Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ochrona osób zgłaszających naruszenia prawa

Na Koordynatora ds. naruszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, który jest jednocześnie odpowiedzialny za obsługę zgłoszeń nieprawidłowości, wyznaczona została Pani Aurelia Lesner.

Do osób uprawnionych do dokonania zgłoszenia zalicza się:

 1. pracowników, także w przypadku gdy stosunek pracy już ustał,
 2. osoby ubiegające się o zatrudnienie, które uzyska informacje o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy,
 3. osoby świadczące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 4. przedsiębiorców, którzy świadczą usługi na rzecz Urzędu na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 5. osoby świadczące pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy,  w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 6. stażystów,
 7. wolontariuszy.

Zgłoszeń nieprawidłowości można dokonywać przy pomocy wzoru formularza zgłoszenia przy użyciu poufnych kanałów zgłoszeń za pomocą:

 1.  poczty elektronicznej na adres: ,
 2. w formie listownej na adres Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, 46 -100 Namysłów z dopiskiem na kopercie "Koordynator ds. naruszeń – do rąk własnych",
 3. osobiście do Koordynatora ds. naruszeń, który dokumentuje zgłoszenie na druku formularza zgłoszenia, który zostaje podpisany przez osobę dokonującą zgłoszenia,
 4. telefonicznie do Koordynatora ds. naruszeń pod numerem: 504393431; który dokumentuje zgłoszenie na druku formularza zgłoszenia oraz w postaci nagrania rozmowy.

 W Urzędzie Miejskim w Namysłowie nie dopuszcza się zgłoszeń dokonywanych anonimowo.

Każde Zgłoszenie Nieprawidłowości, niezależnie od jego sposobu dokonania, powinno być jasne  i przedstawiać wyczerpujące wyjaśnienia oraz powinno zawierać:

 1. dane osoby zgłaszającej: imię i nazwisko, stanowisko oraz miejsce pracy,
 2. datę oraz miejsce zaistnienia nieprawidłowości lub datę i miejsce pozyskania informacji o nieprawidłowościach,
 3. opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia nieprawidłowości,
 4. wskazanie podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie,
 5. wskazanie ewentualnych świadków nieprawidłowości,
 6. wskazanie wszystkich dowodów i informacji jakimi dysponuje zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania nieprawidłowości.

Koordynator ds. naruszeń jest osobą odpowiedzialną za wszczęcie oraz przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, chyba że Zgłoszenie dotyczy jego osoby.

Koordynator ds. naruszeń potwierdza przyjęcie Zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego przyjęcia, jednocześnie informując Osobę dokonującą zgłoszenia o przyznaniu statusu Sygnalisty lub o odmowie przyznania statusu Sygnalisty.

W przypadku, gdy Koordynator ds. naruszeń zdecyduje o wszczęciu postępowania wyjaśniającego, postępowanie to toczy się przed Komisją Wyjaśniającą. Nadzór nad pracą Komisji Wyjaśniającej sprawuje Koordynator ds. naruszeń.

Rozpatrzenie Zgłoszenia Nieprawidłowości następuje bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 90 dni od daty wszczęcia postępowania wyjaśniającego.

Sygnalista po zakończeniu postępowania wyjaśniającego zostaje poinformowany pisemnie o jego wyniku bez zbędnej zwłoki, w terminie do 7 dni od dnia zakończenia postępowania wyjaśniającego.

W wyniku przeprowadzonych działań następczych, zgłoszenie można uznać za:

 1. zasadne – wówczas podejmowane są odpowiednie działania naprawcze lub zawiadamiane są organy ścigania,
 2. bezzasadne – wówczas zgłoszenie zostaje oddalone.

Ochrona Sygnalisty

Obowiązuje bezwzględny zakaz podejmowania działań odwetowych wobec sygnalisty również w przypadku, gdy zgłoszenie nieprawidłowości zostało zgłoszone w dobrej wierze, a w toku postępowania wyjaśniającego wykazano, iż zgłoszona nieprawidłowość nie miała miejsca.

Sygnaliście przysługuje pełna ochrona przed działaniami odwetowymi, a także przed dyskryminacją oraz innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania.

Pracodawca zapewniając ochronę Sygnaliście w szczególności:

 1. podejmuje działania gwarantujące poszanowanie poufności, ochronę tożsamości danych na każdym etapie postępowania wyjaśniającego, jak i po jego zakończeniu z zastrzeżeniem ust. 9,
 2. doprowadza do ukarania osób podejmujących działania odwetowe zgodnie z przepisami prawa pracy.

Ochrona nie dotyczy Zgłaszającego, który jest jednocześnie sprawcą lub współsprawcą.

Osoba dokonująca Zgłoszenia w złej wierze będzie pociągnięta do odpowiedzialności na podstawie przepisów prawa pracy lub pociągnięta do odpowiedzialności odszkodowawczej.