Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekt protokołu Nr XXXIX/21 z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 listopada 2021 roku

Projekt protokołu Nr XXXIX/21
z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie,
która odbyła się w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie
2 listopada 2021 roku o godz. 10.00

Ad. 1.

Przewodniczący Rady Kazimierz Kos o godzinie 10.10 otworzył XXXIX sesję Rady Miejskiej w Namysłowie.

Na protokolanta obrad sesji powołano pracownika Wydziału Organizacyjnego - Justynę Cieślak.

Przewodniczący Kazimierz Kos poinformował, że obrady sesji są nagrywane i transmitowane, a następnie stwierdził, że w sesji uczestniczy 21 radnych (zał. nr 1 do protokołu), co oznacza prawomocność obrad.

Przewodniczący Rady powitał wszystkich obecnych na sesji, a następnie wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie jego rezygnacji z członkostwa w Komisji Statutowej.

Burmistrz Bartłomiej Stawiarski przypomniał, że bieżąca sesja została zwołana na wniosek grupy radnych, którzy zadeklarowali, że wyrażą zgodę na zmianę porządku obrad poprzez wprowadzenie wszystkich projektów uchwał zaproponowanych przez Burmistrza. Poinformował, że wystosował do wnioskodawców pismo z prośbą o zgodę na zmianę porządku obrad. Zmiana porządku obrad może zostać dokonana jedynie za zgodą wnioskodawców sesji.

Radny Jacek Ochędzan zapytał o podstawę prawną zwołania sesji w 8. dniu od dnia złożenia wniosku.

Mecenas Radosław Mieszkalski wyjaśnił, że nie zachodzi tu żadna kolizja terminowa. Sesja została zwołana w dniu następnym po dniu ustawowo wolnym od pracy.

Radny Ochędzan zapytał, czy to zasada zgodna z ustawą - Kodeks postępowania administracyjnego.

Mecenas Mieszkalski odpowiedział, że jego wcześniejsza wypowiedź jest zgodna z ustawą o samorządzie gminnym.

Radny Marcin Biliński stwierdził, że ustawa o samorządzie gminnym nie określa takiej możliwości. To Kodeks postępowania administracyjnego określa terminy.

Mecenas Mieszkalski wyjaśnił, że odpowiadał na pytanie terminowe w zakresie sesji nadzwyczajnej, co wynika z ustawy o samorządzie gminnym, natomiast wszelkie kwestie terminów i doręczeń stosuje się na podstawie prawa administracyjnego.

Radny Ochędzan zwrócił się do Adwokata Mieszkalskiego z prośbą o odpowiedź pisemną w tej kwestii.

Przewodniczący Kos zwrócił się do wnioskodawców bieżącej sesji o wyrażenie zgody na zmianę porządku obrad i wprowadzenie 12. projektów uchwał.

Wnioskodawcy sesji - Radni: Marcin Biliński, Krzysztof Dzidowski, Jacek Fior, Julian Kruszyński, Karol Kubicki, Jacek Ochędzan, Katarzyna Paradowska, Maria Teodorczyk, Michał Wilczak, Artur Włodarczyk, Jakub Włodarczyk - każdy indywidualnie, wyraził zgodę na zmianę porządku obrad poprzez wprowadzenie 12 projektów uchwał wnioskowanych przez Burmistrza i poinformowali, że projekty uchwał zgłoszone przez Burmistrza zostaną wprowadzone po projektach uchwał zawartych w pierwotnym porządku obrad.

Sekretarz gminy Joanna Niedźwiedź poinformowała o obowiązku przegłosowania porządku obrad, zgodnie z art. 20 ust. 1a ustawy o samorządzie gminnym.

Radny Biliński, w imieniu wnioskodawców, zgłosił wniosek formalny o wycofanie z porządku obrad pkt. od nr 3 do nr 6.

Sekretarz gminy stwierdziła, że w związku ze zgłoszonym przez Radnego Bilińskiego wnioskiem formalnym wnioskodawcy winni wyrazić zgodę na zmianę porządku obrad.

Wnioskodawcy sesji - Radni: Marcin Biliński, Krzysztof Dzidowski, Jacek Fior, Julian Kruszyński, Karol Kubicki, Jacek Ochędzan, Katarzyna Paradowska, Maria Teodorczyk, Michał Wilczak, Artur Włodarczyk, Jakub Włodarczyk - każdy indywidualnie, wyraził zgodę na zmianę porządku obrad poprzez wycofanie pkt. od nr 3 do nr 6.

Radny Biliński wyraził zdanie, że wyrażenie zgody nie jest tożsame z przegłosowaniem porządku obrad.

Radny Ochędzan zgłosił wniosek formalny o wprowadzenie do porządku obrad w pkt. 2 projektów uchwał zaproponowanych przez Burmistrza oraz wycofanie pkt. od nr 3 do nr 6. Zaproponował, aby przegłosować nowy porządek obrad.

Przewodniczący Rady wnioskował o włączenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie jego rezygnacji z członkostwa w Komisji Statutowej.

Radny Ochędzan wnioskował o włączenie do zgłoszonego przez niego wniosku formalnego również wniosku Przewodniczącego Kosa.

Wnioskodawcy sesji - Radni: Marcin Biliński, Krzysztof Dzidowski, Jacek Fior, Julian Kruszyński, Karol Kubicki, Jacek Ochędzan, Katarzyna Paradowska, Maria Teodorczyk, Michał Wilczak, Artur Włodarczyk, Jakub Włodarczyk - każdy indywidualnie, wyraził zgodę na zmianę porządku obrad poprzez wprowadzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Namysłowie.

„Za” przyjęciem wniosku formalnego zgłoszonego przez Radnego Jacka Ochędzana głosowało 21 Radnych.

Przewodniczący Kos ogłosił przerwę, celem wprowadzenia zmian do porządku obrad sesji.

(W sesji brało udział 20 radnych. Radny Mieczysław Krzyżewski opuścił obrady sesji).

Przewodniczący Kos wznowił obrady sesji i przedstawił porządek obrad, a następnie zarządził głosowanie nad jego przyjęciem.

„Za” przyjęciem porządku obrad głosowało 20 Radnych.

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawach:
  1. Wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie.
  1) Wybór komisji skrutacyjnej
  2) Zgłaszanie kandydatów na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie
  3) Przeprowadzenie głosowania tajnego
  4) Przedstawienie wyników głosowania
  5) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie
  2. Odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie
  1) Wybór komisji skrutacyjnej
  2) Przeprowadzenie głosowania tajnego
  3) Przedstawienie wyników głosowania
  4) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie.
  3. Wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie
  1) Wybór komisji skrutacyjnej
  2) Zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie
  3) Przeprowadzenie głosowania tajnego
  4) Przedstawienie wyników głosowania
  5) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie.
  4. uchwalenia statutu Środowiskowego Domu Samopomocy,
  5. uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi mieszkańca Kowalowic,
  6. rozpatrzenia skargi mieszkańca Kowalowic,
  7. rozpatrzenia skargi mieszkańca Kowalowic w zakresie zgodności Uchwały nr XXIII/349/01 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 stycznia 2001 r. ze stanem faktycznym,
  8. uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia petycji mieszkańców ulicy Piłsudskiego w Namysłowie,
  9. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Namysłów,
  10. określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym,
  11. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów,
  12. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów,
  13. przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Namysłów,
  14. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
  15. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok,
  16. zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Namysłowie.
 3. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej.

Ad. 2.

1. Wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie.

Radny Fior, odnosząc się do negatywnej opinii obsługi prawnej na temat projektu uchwały, zapytał o możliwość skorygowania projektu.

Mecenas Mieszkalski poinformował, że projekty uchwał w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego winny zostać podjęte na podstawie art. 19 ust. 1, a nie ust. 4.

Przewodniczący Kos prosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej.

Radny Marcin Biliński zgłosił do Komisji Skrutacyjnej Radnego Jakuba Włodarczyka.

Radny Jakub Włodarczyk wyraził zgodę.

Radny Jacek Fior zgłosił do Komisji Skrutacyjnej Radnego Michała Wilczaka.

Radny Michał Wilczak wyraził zgodę.

Radny Artur Włodarczyk zgłosił do Komisji Skrutacyjnej Radnego Karola Kubickiego.

Radny Karol Kubicki wyraził zgodę.

Radny Janusz Czubkowski zgłosił do Komisji Skrutacyjnej Radnego Marka Srogę.

Radny Marek Sroga nie wyraził zgody.

Przewodniczący Kos ogłosił przerwę w celu ukonstytuowania się Komisji Skrutacyjnej.

Przewodniczący Kos wznowił obrady i zarządził głosowanie nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.

„Za” przyjęciem składu Komisji Skrutacyjnej głosowało 16 radnych, 3 radnych głosowało „przeciw”, 1 radny „wstrzymał się” od głosu.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Jakub Włodarczyk odczytał Uchwałę nr I/1/06 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie Regulaminu Wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie.

Przewodniczący Kos prosił o zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.

Radny Jacek Fior, w imieniu Klubu Radnych Koalicji Samorządowej, zgłosił kandydaturę Radnego Krzysztofa Dzidowskiego.

Radny Krzysztof Dzidowski wyraził zgodę na kandydowanie.

Więcej kandydatów nie zgłoszono.

Przewodniczący Kos ogłosił przerwę w celu przygotowania kart do głosowania.

Przewodniczący Kos wznowił obrady sesji i oddał głos członkom Komisji Skrutacyjnej.

Komisja Skrutacyjna przeprowadziła wybory na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie, informując wcześniej, że po odczytaniu nazwiska radnego, należy podejść i odebrać kartę do głosowania, a następnie w celu zachowania tajności głosowania, udać się za parawan i oddać głos na wybranego kandydata.

Przewodniczący Kos ogłosił przerwę w celu policzenia głosów i ustalenia wyników głosowania.

Przewodniczący Kos wznowił obrady sesji.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Jakub Włodarczyk odczytał Protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej na sesji Rady Miejskiej w Namysłowie w dniu 2 listopada 2021 r. w celu stwierdzenia wyników tajnego głosowania w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie, który stanowi załącznik nr 2 do protokołu. Wiceprzewodniczącym Rady został wybrany Pan Krzysztof Dzidowski.

Przewodniczący Kos odczytał Uchwałę nr 442/VIII/21 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie.

Radny Jacek Fior poinformował, że chciał zgłosić poprawkę do projektu uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w związku z błędnie podaną podstawą prawną. Zapytał Mecenasa, czy nie trzeba tej poprawki przegłosować.

Mecenas Mieszkalski poinformował, że poprawka została uwzględniona przez Przewodniczącego.

Przewodniczący Kos przekazał prowadzenie obrad Wiceprzewodniczącemu Dzidowskiemu, który podziękował wszystkim, którzy oddali na jego kandydaturę głos.

Radny Jacek Fior zapytał, czy uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego nie należy głosować.

Mecenas Mieszkalski stwierdził, że przedmiotowa uchwała została podjęta w sposób tajny.

2. Odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie

Wiceprzewodniczący Dzidowski prosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej.

Radny Biliński zaproponował, aby Komisja Skrutacyjna powołana do przeprowadzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady przeprowadziła dalsze głosowania.

Wiceprzewodniczący Wojciech Próchnicki zwrócił się z prośbą o uargumentowanie decyzji o odwołaniu Przewodniczącego Kazimierza Kosa.

Radny Jacek Fior poinformował, że Przewodniczący stracił zaufanie radnych, poprzez skuteczne blokowanie przez okres 3 miesięcy działań Rady.

Wiceprzewodniczący Próchnicki nie zgodził się z wypowiedzią Radnego Fiora i poinformował, że Przewodniczący Kos ani razu nie naruszył prawa. Stwierdził, że nie ma żadnych merytorycznych przesłanek do jego odwołania i wyraził zdanie, że Pan Kos był dobrym Przewodniczącym.

Radny Biliński poparł zdanie Radnego Fiora. Stwierdził, że na żaden z czterech wniosków sesja nie została zwołana. Dodał, że był w kontakcie z Wydziałem Nadzoru Wojewody, który sugerował odwołanie Przewodniczącego w związku z niezwoływaniem przez niego sesji.

Burmistrz Stawiarski odniósł się do słów Radnego Bilińskiego i jego kontaktu z Nadzorem Prawnym Wojewody. Stwierdził, że jest to sytuacja bezprecedensowa. Zadaniem Wydziału Nadzoru i Kontroli Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego nie jest doradzanie Radnym. Następnie stwierdził, że Radny Biliński nie ma prawa wypowiadać się w sprawie i przypomniał o zachowaniu Radnego na sesji, podczas której nastąpiło jego odwołanie z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady. Ponadto Burmistrz odniósł się do złożonych przez radnych wniosków o zwołanie sesji, które zawierały błędy formalne, a które nie zostały uzupełnione po wezwaniu Przewodniczącego. Stwierdził, że działanie Radnych było celowe. W swojej wypowiedzi Burmistrz odniósł się również do działań radnego Fiora, również w okresie, gdy pełnił funkcję Przewodniczącego Rady.

Radny Biliński zabrał głos w temacie działań prowadzonych przez Urząd po zmianie Prezydium w 2020 r. Stwierdził, że Burmistrz nie powinien zabierać głosu w sprawach wewnętrznych Rady.

Radny Jakub Włodarczyk poinformował o woli współpracy radnych z Burmistrzem.

Wiceprzewodniczący Dzidowski zapytał, czy członkowie Komisji Skrutacyjnej wyrażają zgodę na przeprowadzenie dalszych głosowań. Więcej kandydatów na członków Komisji Skrutacyjnej nie zgłoszono.

Radni Jakub Włodarczyk, Karol Kubicki i Michał Wilczak wyrazili zgodę na pracę w Komisji Statutowej.

Wiceprzewodniczący Dzidowski zarządził głosowanie nad przyjęciem składu Komisji Skrutacyjnej.

„Za” przyjęciem składu Komisji Skrutacyjnej głosowało 17 radnych, 2 radnych głosowało „przeciw”, 1 radny „wstrzymał się” od głosu.

Wiceprzewodniczący Dzidowski ogłosił przerwę w celu przygotowania kart do głosowania.

Wiceprzewodniczący Dzidowski wznowił obrady sesji.

Komisja Skrutacyjna przeprowadziła wybory w sprawie odwołania Radnego Kazimierza Kosa z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie, informując wcześniej, że po odczytaniu nazwiska radnego, należy podejść i odebrać kartę do głosowania, a następnie w celu zachowania tajności głosowania, udać się za parawan i oddać głos na wybranego kandydata.

Podczas procedury głosowania, do Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej Jakuba Włodarczyka podszedł Radny Marcin Biliński i przekazał mu, niesłyszalną dla obecnych na sesji, informację.

Wiceprzewodniczący Dzidowski ogłosił przerwę w celu policzenia głosów i ustalenia wyników głosowania.

Wiceprzewodniczący Dzidowski wznowił obrady sesji.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Jakub Włodarczyk odczytał Protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej na sesji Rady Miejskiej w Namysłowie w dniu 2 listopada 2021 r. w celu stwierdzenia wyników tajnego głosowania w sprawie odwołania radnego Kazimierza Kosa z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej, który stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Radny Kazimierz Kos został odwołany z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie.

Wiceprzewodniczący Dzidowski odczytał Uchwałę nr 443/VIII/21 w sprawie odwołania radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie.

Burmistrz Stawiarski podziękował Panu Kazimierzowi Kosowi za wspólną pracę dla dobra Urzędu. Stwierdził, że był to bardzo dobry czas dla rozwoju Gminy Namysłów. Był to idealny czas współpracy między Przewodniczącym a Urzędem. Wyraził nadzieję, że równie dobra współpraca będzie układała się z nowym Przewodniczącym Rady.

Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz, w imieniu swoim oraz samorządu powiatowego, podziękował Panu Kazimierzowi Kosowi za okres dobrej współpracy.

3. Wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie

Wiceprzewodniczący Dzidowski zaproponował, aby dotychczasowa Komisja Skrutacyjna przeprowadziła dalsze głosowania i zapytał, czy członkowie Komisji Skrutacyjnej wyrażają zgodę na dalsze prowadzenie głosowań. Więcej kandydatów na członków Komisji Skrutacyjnej nie zgłoszono.

Radni Jakub Włodarczyk, Karol Kubicki i Michał Wilczak wyrazili zgodę na pracę w Komisji Statutowej.

Wiceprzewodniczący Dzidowski prosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady Miejskiej, a następnie zgłosił kandydaturę Radnego Jacka Ochędzana.

Radny Jacek Ochędzan wyraził zgodę na kandydowanie.

Więcej kandydatów nie zgłoszono.

Wiceprzewodniczący Dzidowski zarządził głosowanie nad przyjęciem składu Komisji Skrutacyjnej.

„Za” przyjęciem składu Komisji Skrutacyjnej głosowało 16 radnych, 1 radny głosował „przeciw”, 3 radnych „wstrzymało się” od głosu.

Komisja Skrutacyjna przygotowała karty do głosowania, a następnie przeprowadziła wybory na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie, informując wcześniej, że po odczytaniu nazwiska radnego, należy podejść i odebrać kartę do głosowania, a następnie w celu zachowania tajności głosowania, udać się za parawan i oddać głos na wybranego kandydata.

Wiceprzewodniczący Dzidowski ogłosił przerwę w celu policzenia głosów i ustalenia wyników głosowania.

Wiceprzewodniczący Dzidowski wznowił obrady sesji.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Jakub Włodarczyk odczytał Protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej na sesji Rady Miejskiej w Namysłowie w dniu 2 listopada 2021 r. w celu stwierdzenia wyników tajnego głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej, który stanowi załącznik nr 4 do protokołu. Przewodniczącym Rady został wybrany Pan Jacek Ochędzan.

Wiceprzewodniczący Dzidowski odczytał Uchwałę nr 444/VIII/21 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie.

Burmistrz Stawiarski złożył gratulacje Panu Ochędzanowi z okazji wyboru na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie.

Starosta Konrad Gęsiarz, w imieniu swoim oraz samorządu powiatowego, złożył gratulacje nowo wybranemu Przewodniczącemu, licząc jednocześnie na pozytywną współpracę.

Wiceprzewodniczący Dzidowski oddał prowadzenie sesji Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Namysłowie Panu Jackowi Ochędzanowi.

Przewodniczący Ochędzan podziękował za wybór i gratulacje. Wyraził nadzieję na owocną współpracę.

4. uchwalenia statutu Środowiskowego Domu Samopomocy.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było. Uchwała została podjęta - Nr 445/VIII/21.

5. uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi mieszkańca Kowalowic.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było. Uchwała została podjęta - Nr 446/VIII/21.

6. rozpatrzenia skargi mieszkańca Kowalowic.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 16 radnych, 1 radny głosował „przeciw” i 3 radnych „wstrzymało się” od głosu. Uchwała została podjęta - Nr 447/VIII/21.

7. rozpatrzenia skargi mieszkańca Kowalowic w zakresie zgodności Uchwały nr XXIII/349/01 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 stycznia 2001 r. ze stanem faktycznym.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 16 radnych, 4 radnych „wstrzymało się” od głosu.  Uchwała została podjęta - Nr 448/VIII/21.

8. uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia petycji mieszkańców ulicy Piłsudskiego w Namysłowie.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, 3 radnych „wstrzymało się” od głosu. Uchwała została podjęta - Nr 449/VIII/21.

9. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Namysłów.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 7 radnych „wstrzymało się” od głosu. Uchwała została podjęta - Nr 450/VIII/21.

10. określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

Przewodniczący Rady Jacek Ochędzan zapytał o pismo Prokuratury Okręgowej w Opolu w sprawie zapisów dotychczas obowiązującej uchwały.

Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia Renata Król udzieliła wyjaśnień, jakie zmiany zostały zaproponowane, zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały.

Radny Biliński zapytał, czy katalog dyscyplin sportowych zawartych w projekcie uchwały nie jest zbyt wąski. Zapytał, czy sumo jest dyscypliną o dużym znaczeniu dla Gminy Namysłów i zwrócił uwagę na brak w projekcie uchwały jeździectwa. Ponadto zapytał, czy nie powinno się zawrzeć bardziej ogólnego zapisu odnośnie dyscyplin sportowych.

Pani Król wyjaśniła, że sumo jest dyscypliną uprawianą przez zawodników LKS „Orzeł Namysłów”. Wykaz dyscyplin był konsultowany z członkami Namysłowskiej Rady Sportu, którzy brali pod uwagę możliwości osiągnięcia wyników.

Radny Michał Wilczak zgłosił wniosek formalny o zmianę zapisów projektu uchwały. W paragrafie 5 ust. 4 po zdaniu pierwszym zaproponował dodanie zdania 2 o treści: „Protokół w dniu jego sporządzenia podlega niezwłocznej publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej” i zmianę brzmienia paragrafu 8 na treść: „Gmina Namysłów zastrzega sobie prawo do upowszechniania informacji o swoich stypendystach i ich osiągnięciach.”

„Za” wnioskiem Radnego Michała Wilczaka głosowało 13 radnych, 2 radnych głosowało „przeciw”, 5 radnych „wstrzymało się” od głosu.

Radny Fior zapytał, ile klubów z Rady Sportu zaopiniowało regulamin i czy był on opiniowany z klubami, które nie mają przedstawiciela w Radzie Sportu.

Pani Król poinformowała, że regulamin był opiniowany przez 12 przedstawicieli klubów sportowych. Uchwała nie podlegała opiniowaniu przez inne kluby. Dodała, że członkowie Rady Sportu są nie tylko przedstawicielami swoich klubów, ale środowiska sportowego.

Radny Fior stwierdził, że dwóch przedstawicieli Rady Sportu z którymi rozmawiał nie opiniowało projektu uchwały.

Pani Król stwierdziła, że mogli być nieobecni na spotkaniu.

Burmistrz Stawiarski poinformował, że projekt uchwały był przedmiotem obrad kilku posiedzeń Rady Sportu. Następnie poinformował o procedurze wyboru przedstawicieli do Rady Sportu. Poinformował, że wykaz, zawartych w projekcie uchwały, dyscyplin jest konsekwencją zgłaszanych postulatów. Odniósł się do propozycji radnego Bilińskiego dotyczącego zawarcia w wykazie dyscyplin jeździectwa, informując, że w chwili obecnej zawodnicy nie osiągają wyników uprawniających do uzyskania stypendium. Burmistrz poinformował, że przedstawiony projekt uchwały jest pokłosiem pisma Prokuratury Okręgowej w Opolu, która wniosła zastrzeżenia do obowiązującej uchwały w tym zakresie oraz oczekiwań środowisk sportowych. Burmistrz poinformował, że w Namysłowskiej Radzie Sportu zasiadają przedstawiciele najważniejszych dyscyplin dla Gminy Namysłów.

Przewodniczący Ochędzan zapytał, czy członkowie Komisji Edukacji Kultury i Sportu brali udział w rozmowach na temat ww. projektu uchwały.

Burmistrz Stawiarski wyjaśnił, że to Przewodniczący Namysłowskiej Rady Sportu organizuje pracę Rady i decyduje o zaproszonych gościach.

„Za” podjęciem uchwały zawierającej poprawki zgłoszone przez Radnego Michała Wilczaka głosowało 16 radnych, 4 radnych „wstrzymało się” od głosu.  Uchwała została podjęta - Nr 451/VIII/21.

11. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów.

Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomości Kinga Hyrycz na zapytanie Radnego Jakub Włodarczyka udzieliła informacji na temat rodzaju wprowadzonej zmiany.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, 2 radnych „wstrzymało się” od głosu. Uchwała została podjęta - Nr 452/VIII/21.

12. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, 3 radnych „wstrzymało się” od głosu. Uchwała została podjęta - Nr 453/VIII/21.

13. przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Namysłów.

Radny Michał Wilczak zgłosił wniosek formalny o zmianę w §11 spójnika „lub” na spójnik „i”.

„Za” wnioskiem Radnego Michała Wilczaka głosowało 13 radnych, 1 radny głosował „przeciw”, 6 radnych „wstrzymało się” od głosu.

„Za” podjęciem uchwały zawierającej poprawki zgłoszone przez Radnego Michała Wilczaka głosowało 16 radnych, 4 radnych „wstrzymało się” od głosu.  Uchwała została podjęta - Nr 454/VIII/21.

14. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Radny Biliński odniósł się do przekazywanej przez Urząd informacji na temat funduszu sołeckiego. Sołtysi byli informowani, że zmian w funduszu sołeckim można dokonać do końca października. Stwierdził, że jest prowadzona nieprawdziwa polityka informacyjna, która polega na okłamywaniu mieszkańców. Dodał, że zmiany mogą być dokonane przez sołectwa do końca października, a Rada może je zatwierdzić nawet w grudniu. Zwrócił się z prośbą o zaniechanie takich działań.

Radny Karol Kubicki zapytał, co zostanie wykonane w roku bieżącym za zabezpieczone 37 tys. zł na rozbudowę świetlicy wiejskiej.

Naczelnik Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Roman Kania wyjaśnił, że ze względu na m-c listopad wykonanie inwestycji na przełomie 2021/2022 roku może nie być możliwe. Poinformował, że w takim przypadku będzie wnioskował do Burmistrza o realizację całości zadania w 2022 r.

Radny Kubicki zapytał o środki finansowe z funduszu sołeckiego na bieżący rok, jeśli nie uda się rozpocząć inwestycji w 2021 roku.

Naczelnik Kania poinformował, że w tym roku środki nie zostaną wykorzystane, ale będzie wnioskował o pełną pulę na 2022 r.

Radny Ochędzan zapytał o nierozpoczęte dotąd inwestycje, czy zostaną przeniesione  na 2022 r.

Naczelnik Kania wyjaśnił, że zadania inwestycyjne wpisane do wieloletniej prognozy finansowej wynikają m.in. z nieskutecznych przetargów. Poinformował, że Urząd chce te inwestycje nadal realizować i dlatego przenosi je na 2022 r. W bieżącym roku planowane jest ogłoszenie przetargów. Zwrócił uwagę na rosnące ceny materiałów i usług.

Radny Kubicki zapytał o przyczynę długiego okresu od podjęcia uchwały przez zebranie wiejskie do realizacji zadania.

Naczelnik Kania odpowiedział, że jest to spowodowane prowadzeniem kilkudziesięciu inwestycji, które należy przygotować do przetargu.

Radny Biliński zapytał, dlaczego w bieżącym roku nie udało się zrealizować inwestycji dotyczącej wycinki drzew w Parku Północnym oraz utworzenia centrum bioróżnorodności.

Naczelnik Kania poinformował, że inwestycja dotycząca utworzenia centrum bioróżnorodności jest kilkuletnia i jej zakończenie planowane jest na rok 2022. Po podjęciu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy zostanie ogłoszony przetarg. Natomiast w sprawie wycinki drzew w Parku Północnym, Naczelnik wyjaśnił, że prace zostaną zakończone do końca lutego 2022 r.

Radny Biliński podziękował za odpowiedź Naczelnika, co pokazało, że niewykonanie prac w Parku nie jest winą Radnych. Następnie zapytał, co zostało wykonane do tej pory w zakresie inwestycji bioróżnorodności i kiedy upływa termin całkowitej realizacji inwestycji.

Naczelnik Kania wyjaśnił, że po podjęciu uchwały w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej na bieżącej sesji, w listopadzie zostanie ogłoszony przetarg na roboty budowlane. Urząd Miejski jest w posiadaniu dokumentacji projektowej, pozwolenia na budowę oraz specyfikacji warunków zamówienia. Naczelnik poinformował, że czas na realizację trwa do końca listopada 2022 r.

Burmistrz Stawiarski wyjaśnił Radnemu Bilińskiemu, że gdyby w połowie października, kiedy kończy się okres lęgowy u ptaków, zabezpieczone były środki finansowe na wycinkę drzew to można było już wtedy rozpocząć prace.

Przewodniczący Ochędzan nie zgodził się z wypowiedzią Burmistrza i poinformował, że w budżecie gminy na 2021 r., uchwalonym w grudniu 2020 r., zabezpieczone były środki w kwocie 200 tys. zł na prace pielęgnacyjne w Parku Północnym.

Radny Jakub Włodarczyk zapytał o zabezpieczony w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej milion złotych na remont basenu.

Burmistrz Stawiarski odpowiedział, że te środki zostały przeznaczone za opracowanie dokumentacji technicznej. Burmistrz przypomniał, że Gmina Namysłów otrzymała ponad 7 milionowe dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” na wspomnianą inwestycję. Burmistrz poinformował, że w pół roku od ogłoszenia wyników naboru Gmina musi ogłosić przetarg w celu wyłonienia wykonawców. Dodał, że te środki trzeba będzie wprowadzić do przyszłorocznego budżetu.

Radny Jakub Włodarczyk zwrócił się z prośbą o możliwość przedstawienia projektu budowlanego na Komisję Budżetu lub Komisję Planowania Przestrzennego.

Burmistrz Stawiarski stwierdził, że projekt nie jest tajny i Radni mogą zostać z nim zapoznani.

Radny Jakub Włodarczyk zapytał o oficjalne informacje na temat świadczenia 500+ na dziecko, które mają być wypłacane z ZUS.

Burmistrz Stawiarski odpowiedział, że do maja 2022 r. świadczenie 500+ na dziecko będzie nadal wypłacane z gmin, a następnie od czerwca przejdzie do ZUS. Burmistrz zabrał również głos w temacie zatrudnienia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Namysłowie.

Przewodniczący Ochędzan zapytał, czy w wieloletniej prognozie finansowej zostały uwzględnione zmiany związane z 500+.

Burmistrz Stawiarski odpowiedział, że te zmiany zostaną uwzględnione w projekcie budżetu na rok 2022. Poinformował, że świadczenie 500+ nie ma wpływu na wskaźniki finansowe gminy.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 6 radnych „wstrzymało się” od głosu. Uchwała została podjęta - Nr 455/VIII/21.

15. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 6 radnych „wstrzymało się” od głosu. Uchwała została podjęta - Nr 456/VIII/21.

16. zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Namysłowie.

Za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, 1 radny „wstrzymał się” od głosu. Uchwała została podjęta - Nr 457/VIII/21.

Ad. 3.

Przewodniczący Ochędzan zamknął obrady sesji o godz. 13:34.

Przewodniczący Rady
Jacek Ochędzan

Protokołowała
Justyna Cieślak