Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym ograniczonym na oddanie w najem lokalu użytkowego w Namysłowie

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021 r. poz. 2213), w związku z zarządzeniem Nr 863/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie najmu oraz użyczenia lokali użytkowych przeznaczonych na działalność gospodarczą należących do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Namysłów.

Burmistrz Namysłowa ogłasza
I publiczny przetarg ustny ograniczony

na oddanie w najem lokalu użytkowego, o powierzchni 226,45 m2, stanowiącego własność Gminy Namysłów położonego w Namysłowie przy ul. Rynek - Ratusz, na dz. nr 952 k.m. 7, KW OP1U/00021659/7.

Wyżej wymieniony lokal użytkowy zostanie przeznaczony na prowadzenie działalności gastronomicznej.

Lokal jest wolny od obciążeń, wyposażony w instalację wodno-kanalizacyjną i elektryczną. Koszt wyposażenia lokalu zgodnie z ich przeznaczeniem ponosi najemca, bez możliwości żądania rozliczania go w trakcie najmu lub w chwili zwrotu lokalu.

Powierzchnia lokalu wynosi 226,45 m2.

Cena wywoławcza netto miesięcznej stawki czynszu za 1 m2 powierzchni lokalu wraz z gruntem wynosi 16,67 zł (słownie złotych: szesnaście złotych 67/100 zł).

Do stawki czynszu doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%.

Postępowanie w licytacji nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej netto za 1 m2, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 14 czerwca 2022r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, budynek A, (mała sala narad).

Najemca wyłoniony w przetargu zobowiązany będzie ponadto do ponoszenia kosztów zużycia mediów oraz podatku od nieruchomości.

Opłaty czynszu z tytułu najmu lokalu regulowane są miesięcznie do 25-tego dnia każdego miesiąca.

Stawki czynszu ulegają corocznie zmianie w zależności od prognozowanego średniorocznego wskaźnika cen, towarów i usług konsumpcyjnych.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 100,00 zł, najpóźniej do dnia 08 czerwca 2022r. na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr 78 8890 0001 0000 1124 2000 0005 w banku Spółdzielczym w Namysłowie.

Wpłacone wadium zalicza się na poczet czynszu najmu osobie, która wygra przetarg. W przypadku wycofania się z zawarcia umowy uczestnika, który wygrał przetarg, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone na wskazany rachunek bankowy. Umowa najmu zostanie zawarta w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na okres 3 lat.

Burmistrz może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.

Ogłoszenie zostanie zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie w Biuletynie Informacji Publicznej tut. urzędu, w prasie i na tablicy ogłoszeń Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami, budynek B, w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, tel. 77 419-03-77 (w godzinach pracy Urzędu).

Namysłów, 06 maja 2022 r.

Burmistrz Namysłowa
/-/ dr Bartłomiej Stawiarski