Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Miejskiej w Namysłowie w 2019 roku (VIII kadencja)

 • Uchwała Nr 21/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 9 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały
 • Uchwała Nr 22/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 9 stycznia 2019 r. powołania Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 23/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 9 stycznia 2019 r. wyboru przewodniczącego Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 24/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie skargi na działanie dyrektora i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Kamiennej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 25/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany w statucie Żłobka w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 26/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Namysłów oraz dokumentów określających spełnianie tych kryteriów, a także określenia liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 27/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Namysłów oraz dokumentów określających spełnianie tych kryteriów, a także określenia liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 28/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie porozumienia z Gminą Opole
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 29/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Namysłów w 2019 roku
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 30/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 31/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 32/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 33/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów, rad sołeckich i zarządów osiedli na terenie Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 34/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 35/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie na 2019 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 36/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rady Miejskiej w Namysłowie na 2019 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 37/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Namysłowie na 2019 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 38/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Namysłowie na 2019 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 39/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Namysłowie na 2019 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 40/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Namysłowie na 2019 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 41/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 42/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zasięgnięcia opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu dotyczącej rozwiązania Straży Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały
 • Uchwała Nr 43/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy rondu
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 44/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 45/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Namysłów
  Projekt uchwały
 • Uchwała Nr 46/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Namysłów oraz określenia granice ich obwodów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 47/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom oddziałów klas VI Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 48/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom oddziałów klas VI Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Stanisława Reymonta w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcję dyrektora, wicedyrektora i inne stanowisko kierownicze w przedszkolu, szkole lub zespole oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
  Projekt uchwały
 • Uchwała Nr 49/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Nr 2 w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 50/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 51/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 5 umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pn. "Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego" pomiędzy Gminą Namysłów a Gminą Wilków, Gminą Świerczów, Gminą Domaszowice, Gminą Pokój
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 52/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie na lata 2019-2021.
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 53/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 54/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 55/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwały
 • Uchwała Nr 56/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 57/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 58/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie Budżetu Obywatelskiego Namysłowa na 2019 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 59/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 6 umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pn. "Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego" pomiędzy Gminą Namysłów a Gminą Wilków, Gminą Świerczów, Gminą Domaszowice, Gminą Pokój
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Namysłów
  Projekt uchwały
 • Uchwała Nr 60/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Namysłowie na 2019 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 61/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Nr 2 w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 62/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcję dyrektora, wicedyrektora i inne stanowisko kierownicze w przedszkolu, szkole lub zespole oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 63/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Woskowice Małe
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 64/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 65/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 66/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 67/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Namysłów w 2019 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego
  Projekt uchwały
 • Uchwała Nr 68/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 kwietnia 2019 r.w sprawie zmiany uchwały Nr 58/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie  Budżetu Obywatelskiego Namysłowa na 2019 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 69/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 70/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 71/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 72/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie skargi na działalność Burmistrza Namysłowa
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 73/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie skargi na działalność Burmistrza Namysłowa
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 74/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego zmiany przeznaczenia działki nr 63/1 położonej w Namysłowie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 75/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 2 w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 76/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała 
 • Uchwała Nr 77/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane
  Projekt uchwały | Uchwała 
  • Pismo IN.I.743.3.3.2019.AD z dnia 8 lipca 2019 r. Wojewody Opolskiego stwierdzające nieważność uchwały Nr 77/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 maja 2019 r.
 • Uchwała Nr 78/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Namysłowskiego na realizację zadania pn. "Modernizacja chodnika przy drodze powiatowej Nr DP 1102 O w miejscowości Kowalowice"
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 79/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jastrzębie
  Projekt uchwały | Uchwała
  • Pismo IN.I.743.48.2019.AB z dnia 5 lipca 2019 r. Wojewody Opolskiego stwierdzające nieważność uchwały Nr 79/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 maja 2019 r.
 • Uchwała Nr 80/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 15 lat
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego
  Projekt uchwały 
 • Uchwała Nr 81/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 82/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 83/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 84/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych oraz zaciągnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 85/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 784/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 86/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Namysłowa wotum zaufania
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 87/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Namysłów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 88/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Namysłów za 2018 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 89/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Namysłowa
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 90/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Gminy Namysłów z Lokalnego Centrum Rozwoju "Samorządowa Polska" Namysłów Sp. z o.o. z siedzibą w Namysłowie oraz na wystąpienie Gminy Namysłów ze spółki Krajowy Fundusz Seniora Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 91/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 92/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Namysłów oraz określenia granic ich obwodów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 93/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Objazda
  Projekt uchwały | Uchwała
  • Pismo IN.I.743.65.2019.AB z dnia 31 lipca 2019 r. Wojewody Opolskiego stwierdzające nieważność części uchwały Nr 93/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 czerwca 2019 r.
  • Postanowienie IN.I.743.65.2019.AB z dnia 5 sierpnia 2019 r. Wojewody Opolskiego w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej
 • Uchwała Nr 94/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Michalice
  Projekt uchwały | Uchwała
  • Pismo IN.I.743.66.2019.AB z dnia 30 lipca 2019 r. Wojewody Opolskiego stwierdzające nieważność części  uchwały Nr 94/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 czerwca 2019 r.
 • Uchwała Nr 95/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 96/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Namysłów na lata 2018-2021
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 97/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 98/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Namysłów za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 99/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 100/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 101/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 102/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkanki Jastrzębia
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 103/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie wniosku o nieupublicznianie danych osobowych podczas sesji Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 104/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie skargi na działanie dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 105/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 106/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 107/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zniesienia ochrony prawnej drzew uznanych za pomnik przyrody
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 108/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie obciążenia hipoteką umowną nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 109/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 110/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 111/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 112/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 113/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 114/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szklono-Przedszkolnego w Jastrzębiu
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 115/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bukowa Śląska
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 116/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
  • Pismo IN.I.743.77.2019.AB z dnia 2 września 2019 r. Wojewody Opolskiego stwierdzające w części nieważność Uchwały Nr 116/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 lipca 2019 r.
 • Uchwała Nr 117/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 118/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 119/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik
  Projekt uchwały
 • Uchwała Nr 120/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 6 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek na terenie Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 121/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję w latach 2020-2023
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 122/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 września 2019 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kluczborku na kadencję w latach 2020-2023
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 123/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do inicjatywy pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 września 2019 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Namysłów
  Projekt uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 września 2019 r. w sprawie wzniesienia pomnika „Rzeź Wołyńska”
  Projekt uchwały
 • Uchwała Nr 124/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 września 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XXV/255/09 w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 125/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 126/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 127/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 797/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 marca 2018 r. dotyczącej wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Namysłów w roli partnera do przygotowania i realizacji projektu pn. "Wzrost jakości usług administracyjnych w Dzierżoniowie, Kluczborku, Kędzierzynie-Koźlu, Namysłowie, Prudniku" w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 konkurs nr POWR.02.18.00-IP.01-00-001/18
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 128/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 września 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 129/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także kryteria i tryb przyznawania oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 130/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 września 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwały
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 września 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
  Projekt uchwały
 • Uchwała Nr 131/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 września 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik
  Projekt uchwały | Uchwała
  • Uchwała Nr 28/42/2019 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 29 października 2019 r. stwierdzająca nieważność Uchwały Nr 131/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 września 2019 r.
 • Uchwała Nr 132/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 września 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 133/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 134/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 września 2019 r. w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 135/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 września 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVII/203/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie opłat od posiadania psów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 136/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu
  Projekt uchwały | Uchwały
 • Uchwała Nr 137/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 138/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 września 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłat adiacenckich
  Projekt uchwały
 • Uchwała Nr 139/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 września 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na przeprowadzone ustalenie granic w m. Głuszyna
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 140/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 141/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie odwołania koordynatorów Młodzieżowej Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 142/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie powołania koordynatorów Młodzieżowej Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 143/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 144/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 145/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 146/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jastrzębie
  Projekt uchwały | Uchwała
  • Pismo IN.I.743.96.2019.KD Wojewody Opolskiego z dnia 29 listopada 2019 roku stwierdzająca nieważność § 6 ust. 1, § 6 ust. 8, § 7 ust. 1, § 7 ust. 9, § 8 ust. 1 oraz § 8 ust. 8 pkt 2 Uchwały Nr 146/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 października 2019 r.
 • Uchwała Nr 147/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały nr 111/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 148/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 października 2019 r. sprawie zmiany uchwały nr 827/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 149/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 843/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 150/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 151/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 152/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 153/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 154/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jastrzębiu
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 155/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 156/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Namysłów a miastem Hafnarfjörður (Islandia)
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 157/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu współpracy Gminy Namysłów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 158/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Środowiskowego Domu Samopomocy
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 159/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także kryteria i tryb przyznawania oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 160/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia warunków, trybu przyznawania i maksymalnej wysokości nagród Burmistrza Namysłowa dla zawodników i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla działaczy sportowych wyróżniających się szczególną aktywnością na rzecz rozwoju i promocji sportu w Gminie Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 161/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 162/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 163/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 164/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
  • Pismo IN.I.743.120.2019.AB Wojewody Opolskiego z dnia 2 stycznia 2020 roku stwierdzająca nieważność w części Uchwały Nr 164/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 listopada 2019 r.
 • Uchwała Nr 165/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
  • Pismo IN.I.743.121.2019.AB Wojewody Opolskiego z dnia 23 grudnia 2019 roku stwierdzająca nieważność w całości Uchwały Nr 165/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 listopada 2019 r.
 • Uchwała Nr 166/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Józefków
  Projekt uchwały | Uchwała
  • Pismo IN.I.743.123.2019.AB Wojewody Opolskiego z dnia 3 stycznia 2020 roku stwierdzająca nieważność w całości Uchwały Nr 166/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 listopada 2019 r.
 • Uchwała Nr 167/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 611/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia Namysłowskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Marii Konopnickiej 2 w Namysłowie zadania własnego gminy polegającego na świadczeniu usług bieżącego utrzymania i konserwacji następujących obiektów sportowych
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 168/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 169/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Namysłowskiego na realizację zadania pn. "Modernizacja chodnika przy drodze powiatowej Nr DP 1126 O w miejscowości Krasowice"
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 170/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 171/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 172/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 listopada 2019 r. sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi na działania Zastępcy Burmistrza Namysłowa
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 173/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi mieszkańca Namysłowa
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 174/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 175/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 176/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 177/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 178/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zgłoszenia kandydata do Powiatowej Rady Rynku Pracy w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 179/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 31 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 180/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 31 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 181/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 182/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie na 2020 rok
  Projekt uchwały
 • Uchwała Nr 183/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rady Miejskiej w Namysłowie na 2020 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 184/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Namysłowie na 2020 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 185/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Namysłowie na 2020 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 186/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Namysłowie na 2020 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 187/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Namysłowie na 2020 rok
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 188/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 189/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Namysłowie
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 190/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi dotyczącej wyznaczenia ścieżki rowerowej na drodze nr 1102 O Namysłów - Objazda
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 191/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi na przebieg konkursu organizowanego przez Namysłowski Ośrodek Kultury
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 192/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie wniosku o uznanie zasadności przejęcia drogi położonej w Woskowicach Małych należącej do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 193/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Namysłów w 2020 roku
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 194/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 784/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 195/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 31 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków, trybu przyznawania i maksymalnej wysokości nagród Burmistrza Namysłowa dla zawodników i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla działaczy sportowych wyróżniających się szczególną aktywnością na rzecz rozwoju i promocji sportu w Gminie Namysłów
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 196/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa obowiązującej w Gminie Namysłów w roku szkolnym 2019/2020
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 197/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Nr 198/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 31 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Namysłów”
  Projekt uchwały | Uchwała
 • Uchwała Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłat adiacenckich
  Projekt uchwały