Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza Namysłowa w 2022 roku (VIII kadencja)

 • Zarządzenie Nr 786/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2022 rok
 • Zarządzenie Nr 787/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 3 stycznia 2022 roku w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2022 roku
 • Zarządzenie Nr 788/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 3 stycznia 2022 roku w sprawie pełnomocnictwa do udzielania zamówień publicznych i składania oświadczeń woli
 • Zarządzenie Nr 789/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 3 stycznia 2022 roku w sprawie powołania Pełnomocnika Burmistrza Namysłowa ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
 • Zarządzenie Nr 790/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 3 stycznia 2022 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania informacji i decyzji
 • Zarządzenie Nr 791/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 3 stycznia 2022 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania informacji i decyzji
 • Zarządzenie Nr 792/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania informacji i decyzji
 • Zarządzenie Nr 793/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania informacji
 • Zarządzenie Nr 794/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania informacji
 • Zarządzenie Nr 795/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania informacji
 • Zarządzenie Nr 796/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania informacji
 • Zarządzenie Nr 797/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2022 rok
 • Zarządzenie Nr 798/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 5 stycznia 2022 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych   z naborem kandydatów na stanowisko ds. administrowania lokalami gminnymi i opłaty adiacenckiej w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 799/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 5 stycznia 2022 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych   z naborem kandydatów na stanowisko ds. ochrony i kształtowania krajobrazu w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 800/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 5 stycznia 2022 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych   z naborem kandydatów na stanowisko ds. ewidencji ludności w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 801/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2022 roku
 • Zarządzenie Nr 802/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2022/2023
 • Zarządzenie Nr 803/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023
 • Zarządzenie Nr 804/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 13 stycznia 2022 roku w sprawie powołania Dyrektora Namysłowskiego Ośrodka Kultury w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 805/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Komisji do opiniowania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych dla osób fizycznych zamieszkałych na terenie Gminy Namysłów za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym
 • Zarządzenie Nr 806/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 stycznia 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dotacje z budżetu Gminy Namysłów z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku.
 • Zarządzenie Nr 807/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 17 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 474/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 września 2020 r.  w sprawie wprowadzenia regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Urzędzie Miejskim w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 808/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 18 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2022 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i zespołach szkolno-przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Namysłów
 • Zarządzenie Nr 809/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej, która będzie właściwa do przeprowadzenia postępowania o udzielanie zamówienia publicznego na sprzedaż energii elektrycznej w 2023 roku
 • Zarządzenie Nr 810/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie wprowadzenia i stosowania Strategii Marki Gminy Namysłów wraz z Systemem Identyfikacji Wizualnej
 • Zarządzenie Nr 811/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie użyczenia lokali użytkowych należących do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 812/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2022 roku
 • Zarządzenie Nr 813/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2022 rok
 • Zarządzenie Nr 813A/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2022 rok
 • Zarządzenie Nr 814/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji z budżetu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Namysłów w 2022 r.
 • Zarządzenie Nr 815/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2022 roku
 • Zarządzenie Nr 816/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2022 rok
 • Zarządzenie Nr 817/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 lutego 2022 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na dotacje z budżetu Gminy Namysłów z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 r.
 • Zarządzenie Nr 818/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 819/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2022 roku
 • Zarządzenie Nr 820/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2022 roku
 • Zarządzenie Nr 821/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2022 roku
 • Zarządzenie Nr 822/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 10 lutego 2022 roku w sprawie najmu lokali użytkowych należących do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 823/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 10 lutego 2022 roku w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Namysłów wykorzystywanych na cele rolne i inne niż rolne
 • Zarządzenie Nr 824/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 10 lutego 2022 roku w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 825/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 10 lutego 2022 roku w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 826/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2022 rok
 • Zarządzenie Nr 827/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2022 roku
 • Zarządzenie Nr 828/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2022 roku
 • Zarządzenie Nr 829/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2022 rok
 • Zarządzenie Nr 830/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2022 rok
 • Zarządzenie Nr 831/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2022 roku
 • Zarządzenie Nr 832/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 3 w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 833/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 834/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Głuszynie
 • Zarządzenie Nr 835/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2022 roku
 • Zarządzenie Nr 836/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2022 roku
 • Zarządzenie Nr 837/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie powołania Namysłowskiej Rady do spraw Rodziny
 • Zarządzenie Nr 838/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko ds. inwestycji i remontów w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 839/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Namysłów wykorzystywanych na cele rolne i inne niż rolne
 • Zarządzenie Nr 840/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie użyczenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 841/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 842/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 843/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 844/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 845/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia do przeprowadzania postępowań oraz wydawania decyzji
 • Zarządzenie Nr 846/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia do przeprowadzania postępowań oraz wydawania decyzji
 • Zarządzenie Nr 847/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia do przeprowadzania postępowań oraz wydawania decyzji
 • Zarządzenie Nr 848/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia do przeprowadzania postępowań
 • Zarządzenie Nr 849/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia do przeprowadzania postępowań
 • Zarządzenie Nr 850/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia do przeprowadzania postępowań
 • Zarządzenie Nr 851/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia do przeprowadzania postępowań
 • Zarządzenie Nr 852/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia do przeprowadzania postępowań
 • Zarządzenie Nr 853/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia do przeprowadzania postępowań
 • Zarządzenie Nr 854/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia do przeprowadzania postępowań
 • Zarządzenie Nr 855/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia do przeprowadzania postępowań
 • Zarządzenie Nr 856/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia do przeprowadzania postępowań
 • Zarządzenie Nr 857/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie nabycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 858/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko ds. drogownictwa w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 859/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 3 w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 860/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 861/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Głuszynie
 • Zarządzenie Nr 862/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie zasad wprowadzenia i realizacji Budżetu Obywatelskiego Namysłowa na 2022 rok
 • Zarządzenie Nr 863/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie najmu oraz użyczenia lokali użytkowych przeznaczonych na działalność gospodarczą należących do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 864/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2022 roku
 • Zarządzenie Nr 865/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na dotacje z budżetu Gminy Namysłów z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2022 roku
 • Zarządzenie Nr 866/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzania postępowań, weryfikacji wniosków i wydawania decyzji
 • Zarządzenie Nr 867/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzania postępowań, weryfikacji wniosków i wydawania decyzji
 • Zarządzenie Nr 868/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzania postępowań, weryfikacji wniosków i wydawania decyzji
 • Zarządzenie Nr 869/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzania postępowań oraz weryfikacji wniosków
 • Zarządzenie Nr 870/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzania postępowań oraz weryfikacji wniosków
 • Zarządzenie Nr 871/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzania postępowań oraz weryfikacji wniosków
 • Zarządzenie Nr 872/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzania postępowań oraz weryfikacji wniosków
 • Zarządzenie Nr 873/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzania postępowań oraz weryfikacji wniosków
 • Zarządzenie Nr 874/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzania postępowań oraz weryfikacji wniosków
 • Zarządzenie Nr 875/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzania postępowań oraz weryfikacji wniosków
 • Zarządzenie Nr 876/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzania postępowań oraz weryfikacji wniosków
 • Zarządzenie Nr 877/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzania postępowań oraz weryfikacji wniosków
 • Zarządzenie Nr 878/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzania postępowań
 • Zarządzenie Nr 879/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzania postępowań
 • Zarządzenie Nr 880/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzania postępowań
 • Zarządzenie Nr 881/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmian dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 • Zarządzenie Nr 882/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2022 roku
 • Zarządzenie Nr 883/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2022 rok
 • Zarządzenie Nr 884/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie odwołania gminnego koordynatora do spraw szczepień przeciwko COVID-19
 • Zarządzenie Nr 885/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia do przyznawania Karty Dużej Rodziny oraz przekazywania informacji z realizacji ustawy o Karcie Dużej Rodziny
 • Zarządzenie Nr 886/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2022 rok
 • Zarządzenie Nr 887/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 3 w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 888/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 889/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Głuszynie
 • Zarządzenie Nr 890/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej i celowej budżetu gminy w 2022 roku
 • Zarządzenie Nr 891/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 • Zarządzenie Nr 892/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola nr 3 w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 893/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 894/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Głuszynie
 • Zarządzenie Nr 895/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 896/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki gminnej Zakład Administracji Nieruchomości „ZAN” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 897/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki gminnej Namysłowski Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 898/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2022 roku
 • Zarządzenie Nr 900/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie pełnomocnictwa do udzielania zamówień publicznych i składania oświadczeń woli
 • Zarządzenie Nr 901/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rejestracji społecznych opiekunów kotów wolno żyjących na terenie gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 902/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2022 roku
 • Zarządzenie Nr 903/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 • Zarządzenie Nr 904/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2022 roku
 • Zarządzenie Nr 905/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego
 • Zarządzenie Nr 906/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2021 rok
 • Zarządzenie Nr 907/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzania postępowań
 • Zarządzenie Nr 908/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzania postępowań
 • Zarządzenie Nr 909/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 910/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 911/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Namysłów wykorzystywanych na cele rolne i inne niż rolne
 • Zarządzenie Nr 912/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Namysłów wykorzystywanych na cele rolne i inne niż rolne
 • Zarządzenie Nr 913/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko ds. inwestycji i remontów w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 914/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko ds. drogownictwa w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 915/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 • Zarządzenie Nr 916/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2022 roku
 • Zarządzenie Nr 917/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2022 rok
 • Zarządzenie Nr 918/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 2 maja 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2022 rok
 • Zarządzenie Nr 920/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2022 roku
 • Zarządzenie Nr 921/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2022 roku
 • Zarządzenie Nr 922/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie zmian dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 • Zarządzenie Nr 923/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 924/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 925/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 926/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 928/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie zmian dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 • Zarządzenie Nr 929/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2022 roku
 • Zarządzenie Nr 930/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Namysłów za 2021 rok
 • Zarządzenie Nr 931/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w funkcjonowaniu przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Namysłów, w roku szkolnym 2021/2022
 • Zarządzenie Nr 932/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 24 maja 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 933/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Namysłów za 2021 rok
 • Zarządzenie Nr 934/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 935/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 936/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowych zabudowanych oddanych w użytkowanie wieczyste na cele garażowe, dla których upłynął okres użytkowania wieczystego stanowiących własność Gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 937/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie użyczenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 938/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Namysłów wykorzystywanych na cele rolne i inne niż rolne
 • Zarządzenie Nr 939/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie zmian dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 • Zarządzenie Nr 940/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2022 roku
 • Zarządzenie Nr 941/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2022 roku
 • Zarządzenie Nr 942/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2022 rok
 • Zarządzenie Nr 943/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie, dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 945/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2022 rok
 • Zarządzenie Nr 947/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie zmian dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 • Zarządzenie Nr 948/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2022 roku
 • Zarządzenie Nr 949/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2022 roku
 • Zarządzenie Nr 950/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia czynności związanych z uzupełnieniem składu Namysłowskiej Rady Seniorów
 • Zarządzenie Nr 952/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 17 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia zmian w składzie Namysłowskiej Rady Seniorów
 • Zarządzenie Nr 953/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 954/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2022 roku
 • Zarządzenie Nr 955/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Namysłowskiej Rady Gospodarczej przy Burmistrzu Namysłowa oraz określenia zadań, zasad i trybu jej działania
 • Zarządzenie Nr 956/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2022 roku
 • Zarządzenie Nr 957/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie zmian dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 • Zarządzenie Nr 958/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 czerwca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 959/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie użyczenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 960/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Namysłów wykorzystywanych na cele rolne i inne niż rolne
 • Zarządzenie Nr 961/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie najmu lokali użytkowych należących do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 962/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko ds. drogownictwa w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 963/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2022 rok
 • Zarządzenie Nr 964/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2022 rok
 • Zarządzenie Nr 965/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2022 roku
 • Zarządzenie Nr 966/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2022 roku
 • Zarządzenie Nr 967/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na stanowisko Sekretarza Gminy w Urzędzie Miejskim w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 968/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2022 roku
 • Zarządzenie Nr 969/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2022 roku
 • Zarządzenie Nr 970/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2022 roku
 • Zarządzenie Nr 971/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • Zarządzenie Nr 972/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2022 roku
 • Zarządzenie Nr 973/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie zmian dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 • Zarządzenie Nr 974/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania "Strategii Rozwoju Gminy Namysłów do roku 2030"
 • Zarządzenie Nr 975/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 13 lipca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 977/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie najmu lokali użytkowych i mieszkaniowych należących do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 979/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów uchwał w sprawie nadania statutów sołectw Gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 980/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia regulaminu konkursu na różnorodne formy twórczości artystycznej związanej z tradycją dożynkową
 • Zarządzenie Nr 981/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2022 roku
 • Zarządzenie Nr 982/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie zmian dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 • Zarządzenie Nr 983/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2022 roku
 • Zarządzenie Nr 984/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 21 lipca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • Zarządzenie Nr 986/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamiennej
 • Zarządzenie Nr 989/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2022 roku
 • Zarządzenie Nr 990/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2022 rok
 • Zarządzenie Nr 991/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2022 rok
 • Zarządzenie Nr 992/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2022 roku
 • Zarządzenie Nr 994/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 995/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 996/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 997/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 998/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 999/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 1000/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie najmu lokali użytkowych należących do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 1001/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 1002/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2022 roku
 • Zarządzenie Nr 1013/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej i celowej budżetu gminy w 2022 roku
 • Zarządzenie Nr 1014/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2022 roku
 • Zarządzenie Nr 1015/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 • Zarządzenie Nr 1017/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2022 roku
 • Zarządzenie Nr 1018/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Namysłów wykorzystywanych na cele rolne i inne niż rolne
 • Zarządzenie Nr 1019/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie przedstawienia informacji za pierwsze półrocze 2022 roku o przebiegu wykonania budżetu Gminy Namysłów, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Namysłowskiego Ośrodka Kultury
 • Zarządzenie Nr 1024/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2022 rok
 • Zarządzenie Nr 1027/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 5 września 2022 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2022 roku w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022
 • Zarządzenie Nr 1033/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 września 2022 r. w sprawie najmu lokali użytkowych i mieszkaniowych należących do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Namysłów
 • Zarządzenie Nr 1034/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 września 2022 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 1035/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 września 2022 r. w sprawie zbycia nieruchomości
 • Zarządzenie Nr 1036/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 9 września 2022 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2022 roku
 • Zarządzenie Nr 1038/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 13 września 2022 r. w sprawie zmian dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 • Zarządzenie Nr 1039/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 13 września 2022 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2022 roku
 • Zarządzenie Nr 1040/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 13 września 2022 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2022 roku
 • Zarządzenie Nr 1041/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 13 września 2022 r. w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia czynności związanych z uzupełnieniem składu Namysłowskiej Rady Seniorów
 • Zarządzenie Nr 1043/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki gminnej Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 1047/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 21 września 2022 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki gminnej Zakład Administracji Nieruchomości „ZAN” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 1056/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 27 września 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej odwołania ze stanowiska wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Stanisława Reymonta w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 1057/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 września 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Stanisława Reymonta w Namysłowie
 • Zarządzenie Nr 1058/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 września 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z szaletu publicznego na terenie dworca PKP w Namysłowie