Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zwołaniu XLIX sesji Rady Miejskiej w Namysłowie

Or.0002.7.2022.JC Namysłów, dnia 20.06.2022 r.

ZAWIADOMIENIE
o zwołaniu XLIX sesji Rady Miejskiej w Namysłowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) zwołuję XLIX sesję Rady Miejskiej w Namysłowie, która odbędzie się 30 czerwca 2022 r. (czwartek) o godz. 9:00 w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. St. Dubois 3.

Porządek obrad (wraz z projektem uchwały):

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 3. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Namysłów za 2021 rok.
 4. Debata nad raportem o stanie Gminy Namysłów za 2021 rok.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
 8. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawach:
  1) udzielenia Burmistrzowi Namysłowa wotum zaufania,
  2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Namysłów za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok,
  3) zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Namysłów za 2021 rok,
  4) absolutorium dla Burmistrza Namysłowa,
  5) nadania tytułu „Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów” Panu Zbigniewowi Konwantowi,
  6) nadania tytułu „Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów” Panu Stanisławowi Wojtasikowi,
  7) przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów uchwał w sprawie nadania statutów sołectw Gminy Namysłów,
  8) rozpatrzenia skargi mieszkanki ul. Bohaterów Warszawy w Namysłowie,
  9) rozpatrzenia wniosku mieszkańca Namysłowa,
  10) nadania nazwy rondu,
  11) określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania oraz trybu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Namysłów do roku 2030,
  12) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów,
  13) uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów,
  14) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Minkowskie, Żaba Duża,
  15) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Namysłowie (dz. nr 25/1, dz. nr 24/6),
  16) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Namysłowie (dz. nr 25/2, dz. nr 24/7),
  17) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Namysłowie (dz. nr 24/8),
  18) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Namysłowie (dz. nr 24/9),
  19) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Namysłowie (dz. nr 24/10),
  20) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Nowych Smarchowicach (dz. nr 126/3),
  21) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Ligotka (dz. nr 300),
  22) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Namysłowie (dz. nr. 435/13),
  23) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Głuszynie (dz. nr 571/2),
  24) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym (dz. nr 2/6),
  25) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym (dz. nr 2/6),
  26) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym (dz. nr 2/6),
  27) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 10 w trybie bezprzetargowym (dz. nr 2/6),
  28) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym (dz. nr 856/6),
  29) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym (dz. nr 856/6),
  30) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym (dz. nr 868),
  31) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym (dz. nr 943/1),
  32) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym (dz. nr 1047/5),
  33) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym (dz. nr 1047/5),
  34) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym (dz. nr 1157/16),
  35) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym (dz. nr 1152/2, dz. nr 571/29),
  36) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym (dz. nr 1152/2, dz. nr 571/29),
  37) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym (dz. nr 1078/6),
  38) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym (dz. nr 1078/6),
  39) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym (dz. nr 1073/2),
  40) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym (dz. nr 1073/2),
  41) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym (dz. nr 6),
  42) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym (dz. nr 148/9),
  43) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym (dz. nr 950/16),
  44) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym (dz. nr 951),
  45) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym (dz. nr 1021/3),
  46) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 w trybie bezprzetargowym (dz. nr 1032/7),
  47) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 (dz. nr 22),
  48) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 (dz. nr 6),
  49) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów do lat 3 (dz. nr 192),
  50) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych Gminy Namysłów za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu,
  51) określenia średniej ceny jednostki paliwa obowiązującej w Gminie Namysłów w roku szkolnym 2022/2023,
  52) przyjęcia od Województwa Opolskiego przez Gminę Namysłów do realizacji zadania publicznego,
  53) zmiany uchwały w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
  54) zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości,
  55) określenia zakresu pomocy udzielonej przez Gminę Namysłów obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
  56) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2036,
  57) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok,
  58) udzielenia pożyczki dla spółki gminnej Zakład Administracji Nieruchomości „ZAN”Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Namysłowie.
 9. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Miejskiej.
 10. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady
/-/ Jacek Ochędzan