Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Strategia Rozwoju Gminy Namysłów do roku 2030

Raport z konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Namysłów do roku 2030

Dokumenty do pobrania:


Uchwała Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia  w projekcie „Strategii Rozwoju Gminy Namysłów do roku 2030" ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie, określonych w strategii rozwoju województwa opolskiego

Dokumenty do pobrania:


Ogłoszenie o konsultacjach społecznych
projektu Strategii Rozwoju Gminy Namysłów do roku 2030

Na podstawie art. 5a ust.1 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005, 1079, 1561), art. 6 ust. 3-6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057, z 2022 r. poz. 1079, 1846) oraz Uchwały nr 633/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania oraz trybu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Namysłów do roku 2030 oraz Uchwały nr 717/VIII/22 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania oraz trybu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Namysłów do roku 2030 oraz w związku z Zarządzeniem nr 1154/VIII/22 Burmistrza Namysłowa z dnia 14 grudnia 2022 r. Burmistrz Namysłowa zaprasza, w szczególności: mieszkańców Gminy Namysłów, sąsiednie gminy i ich związki, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu „Strategii Rozwoju Gminy Namysłów do roku 2030”.

Konsultacje są prowadzone w celu przedstawienia projektu Strategii Rozwoju Gminy Namysłów do roku 2030 oraz poznania opinii, zebrania uwag i propozycji zmian w zakresie przedmiotowego projektu.

Konsultacje będą prowadzone w terminie: od 22 grudnia 2022 r. do 26 stycznia 2023 r.

Przyjmowanie opinii i uwag do projektu „Strategii Rozwoju Gminy Namysłów do roku 2030” następuje:

  1. w formie pisemnej poprzez formularz uwag - udostępniony do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie, w serwisie informacyjnym Urzędu Miejskiego w Namysłowie www.namyslow.eu oraz w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Namysłowie. Wypełniony formularz uwag wraz z klauzulą informacyjną o ochronie danych osobowych można przekazać za pomocą jednego z wymienionych sposobów:
    1. przesłać w formie edytowalnych plików tekstowych DOC/DOCX lub PDF na adres mailowy: strategia@namyslow.eu lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miejskiego w Namysłowie, na adres skrytek: ePUAP: /m2bs336gqp/SkrytkaESP, /m2bs336gqp/skrytka (w tytule wpisać „konsultacje społeczne strategia 2030”),
    2. przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Dubois 3, 46-100 Namysłów (z dopiskiem „konsultacje społeczne strategia 2030”, decyduje data wpływu),
    3. dostarczyć do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Dubois 3, 46-100 Namysłów.
  2. w formie ustnej lub pisemnej podczas spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się w dniu 10 stycznia 2023 r. o godz. 13.00 w Dużej Sali Narad Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Dubois 3, 46-100 Namysłów.

Nieprzekazanie formularza uwag w powyższym terminie oznacza rezygnację z ich przedstawienia.

Uwagi i opinie wniesione w inny sposób niż opisany powyżej oraz po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

Burmistrz Namysłowa
/-/ dr Bartłomiej Stawiarski

Dokumenty do pobrania:


PS.061.1.2022.AP Namysłów, 13 grudnia 2022 r.

Informacja Burmistrza Namysłowa
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 48 ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm) po uzyskaniu stanowiska Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Gminy Namysłów do roku 2030” informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Gminy Namysłów do roku 2030”.

Przedmiotowe odstąpienia wraz z uzasadnieniem znajdują się w plikach do pobrania poniżej informacji.

Burmistrz Namysłowa
/-/ dr Bartłomiej Stawiarski

Dokumenty do pobrania: