Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr LII/22 z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2022 roku

Protokół Nr LII/22
z sesji Rady Miejskiej w Namysłowie,
która odbyła się w dużej sali narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie
27 października 2022 roku o godz. 9.00

Ad. 1.

Przewodniczący Rady Jacek Ochędzan o godzinie 9.05 otworzył LII sesję Rady Miejskiej w Namysłowie. Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 20 radnych (zał. nr 1 do protokołu), co oznacza prawomocność obrad. Nieobecny był Radny Jacek Fior.

Przewodniczący Rady zgłosił wniosek o wycofanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkanki Namysłowa z porządku obrad oraz wprowadzenie do porządku obrad po punkcie 6) projektów uchwał w sprawach:

 • wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej miejscowości Nowy Folwark,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania oraz trybu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Namysłów do roku 2030,
 • udzielenia pomocy rzeczowej dla Gminy Jaremcze na Ukrainie,
 • zlecenia kontroli doraźnej nie przewidzianej w rocznym planie pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie.

Przewodniczący poinformował, że w związku z wprowadzeniem projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Gminy Jaremcze na Ukrainie zaktualizowane zostały projekty uchwał w sprawach:

 • zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2036,
 • zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok.

Więcej uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad zmianą porządku obrad.

„Za” zmianą porządku obrad głosowało 20 Radnych, głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było.

Po zmianach porządek obrad sesji przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja na temat aktualnej sytuacji finansowej oraz planów na przyszłość Namysłowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
 3. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
 6. Sprawy różne i wolne wnioski.
 7. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawach:
  1) rozpatrzenia skargi mieszkańca Namysłowa,
  2) wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego, położonego w Namysłowie,
  3) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym, położonej w Józefkowie,
  4) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym, położonej w Józefkowie,
  5) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Smarchowice Śląskie,
  6) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej miejscowości Nowy Folwark,
  7) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania oraz trybu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Namysłów do roku 2030,
  8) udzielenia pomocy rzeczowej dla Gminy Jaremcze na Ukrainie,
  9) zlecenia kontroli doraźnej nie przewidzianej w rocznym planie pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie,
  10) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2036,
  11) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok.
 8. Przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Miejskiej.
 9. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący powitał wszystkich obecnych na sesji.

Ad. 2.

Prezes Zarządu Namysłowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Agnieszka Kruk poinformowała, że Radni otrzymali, przed sesją, rachunek zysków i strat, bilans oraz wykonanie za I półrocze 2022 r. Pani Prezes poinformowała, że od lipca 2021 r. Spółka realizuje kontrakt na poziomie prawie 100%. W bieżącym miesiącu wynik kontraktu wynosi 96%. Zdaniem Pani Prezes świadczy to o tym, że NCZ korzysta ze wszystkich możliwości przychodowych, jakie gwarantuje NFZ z tytułu podpisanych umów. W I kwartale 2022 r. nadwykonania wyniosły ponad 360 tys. zł, a w II ponad 243 tys. zł. Działania Spółki są realizowane w ramach oddziału internistycznego, chirurgicznego, urologicznego, ginekologicznego, paliatywnego i ZOL oraz poradni chirurgicznej, urazowo-ortopedycznej, ginekologicznej, kardiologicznej, diabetologicznej, psychiatrycznej, gabinetów fizjoterapii i diagnostyki endoskopowej. Pani Prezes poinformowała, że strata Spółki za I półrocze 2022 r. wynosi 5 mln 215 tys. zł. Następnie odniosła się do wyceny procedur medycznych od lat nieadekwatnej w stosunku do ponoszonych kosztów oraz panującej inflacji. Poinformowała, że spółka była zobligowana do wprowadzenia zapisów ustawy dotyczącej wynagrodzenia personelu medycznego i około medycznego. Z tytułu ustawy Spółka ponosi dodatkowe koszty w kwocie ponad 300 tys. zł miesięcznie i w związku z tym dostała propozycje zmian wyceny procedur medycznych, który miał zrekompensować skutki ustawy. Spółka otrzymała dodatkowo 2 mln zł w rozliczeniu półrocznym, co stanowi ok. 344 tys. zł miesięcznie. Ta wartość pokrywa skutki ustawy tych pracowników, którzy są objęci umowami o pracę. Spółka zatrudnia ok. 300 osób, a treścią ustawy objętych jest 156 osób. Pozostali są zatrudnieni na umowach kontraktowych bądź zleceń. W dalszej części odniosła się do rosnących cen gazu i energii elektrycznej. Przedstawiła wysokość podwyżek. Wyjaśniła, że w przypadku dostaw gazu i energii elektrycznej Spółka jest chroniona ustawą. Poinformowała, że trwa proces przetargowy wyłonienia dostawcy energii elektrycznej. Pani Prezes stwierdziła, że regularnie informuje właścicieli o przedstawionych kosztach i wyznała, że liczy na wsparcie w tym zakresie. Ponadto udzieliła informacji na temat realizacji bieżących inwestycji – nowe gabinety endoskopowe. Do sukcesów Pani Prezes zaliczyła modernizację izby przyjęć, pozyskanie dziewięciu nowych lekarzy oraz stworzenie dodatkowych dwudziestu miejsc w ZOL.

Przewodniczący Jacek Ochędzan zapytał o szacowaną kwotę straty w 2022 r.

Prezes Agnieszka Kruk poinformowała, że Rada Nadzorcza i właściciele otrzymali zmieniony plan finansowy związany z rosnącą inflacją. Szacowana w planie strata wynosi 9 mln 698 tys. zł. Wypowiedziała się na temat relacji przychodów, które są niższe od samych kosztów pracy. Stwierdziła, że obecnie politykę szpitali kreują samorządy decydując o ich profilu. Poinformowała, że uczesniczyła  w Warszawie na Forum Medycznym, gdzie informowano o reformie szpitalnictwa, która ma się odbyć w przyszłym roku, ale nie wiadomo w jakim zakresie.

Przewodniczący Ochędzan podziękował za działania Zarządu oraz przekazane dokumenty.

Wiceprzewodniczący Artur Włodarczyk zapytał, czy planowane jest zwiększenie kontraktu na procedury endoskopowe czy wprowadzenie usług komercyjnych w tym zakresie. Zapytał o specjalności nowych lekarzy.

Prezes Agnieszka Kruk poinformowała, że diagnostyka endoskopowa jest nielimitowana więc na pewno będą wykorzystane wszelkie możliwości gabinetu. Odbyły się rozmowy z kolejnymi lekarzami tej specjalizacji, którzy mogliby podjąć współpracę z Namysłowskim Centrum Zdrowia. Przyznała, że chciałaby zakończyć tę inwestycję w 2022 r. Poinformowała o nowych lekarzach – lekarz zabiegowy, lekarz z zakresu urologii, lekarze dyżuranci na oddziale m.in. wewnętrznym i chirurgicznym, lekarze, w tym pediatra w ramach nocnej, świątecznej opieki.

Przewodniczący Ochędzan zapytał właścicieli Spółki NCZ o plany na przyszłość dotyczące szpitala.

Radny Marcin Biliński zapytał Panią Prezes o wysokość pomocy finansowej, jaką oczekiwać będzie od właścicieli w przyszłym roku.

Pani Prezes wyjaśniła, że takie informacje są na bieżąco przekazywane właścicielom na Walnych Zgromadzeniach. Poinformowała, że najważniejsze jest dla niej utrzymanie płynności działalności szpitala. Stwierdziła, że idealnie byłoby gdyby właściciele pokryli stratę finansową za rok poprzedni, a ona obiecuje, że utrzyma płynność Spółki przez najbliższy rok.

Przewodniczący Ochędzan poruszył temat szpitala w Kup będącego spółką Samorządu Województwa. Zapytał, czy wprowadzenie dodatkowego właściciela nie rozwiązałoby problemu w NCZ.

Prezes Kruk stwierdziła, że istotną kwestią jest różnica w specyfice działania szpitala w Kup i Namysłowie. Szpital w Kup nie ma bloku operacyjnego. Wyjaśniła, że inaczej jest realizowana procedura pacjenta, który trafia niespodziewanie do szpitala, a inaczej pacjenta przyjętego do szpitala w trybie planowanym. Podkreśliła dobrą współpracę z Urzędem Marszałkowskim.

Radna Leokadia Czarny poinformowała o zmianie terminu organizacji wyjazdowej Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych w Namysłowskim Centrum Zdrowia. Zaprosiła Radnych do udziału w tej Komisji w listopadzie. Następnie poinformowała, że była zmuszona do skorzystania z usług nocnej, świątecznej opieki w szpitalu w Namysłowie i przedstawiła pozytywną opinię na temat opieki medycznej.

Prezes Agnieszka Kruk podziękowała za słowa Radnej. Podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju Spółki i zachęciła do współpracy na rzecz szpitala.

Burmistrz Namysłowa Bartłomiej Stawiarski przypomniał, że na początku bieżącego roku Radni Rady Miejskiej w Namysłowie podjęli Uchwałę intencyjną w sprawie przywrócenia w Namysłowskim Centrum Zdrowia oddziałów dziecięcego i ginekologiczno-położniczego. Zapytał, na jakim etapie jest realizacja tej Uchwały.

Prezes Agnieszka Kruk stwierdziła, że Burmistrz otrzymał od niej pisemne wyjaśnienia w tej sprawie. Zarząd NCZ wystosował pisma i przeprowadził rozmowy ze wszystkimi lokalnymi pediatrami i nie otrzymał żadnej pozytywnej odpowiedzi. W związku z brakiem odzewu wystąpiono do Ministerstwa i pozyskano lekarza z Ukrainy o specjalizacji pediatrycznej.

Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz zapytał o plany Gminy na przyszłość w zakresie finansowania szpitala. Powtórzył słowa Pani Prezes, że aby utrzymać płynność funkcjonowania Spółki konieczne jest zapewnienie wpływu gotówki. Poinformował, że strata szpitala za 2021 r. wyniosła 5 mln 600 tys. zł, a Gmina wprowadziła 1 mln 200 tys. zł

Burmistrz Stawiarski dopytał Panią Prezes, czy jej zdaniem nie ma szans na przywrócenie w namysłowskim szpitalu wspomnianych oddziałów. Przypomniał, że gdy Gmina udzielała szpitalowi wsparcia jednym z warunków było, aby zostały uregulowane zaległe składki ZUS za pracowników i płacone były składki bieżące. Zwrócił się z prośbą o informację w tym zakresie. Następnie poinformował o doniesieniach medialnych, że trzy szpitale na Opolszczyźnie otrzymały rekompensatę czy dodatek do kontraktu z NFZ do czerwca 2024 r. i zapytał, czy Zarząd NCZ Sp. z o.o. również podjął w tej sprawie działania. Ponadto poruszył temat sieci szpitali i stwierdził, że są już szpitale, które kwalifikują się do sieci szpitali z gwarancją finansowania do 2027 r. Zapytał, jak w tej sprawie wygląda sytuacja namysłowskiego szpitala. Burmistrz ustosunkował się również do pytania Starosty twierdząc, że ciężko w chwili obecnej mówić o konkretnych kwotach dofinansowania szpitala, bo Gmina jest przed konstruowaniem budżetu na 2023 r. i przed Walnym Zgromadzeniem Spółki NCZ. Burmistrz stwierdził, że chce mieć informacje o podejmowanych przez Zarząd działaniach zmierzających do wsparcia szpitala przez podmioty zewnętrzne i pewność, że zwrócenie się do właścicieli o pomoc jest czynnością ostateczną.

Starosta Gęsiarz powtórzył, że 5 mln 600 tys. zł to kwota straty szpitala za 2021 r., więc ciężko zrozumieć argumenty Burmistrza, że Gmina jest przed konstruowaniem budżetu na 2023 r. Ponadto, zdaniem Starosty, Burmistrz reprezentujący drugiego, co do wielkości właściciela szpitala, powinien znać odpowiedzi na zadane pytania.

Burmistrz Stawiarski stwierdził, że zna odpowiedzi na większość pytań, ale jest to publiczna debata na temat Namysłowskiego Centrum Zdrowia i Radni oraz mieszkańcy mają prawo wiedzieć, na co są przeznaczane środki finansowe przekazywane szpitalowi. Uznał, że pomoc Gminy na rzecz szpitala poza objęciem udziałów to również dotacje na zakup sprzętu i umorzenia podatku od nieruchomości. Poinformował, że wsparcie gminy wzrosło w tej kadencji z 300 tys. zł do 1 mln 300 tys. zł. Następnie stwierdził, że jeśli Gmina zgłasza postulat o przywrócenie oddziałów, a działania Pani Prezes ograniczają się tylko do wysłania pisma do lekarzy pediatrów to uważa, że jest to za mało. Następnie ustosunkował się do 4% różnicy własnościowej informując, że realnie jest to bardzo dużo, bo większościowy udziałowiec decyduje m.in. o wyborze Zarządu, ma 2 na 3 członków Rady Nadzorczej.

Prezes Kruk stwierdziła, że Burmistrz posiada wiedzę na temat zobowiązań względem ZUS. Spółka podpisała zobowiązania umowne wobec ZUS do regularnych spłat i co miesiąc je reguluje. Ponadto przypomniała swoją wypowiedź z okresu podjęcia uchwały, że oddział pediatryczny i ginekologiczny są oddziałami deficytowymi. Wyjaśniła, że obowiązująca procedura polega na pozyskaniu pracowników, później wystąpieniu do NFZ i przeprowadzeniu kontraktu. Poinformowała, że Spółka podjęła wszystkie możliwe działania w sprawie przywrócenia oddziału pediatrycznego i nie ma możliwości podjęcia dalszych kroków skoro nie ma zabezpieczonych zasobów medycznych. Następnie poinformowała, że do renegocjacji z NFZ zostały zaproszone wszystkie szpitale i przypomniała, że zaprosiła Burmistrza do udziału w tych rozmowach. W tym zakresie Spółka nie zaniedbała swojej współpracy z NFZ.

Burmistrz Stawiarski zauważył, że Pani Prezes nie odpowiedziała na dwa zadane przez niego pytania dotyczące choćby szpitali na Opolszczyźnie.

Pani Prezes stwierdziła, że nie wie o jakim dodatkowym wsparciu mówi Burmistrz. Spółka jest w stałym kontakcie z NFZ. Zarząd wielokrotnie uczestniczył w renegocjacjach kontraktu i podniesienia wartości wyceny punktów medycznych oraz zwiększenia wartości kontraktu na kolejne pół roku.

Burmistrz Stawiarski poinformował, że prześle wspomniany artykuł Pani Prezes. Zapytał, co z siecią szpitali. Zauważył, że w bilansie jednostki na dzień 30 września 2022 r. są zawarte zaległości zobowiązań krótkoterminowych z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń na poziomie 4 mln zł. Zapytał, co to są za zobowiązania i czy nie ma w nich składek ZUS.

Prezes Kruk powtórzyła, że Spółka podpisała umowę z ZUS o ratalnej spłacie zaległości składek ZUS, które regularnie i terminowo spłaca, płacąc jednocześnie bieżące składki. Powtórzyła też, że procedowany jest projekt ustawy dotyczący reformy szpitalnictwa, ale na Forum nie zostały przedstawione kluczowe zmiany.

Burmistrz Stawiarski ponowił pytanie o zobowiązania z bilansu. Odczytał fragment wspomnianego artykułu. Apelował, aby Pani Prezes odpowiedziała mu na Walnym Zgromadzeniu na zadane pytania, jeśli obecnie nie zna na nie odpowiedzi.

Prezes Kruk stwierdziła, że przytoczony artykuł musiał być pisany w czasie trwania negocjacji. Powtórzyła, że każdy szpital był zaproszony do negocjacji, które wynikały z wypracowania kontraktu. Szpital w Namysłowie wypracował kontrakt na bardzo dobrym poziomie. Pani Prezes stwierdziła, że te szpitale, o których mówi Pan Burmistrz musiały być wybrane do dodatkowych negocjacji być może ze względu na niższy współczynnik wypracowania kontraktu.

Księgowa NCZ Sp. z o. o. Ewa Talkowska wyjaśniła, że umowa z ZUS jest podpisana w systemie ratalnym i opiewa na 30 tys. zł miesięcznie. Ostatnią ratę trzeba spłacić w ciągu roku z możliwością rozłożenia na kolejne lata w systemie ratalnym. Księgowa poinformowała, że jeśli Spółka otrzyma wsparcie finansowe to będą mogli spłacić te zobowiązania w ciągu roku i dlatego to zostało ujęte w tej pozycji.

Radny Biliński przypomniał, że w sierpniu Radni podjęli Uchwałę o podniesieniu kapitału zakładowego Spółki NCZ o 600 tys. zł. Na sesji we wrześniu pytali Burmistrza o zwłokę w wypłacie i otrzymali odpowiedź, że Spółka nie dostarczyła dokumentów.

Prezes Kruk stwierdziła, że nie było żadnej zwłoki w przekazaniu dokumentów, więc to pytanie nie powinno być adresowane do niej.

Burmistrz Stawiarski zapytał Panią Prezes, dlaczego, w takim razie, na najbliższym Walnym korygowane będą dokumenty. Stwierdził, że dostarczone dokumenty zawierały tyle błędów merytorycznych i formalno-prawnych, że były obawy, czy Gmina może na tej podstawie przelać pieniądze i dopiero po opinii Mecenasa środki zostały przekazane. Zauważył, że nadal nie otrzymał odpowiedzi na temat sieci szpitali. Poinformował, że Starosta Prudnicki ogłosił, że szpital w Prudniku i Białej znalazł się na liście sieci placówek, którym przyznano ryczałt do czerwca 2027 r. Zapytał, czy namysłowski szpital jest w takiej samej sytuacji.

Starosta Konrad Gęsiarz ustosunkował się do tematu informując, że NFZ analizował wykonanie kontraktu ryczałtowego do końca sierpnia 2022 r. Szpital w Namysłowie wykonał 120%. Stwierdził, że nie ma zagrożenia, żeby szpital w Namysłowie nie otrzymał ryczałtu na przyszły rok.

Prezes Kruk uzupełniła informację dotyczącą dokumentacji. Stwierdziła, że wspomniane przez Burmistrza błędy były oczywistymi omyłkami pisarskimi.

Burmistrz Stawiarski ponowił pytanie o sieć szpitali i dofinansowanie do 2027 r.

Prezes Kruk wyjaśniła, że nie ma żadnych informacji z NFZ, które miałyby zagrozić namysłowskiemu szpitalowi. Zobowiązała się do zapoznania z medialnymi doniesieniami do których ustosunkuje się na kolejnej sesji.

Burmistrz Stawiarski zapytał, czy szpital w Namysłowie jest w sieci szpitali.

Prezes Kruk wyraziła zdanie, że jest.

Burmistrz Stawiarski zapytał, czy szpital w Namysłowie ma zagwarantowane finansowanie do 2027 r.

Prezes Kruk stwierdziła, że nie ma informacji, aby szpital nie miał finansowania.

Radny Wojciech Próchnicki wyraził zdanie, że sesja nie jest odpowiednim miejscem na trwającą dyskusję. Stwierdził, że w kwestii dofinansowania szpitala muszą porozumieć się właściciele. Przyznał, że chciałby na kolejnej sesji usłyszeć, że właściciele doszli do porozumienia, bo jeśli tak nie będzie to trzeba ogłosić program upadłościowy.

Burmistrz Stawiarski uznał, że mieszkańcy i Radni mają prawo znać sytuację finansową namysłowskiego szpitala, Przypomniał, że to Radni decydują nad udzieleniem szpitalowi wsparcia finansowego.

Radna Leokadia Czarny zgłosiła problem mieszkańca przedstawiony jej przed chwilą na korytarzu w Urzędzie. Zapytała jednocześnie o ilość urologów w namysłowskim szpitalu i czas oczekiwania na wizytę.

Radny Biliński poparł zdanie Burmistrza, że dyskusja o NCZ powinna odbywać się na takim forum jak teraz. Zapytał, czy Zarząd myślał o zmianie profilu szpitala w związku z różną wyceną świadczeń.

Prezes Kruk poinformowała, że decyzją NFZ z dnia 3 października 2022 r. NCZ Sp. z o.o. ma zapewniony kontrakt do 2027 r. Odpowiadając Radnej Czarny poinformowała, że w szpitalu jest 2 urologów, a następnie odniosła się do zgłoszonego tematu pacjenta. Opowiadając Radnemu Bilińskiemu stwierdziła, że zabiegi planowe można weryfikować i podchodzić do nich bardziej ekonomicznie. Namysłowskie Centrum Zdrowia działa w trybie „na ostro”. W obszarze diagnostyki endoskopowej, która jest nielimitowana szukają obszaru, aby można było poszerzyć ilość świadczeń, które mogłyby przynieść dodatkowe wpływy. Na koniec Pani Prezes zaprosiła do kontaktu w sprawie szpitala zwracając uwagę, że zawsze odpowiada na wszystkie zaproszenia.

Ad. 3.

Wiceburmistrz Krzysztof Mucha poinformował, że sprawozdanie przesłano Radnym w formie pisemnej – na wniosek Radnych, a jeżeli są pytania do sprawozdania to udzieli odpowiedzi.

Ad. 4.

Przewodniczący Rady poinformował, że wszystkie złożone zapytania i interpelacje Radnych wraz z odpowiedziami Burmistrza są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie.

Ad. 5.

Przewodniczący Rady przedstawił i omówił pisma, jakie wpłynęły do Rady od czasu ostatniej sesji. Poinformował, że był na spotkaniu z Marszałkiem, w związku z podjęciem przez Radę Miejską w Namysłowie Uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do przebudowy drogi wojewódzkiej nr 451 na odcinku od ronda im. Żołnierzy Wyklętych do firmy „Velux” w Namysłowie, jako zadania priorytetowego w roku 2022-2023. Przedstawił stanowisko UMWO w tym zakresie.

Ad. 6.

Radny Mieczysław Krzyżewski poruszył temat organizacji ruchu przy ul. Konopnickiej w Namysłowie i wnioskował o wprowadzenie na tej ulicy ruchu jednokierunkowego lub zakazu parkowania. Zapytał o wiatę przystankową przy ul. Jana Pawła II. Ponadto zgłosił problem rolników z miejscowości Minkowskie, którzy mają zalewane pola wskutek działań bobrów. Radny poinformował, że wody są własnością Wód Polskich, a obszar jest objęty ochroną przyrody Natura 2000.

Wiceburmistrz Krzysztof Mucha odniósł się do zagadnienia organizacji ruchu przy ul. Konopnickiej informując, że zgłoszony problem będzie tematem analizy. Ponadto poinformował, że Gmina nie ma wpływu na instytucję Wody Polskie, a na terenach objętych obszarem Natura 2000 ogranicza się jakąkolwiek ingerencję.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Inwestycji Roman Kania poinformował, że do końca roku wiata przystankowa przy ul. Jana Pawła II zostanie postawiona.

Radny Krzyżewski zwrócił się do Burmistrza o radę dla rolników, którzy płacą podatek, a nie mogą korzystać z areału.

Przewodniczący Rady zasugerował kontakt z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, która ma nadzór nad terenami Natura 2000.

Wiceburmistrz Mucha zobowiązał się do zgłębienia tematu w kontekście pomocy materialnej, jaką mogą otrzymać rolnicy z tytułu poniesionych szkód wyrządzonych przez zwierzęta i kontaktu z Radnym.

Radny Marcin Biliński poinformował, że rolnicy mogą ubiegać się o odszkodowanie lub wystąpić do Koła Łowieckiego o odstrzał tych zwierząt.

Radny Jakub Włodarczyk poinformował, że w imieniu Klubu Radnych Przyjazny Samorząd złoży projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2023 r. Zapytał, czy Gmina Namysłów złożyła wniosek o dofinansowanie budowy dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych i na jakie drogi.

Naczelnik Wydziału Rozwoju i Współpracy Terytorialnej Krzysztof Kwietniewski odpowiedział, że Gmina złożyła wnioski na budowę dróg w miejscowości Minkowskie oraz ulicę Kościelną w Głuszynie.

Radny Jakub Włodarczyk zapytał, dlaczego nie zgłoszono ulic Osiedla Leśnego, które posiadają pozwolenia na budowę. Zapytał, dlaczego drogi na terenach wiejskich nie zostały zgłoszone w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wiceburmistrz Mucha podkreślił konieczność podejmowania kroków inwestycyjnych w sposób zrównoważony.

Naczelnik Kwietniewski poinformował, że dotychczas w ramach PROW Gmina złożyła wniosek na budowę drogi w Nowych Smarchowicach. Kolejny nabór będzie ogłoszony w listopadzie i Gmina z pewnością będzie aplikowała o środki finansowe.

Radny Jakub Włodarczyk stwierdził, że chciałby, aby wszystkie drogi w Gminie, które mają projekty były realizowane. Dodał, że w 2015 r. zostały przygotowane dokumentacje projektowe ulic Osiedla Leśnego i był zamysł realizacji tej inwestycji i jego zdaniem zasadne byłoby zakończyć to zadanie, bo dokumentacja też ma swoją ważność. Stwierdził, że do PROW Gmina mogła zgłosić drogę, którą zgłosiła w ramach Funduszu Dróg Samorządowych i wtedy jego zdaniem byłaby równowaga, a teraz okazuje się, że zgłoszone zostały same drogi z terenów wiejskich.  Zapytał, czy były ograniczenia w ilości składanych wniosków do Funduszu Dróg Samorządowych i które drogi zostaną zgłoszone w ramach PROW.

(W tym punkcie sesji wyszedł Radny Wojciech Próchnicki. Obecnych było 19 Radnych).

Wiceburmistrz Mucha stwierdził, że równowaga jest zachowana i przypomniał, że inwestycja na Osiedlu jest realizowana.

Naczelnik Kwietniewski poinformował, że aplikując do Funduszu Dróg Samorządowych nie było wiadomo, czy zostanie ogłoszony nabór z PROW. Wczoraj w Urzędzie Marszałkowskim poinformowano, że w listopadzie zostanie ogłoszony nabór w ramach PROW. Wyjaśnił, że przy aplikowaniu do PROW nie ma limitów ilościowych w składaniu wniosków, ale limity otrzymanego wsparcia w okresie programowania, które nie mogą przekroczyć 5 mln zł.

Radna Leokadia Czarny przedstawiła pozytywne wrażenia po wizycie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych w Środowiskowym Domu Samopomocy.

Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy Ewa Koszela podziękowała za miłe słowa.

Radny Jakub Włodarczyk zapytał o drogi planowane do zgłoszenia w ramach PROW i czy są ograniczenia przy aplikowaniu do Funduszu Dróg Samorządowych.

Wiceburmistrz Mucha odpowiedział, że nie było wyboru dróg.

Naczelnik Kwietniewski wyjaśnił, że nie było limitu wniosków przy zgłaszaniu w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Wiceprzewodniczący Artur Włodarczyk zwrócił się z informacją na temat dystrybucji opału przez samorządy.

Przewodniczący Rady dopytał o parametry węgla.

Wiceburmistrz Mucha poinformował, że Gmina Namysłów złożyła deklarację udziału w zadaniu jakim jest zakup, dystrybucja i sprzedaż węgla mieszkańcom. Poinformował, że w piątek odbyła się konferencja samorządów Opolszczyzny z Wojewodą Opolskim i Ministrem z Ministerstwa Aktywów Państwowych. Powtórzył ustne zapewnienia Ministra, że do samorządów ma trafić polski węgiel w kwocie 1500 zł/t + 500 zł kosztów operacyjnych. Gospodarstwu domowemu przysługują 3 t – 1,5 t w 2022 r. i 1,5 t w 2023 r. Wiceburmistrz wyjaśnił, że ustawa w tej sprawie jest procedowana, a jej zapisy mają pozwolić na podjęcie przez Gminę kolejnych decyzji.

Radny Karol Kubicki zgłosił, że kontenery na cmentarzach nie są przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Zapytał o etap projektu drogi w Łączanach.

Naczelnik Roman Kania poinformował, że selektywna zbiórka na cmentarzu nie zdała egzaminu. Spółka Ekowod na bieżąco wywozi odpady z cmentarzy, a w okresie Święta Zmarłych codziennie. Zaprosił Radnego do zapoznania ze wstępną koncepcją budowy drogi w Łączanach.

Radny Janusz Czubkowski zabrał głos w temacie odpadów komunalnych oraz zgłoszonego tematu bobrów, które są naturalnymi budowniczymi małej retencji wodnej. Zaproponował rozwiązanie poprzez odłowienia części osobników albo redukcję poprzez odstrzał. Zaproponował, aby Komisja Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska pochyliła się nad tematem, przeprowadziła wizję lokalną i wspólnie z Burmistrzem podjęła odpowiednie kroki.

Wiceburmistrz Mucha zaproponował przerwę przed kolejnym punktem z porządku obrad.

Radny Biliński zgłosił głos przeciwny z uwagi na małą ilość projektów uchwał.

Wiceprzewodniczący Krzysztof Dzidowski poinformował, że wpisze wspomniany temat do planu pracy Komisji Planowania Przestrzennego, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska na 2023 r.

Ad. 7.

Przewodniczący Jacek Ochędzan przystąpił do podjęcia uchwał Rady Miejskiej w sprawach:

1) rozpatrzenia skargi mieszkańca Namysłowa.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 1 radny głosował „przeciw”, 6 radnych „wstrzymało się” od głosu.
Uchwała została podjęta – Nr 711/VIII/22.

2) wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego, położonego w Namysłowie.

Wiceprzewodniczący Krzysztof Dzidowski przedstawił wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 7 radnych „wstrzymało się” od głosu.
Uchwała została podjęta – Nr 712/VIII/22.

3) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym, położonej w Józefkowie.

Wiceprzewodniczący Krzysztof Dzidowski przedstawił wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było.
Uchwała została podjęta – Nr 713/VIII/22.

4) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym, położonej w Józefkowie.

Wiceprzewodniczący Krzysztof Dzidowski przedstawił wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było.
Uchwała została podjęta – Nr 714/VIII/22.

5) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Smarchowice Śląskie.

Wiceprzewodniczący Krzysztof Dzidowski przedstawił wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było.
Uchwała została podjęta – Nr 715/VIII/22.

6) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej miejscowości Nowy Folwark.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, 2 radnych „wstrzymało się” od głosu.
Uchwała została podjęta – Nr 716/VIII/22.

7) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania oraz trybu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Namysłów do roku 2030.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, 1 radny „wstrzymał się” od głosu.
Uchwała została podjęta – Nr 717/VIII/22.

8) udzielenia pomocy rzeczowej dla Gminy Jaremcze na Ukrainie.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było.
Uchwała została podjęta – Nr 718/VIII/22.

9) zlecenia kontroli doraźnej nie przewidzianej w rocznym planie pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 6 radnych „wstrzymało się” od głosu.
Uchwała została podjęta – Nr 719/VIII/22.

10) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2036.

Wiceprzewodniczący Krzysztof Dzidowski przedstawił wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, 2 radnych „wstrzymało się” od głosu.
Uchwała została podjęta – Nr 720/VIII/22.

11) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok.

Wiceprzewodniczący Krzysztof Dzidowski przedstawił wyniki głosowań poszczególnych Komisji.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było.
Uchwała została podjęta – Nr 721/VIII/22.

Ad. 8.

„Za” przyjęciem protokołu z LI sesji głosowało 16 radnych, 3 radnych „wstrzymało się” od głosu. Protokół został przyjęty.

Ad. 9.

Przewodniczący Rady, o godzinie 11.38, zamknął obrady sesji.

Przewodniczący Rady
/-/ Jacek Ochędzan

 

Protokołowała
Justyna Cieślak