Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503) oraz uchwały Rady Miejskiej w Namysłowie Nr 394//VIII/21 z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie odbędzie się w dniach od 21 maja 2022 r. do 10 czerwca 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie ul. Stanisława Dubois 3, w pokoju nr 38B, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:30.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 03 czerwca 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie ul. Stanisława Dubois 3, w Dużej Sali Narad, o godz. 8:30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Namysłowa, na adres Urzędu Miejskiego w Namysłowie ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 czerwca 2022 r. Ponadto uwagi mogą być wnoszone za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres .

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5 w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.), w związku z postępowaniem w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wyżej wymienionego planu miejscowego, w miejscu i czasie wyłożenia projektu planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy tj. projektem planu miejscowego, uzgodnieniem stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko, prognozą oddziaływania na środowisko oraz wymaganymi opiniami.

Uwagi i wnioski w postępowaniu należy składać w formie pisemnej do Burmistrza Namysłowa, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 czerwca 2022 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków w niniejszym postępowaniu jest Burmistrz Namysłowa.

BURMISTRZ NAMYSŁOWA
/-/ DR BARTŁOMIEJ STAWIARSKI

Materiały do pobrania:

Klauzula RODO
Informacja Burmistrza Namysłowa o przetwarzaniu danych osobowych.

Na podstawie art. 8a pkt 1, 2, 3, art. 8b, art. 11a i art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503.), w związku z przetwarzaniem przez Burmistrza Namysłowa danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań  dotyczących sporządzenia aktów planistycznych informuję o: możliwości składania wniosków/uwag do projektów uchwał o planach miejscowych oraz o terminach składania wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz

informuję:

 1. złożenie wniosku/uwagi stanowić będzie odpowiedź na Ogłoszenie Burmistrz Namysłowa;
 2. administratorem podanych danych osobowych we wniosku/uwadze jest Burmistrz Namysłowa z siedzibą ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów i są one podawane w celu składania wniosków/uwag do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
 3. składający wniosek/uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 4. podane dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym jako dokumenty kategorii "A" (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby Archiwum Zakładowego (Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów)
 5. w przypadku kiedy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest sporządzany przez wykonawcę wyłonionego w drodze przeprowadzonego przetargu, podane dane osobowe będą udostępnione Wykonawcy w zakresie niezbędnym do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (odbiorcą danych osobowych w przypadku projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru: Kamienna jest Pracownia Projektowo-Usługowa „Maluga” Bartosz Maluga z siedzibą ul. Blacharska 24, 53-206 Wrocław.
 6. składający wniosek/uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 7. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy;
 8. konsekwencją niepodania danych jest pozostawienie wniosku/uwagi bez rozpoznania;
 9. podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi: - art. 11 pkt 1 i pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) lub - art. 17 pkt 1 i pkt 11 w związku z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) tzn. dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 10. składający wniosek/uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wniosek/uwagę – wobec przetwarzania podanych danych osobowych;
 11. dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: iod@namyslow.eu