Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekt protokołu Nr XXXVI/21 z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 5 października 2021 roku

Projekt protokołu Nr XXXVI/21
z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie,
która odbyła się w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie
5 października 2021 roku o godz. 9.00

Ad. 1.

Wiceprzewodniczący Rady Wojciech Próchnicki o godzinie 9.05 otworzył XXXVI sesję Rady Miejskiej w Namysłowie.

Na protokolanta obrad sesji powołano pracownika Wydziału Organizacyjnego - Justynę Cieślak.

Wiceprzewodniczący Wojciech Próchnicki poinformował, że obrady sesji są transmitowane, a następnie stwierdził, że w sesji uczestniczy 11 radnych, co oznacza prawomocność obrad. Nieobecni byli Radni: Leokadia Czarny, Krzysztof Dzidowski, Jacek Fior, Kazimierz Kos, Karol Kubicki, Katarzyna Paradowska, Maria Teodorczyk, Michał Wilczak, Artur Włodarczyk i Jakub Włodarczyk.

Przewodniczący powitał obecnych na sesji, a następnie poinformował, że Radni otrzymali porządek obrad wraz z projektami uchwał.

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ocena działalności Namysłowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Namysłowie za I półrocze 2021 r. oraz przedstawienie aktualnej sytuacji przez Zarząd Spółki – debata.
 3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 4. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawach:
  1) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Namysłów,
  2) uchwalenia statutu Środowiskowego Domu Samopomocy,
  3) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Namysłów,
  4) określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym,
  5) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów,
  6) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów,
  7) przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Namysłów,
  8) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
  9) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej.

Radny Marcin Biliński, w imieniu członków Klubu Radnych „Przyjazny Samorząd”, poinformował, że Radni nie będą brać udziału w obradach do czasu, aż w porządku obrad sesji, nie zostaną uwzględnione złożone przez nich projekty uchwał i sesja zostanie zwołana w trybie zwykłym. Odniósł się do zaproszenia na bieżącą sesję Pani Prezes Zarządu NCZ Sp. z o.o. oraz działań władz gminy dotyczących nakłaniania radnych do głosowania w odpowiedni sposób. Poruszył temat roznoszenia przez Radnego Marka Srogę ulotek w miejscowości Łączany dotyczących Radnego Karola Kubickiego. Zaapelował o zwołanie sesji w trybie zwykłym.

Wiceprzewodniczący Próchnicki odczytał odpowiedź na wniosek grupy radnych o zwołanie sesji (pismo nr Or.0004.76.2021.JC z dnia 4 października 2021 r.). Następnie stwierdził, że dotychczasowe wnioski grupy radnych o zwołanie sesji nie spełniały wymogów ustawowych, a następnie udzielił głosu Radnemu Srodze w ramach zgłoszenia ad vocem.

Radny Jacek Ochędzan zapytał do czego odnosi się Radny Sroga skoro wcześniej nie zabierał głosu.

Radny Marek Sroga stwierdził, że przyzwyczaił się do oskarżeń, że wszystkie sytuacje związane z roznoszeniem gazet czy ulotek są kojarzone z nim.

Radny Jacek Ochędzan wnioskował do Wiceprzewodniczącego o przestrzeganie prawa, a następnie odczytał swoje oświadczenie na temat sytuacji w Radzie Miejskiej.

Wiceprzewodniczący Próchnicki przywołał Radnego „do rzeczy”, a następnie odebrał mu głos.

Radny Ochędzan złożył oświadczenie na ręce Pana Wiceprzewodniczącego, który poinformował, że pismo powinno zostać złożone do biura rady, a on pisma nie przyjmuje.

(W tym punkcie sesji wyszli radni Jacek Ochędzan i Marcin Biliński. Obecnych było 9 Radnych).

Wiceprzewodniczący Próchnicki stwierdził brak kworum i oddał głos Burmistrzowi Bartłomiejowi Stawiarskiemu.

Burmistrz Bartłomiej Stawiarski zwrócił się z prośbą o przeprowadzenie debaty na temat sytuacji w Namysłowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Radny Julian Kruszyński również wygłosił oświadczenie, w imieniu radnych z koalicji samorządowej. Odniósł się do polityki Burmistrza oraz niezmienionej postawy Przewodniczącego Kosa. Apelował o zwołanie zwykłej sesji, poprzedzonej posiedzeniami Komisji. Następnie stwierdził, że opuszcza obrady sesji, ponieważ obrady sesji zostały zakończone.

Wiceprzewodniczący stwierdził, że sesja nie została zakończona, bo nie wypowiedział formuły.

Radny Kruszyński przypomniał, że obsługa prawna w przeszłości wydawała opinie o zakończeniu obrad komisji ze względu na brak kworum, bez względu na ważność omawianych spraw.

Wiceprzewodniczący stwierdził, że podczas trwającej sesji, ze względu na brak kworum, nie mogą być podejmowane żadne uchwały, ale można ją kontynuować jako sesję „informacyjną” do czasu aż jej nie zamknie.

(W tym punkcie sesji wyszedł Radny Julian Kruszyński. Obecnych było 8 Radnych).

Burmistrz Stawiarski wyraził zdziwienie opinią radnych opozycyjnych, że to on jest przyczyną zamieszania wokół Rady Miejskiej. Odniósł się do złożonych wniosków grupy radnych o zwołanie sesji nadzwyczajnych, które nie spełniały wymogów ustawowych, a pod którymi podpisali się Burmistrz i Wiceburmistrz poprzedniej kadencji. Burmistrz Stawiarski odniósł się również do zarzutu radnych opozycji, że projekty uchwał zawarte w jego wniosku o zwołanie sesji nie były omawiane na komisjach i stwierdził, że projekty uchwał zawarte we wnioskach o zwołanie sesji nadzwyczajnych także nie byłyby omawiane. Burmistrz stwierdził, że ma prawo złożyć wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej i wyraził zdanie, że gdyby radni złożyli bezbłędny i kompletny wniosek to sesja z ich wniosku zapewne byłaby zwołana. Następnie przyznał, że jest zniesmaczony postawą radnych opozycji wobec mieszkańców, którzy oczekują od radnych podejmowania decyzji, a radni stawiają warunki odnośnie trybu, w jakim ma być zwołana sesja, uzależniając od tego podjęcie uchwał. Burmistrz stwierdził, że takie działania uniemożliwią prawidłowe funkcjonowanie Urzędu Miejskiego. Zabrał głos w temacie zaproszenia na sesję Pani Prezes Zarządu NCZ Sp. z o.o. oraz Pana Starosty, o które zabiegali radni opozycji i stwierdził, że Radni właśnie pokazali, że nie są zainteresowani sprawami szpitala. Ponadto Burmistrz poinformował, że chciał być mediatorem i chciał zaprosić przedstawicieli klubów na spotkanie, aby porozmawiać nad przyszłością Rady Miejskiej i Prezydium. Zaapelował, że jeśli Radni będą odtwarzać sesję to zaproszenie jest nadal aktualne.

Pani Prezes NCZ Sp. z o.o. Agnieszka Zagola odniosła się do wcześniejszych słów Radnego Bilińskiego o swojej obecności na sesji informując, że nigdy nie uchylała się od żadnych odpowiedzi i jest do dyspozycji wszystkich radnych i mieszkańców. Pani Prezes poinformowała, że namysłowski personel medyczny nie przyłączył się do strajku zbiorowego. Następnie poinformowała, że wynik finansowy po 6 miesiącach 2021 r. wynosi -3 460 804 zł, co podyktowane jest sytuacją w kraju, na rynku zdrowia oraz niską wyceną procedur medycznych. W dalszej części poinformowała, że w namysłowskim szpitalu działa 5 oddziałów - chirurgia, oddział internistyczny, urologiczny, opieki paliatywnej i ZOL. Wykonanie kontraktu wynosi obecnie ponad 100%. Zabrała głos w temacie wynagrodzeń personelu. Poinformowała, że szpital ma płynność finansową i cały czas podejmowane są działania w celu pozyskania środków zewnętrznych. Przedstawiła podejmowane działania w celu uruchomienia nowych działalności przynoszących dochody szpitalowi oraz działania podejmowane na rzecz generowania oszczędności. Pani Prezes poinformowała, że planowane są do realizacji inwestycje za kwotę około 2 mln zł, z czego 1 mln 600 tys. zł to środki pozyskane z dotacji. Następnie odpowiedziała na pytanie zadane przez Wiceprzewodniczącego Próchnickiego, dotyczące budowy centralnej  tlenowni i sterylizatorni informując, że pozyskane środki zostaną przeznaczone głównie na te inwestycje.

Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz poinformował, że realizowane inwestycje w szpitalu – pracownia endoskopowa, sterylizatornia i centralna tlenownia są niezbędne, aby móc leczyć i rehabilitować osoby z zaburzeniami pocovidowymi. Starosta poinformował, że przygotowywana jest dalsza dokumentacja, aby móc  sięgnąć po kolejne środki finansowe i stopniowo modernizować oddziały szpitala. Poinformował również, że najważniejsze dla Powiatu jest to, że udało się odbudować szpital po przekształceniu go w szpital covidowy. Odniósł się do negatywnych opinii medialnych, że w szpitalu nie ma pacjentów i poinformował, że obecnie zajętych jest 108 łóżek i ilość ta, pomimo braku kilku oddziałów, nie odbiega od tego, ilu pacjentów obsługiwał szpital, gdy działały wszystkie oddziały. Pan Starosta zapewnił, że Zarząd Powiatu Namysłowskiego dopełni wszelkich starań, aby szpital istniał. Stwierdził, że w dzisiejszych czasach ważne jest wsparcie w tym temacie z każdej strony.

Burmistrz Stawiarski podziękował strażakom ochotnikom z terenu Gminy Namysłów za pomoc w rozwożeniu wody dla mieszkańców.

Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że nieobecność na sesji Przewodniczącego Kosa podyktowana jest względami zdrowotnymi, a następnie o godz. 9:55 zamknął obrady sesji.

Wiceprzewodniczący Rady
Wojciech Próchnicki

Protokołowała
Justyna Cieślak