzenie ewidencji wydatków budżetowych wydziału, sporządzanie planów jednostkowych dochodów i wydatków, planów postępowania o udzielenie zamówień publicznych, prowadzenie inwentaryzacji środków trwałych, inwestycji nie zakończonych oraz rozliczeń opłat z tyt. wyłączenia gruntów z produkcji.
  26. Dbanie o powierzony sprzęt i wyposażenie na stanowisku pracy.
  27. Kompletowanie i prowadzenie dokumentacji zgodnie z przepisami instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz zarządzeń Kierownika Urzędu w tym zakresie.
  28. Przestrzeganie zasad ochrony informacji niejawnych i ochrony danych osobowych.
  29. Sporządzanie sprawozdań i analiz w zakresie prowadzonych spraw.
  30. Wykonywanie innych zadań i poleceń naczelnika wydziału, burmistrza lub osób zastępujących.
 4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
  Praca administracyjno–biurowa. Stanowisko wyposażone jest w komputer i sprzęt biurowy. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Praca jednozmianowa w pełnym wymiarze czasu pracy.  Planowane zatrudnienie od dnia 01 sierpnia 2021 r.  
  Wynagrodzenie określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15.05.2018 r.  w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 936 z późn. zm.) oraz zarządzenie Nr 37/17 Kierownika Urzędu z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, z późn. zm.
 5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
 6. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny,
  2. oświadczenie dotyczące danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  3. kserokopie dokumentów określających przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
  4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
  5. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe,
  6. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  8. oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim  w Namysłowie,
  9. oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych, tj. Urząd Miejski w Namysłowie dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru na wolne stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i mienia komunalnego.  Dane osobowe podaję dobrowolnie i oświadczam, że są zgodne z prawdą.”
  10. O stanowisko mogą ubiegać się, poza obywatelami polskimi, również obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i mienia komunalnego:
  1. osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, bud A, pok. Nr 12,
  2. drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów,
  3. w terminie do dnia 21 lipca 2021 r. do godz.15.30.
   Dopuszcza się składanie dokumentów drogą elektroniczną na adres: , opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym, w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r.  o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. 2020 r., poz. 1173).
   Za termin złożenia dokumentów przesłanych drogą pocztową lub elektroniczną uważa się datę ich wpływu do Urzędu Miejskiego, a w przypadku dokumentów przesłanych drogą elektroniczną, również godzinę ich wpływu.
   Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
 8. Niezwłocznie po przeprowadzeniu naboru informacja o wyniku naboru kandydatów zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.
 9. Wybrany kandydat, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 10. Braki formalne w złożonej dokumentacji powodują odrzucenie oferty.
 11. Kandydatowi nie przysługuje roszczenie o nawiązanie stosunku pracy.
 12. W stosunku do czynności związanych z naborem nie przysługuje droga odwoławcza.
 13. Nabór kandydatów na stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i mienia komunalnego odbywać się będzie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) oraz zarządzenia Nr 426/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Miejskim w Namysłowie oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze lub kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Namysłowie oraz na wolne stanowisko kierownika gminnej jednostki organizacyjnej na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Namysłowie reprezentowany przez Burmistrza Namysłowa.
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA Adres pocztowy: ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów
Adres e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu
Numer telefonu: +48 77 4190300
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH Administrator – wyznaczył inspektora ochrony danych Pana Jana Hołowacza, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez:
adres e-mail iod@namyslow.eu
numer telefonu + 48 77 4190351
pisemnie pod adresem ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Pani / Pana dane będą przetwarzane w oparciu o przepisy prawa, w szczególności Kodeksu pracy, ustawy o pracownikach samorządowych oraz innych przepisów szczególnych i ich podanie jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego, jakim jest przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze lub kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Namysłowie oraz na wolne stanowisko kierownika gminnej jednostki organizacyjnej.
ODBIORCY DANYCH Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z przepisami prawa, osobom i podmiotom, które reguluje cel przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz innych przepisów prawa oraz wewnętrznych regulaminów.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych, a także do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania do momentu wycofania zgody.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie dotyczących Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Podawanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem ustawowym, warunkiem zawarcia umowy lub dobrowolne.

BURMISTRZ
/-/ dr Bartłomiej Stawiarski

Dokumenty do pobrania:


Namysłów, 29.07.2021 r.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU KANDYDATÓW NA STANOWISKO

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i mienia komunalnego

w jednostce: Urząd Miejski w Namysłowie

Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3 informuje, że w wyniku procedury naboru kandydatów na w/w stanowisko została wybrana Pani Ewelina Bielecka, zamieszkała w Namysłowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrany kandydat uzyskał najwyższą ilość punktów.

Burmistrz
/-/ dr Bartłomiej Stawiarski